22
Laŋtaŋgona amtiam aniacna kam roor
(Luk 14.16-24)
Karica Iesusa kamb rour puŋga meikramtaɨrmo kabena kam roor ian mac keatna. Ma aindopatna, “Tamuŋna auŋna bubuoca ma gagrirta ramoot paŋan ianna tɨpna kirar. Mana nuoca laŋgona moca, an gagrirta ramoot paŋanna amna reac aniaca maŋgobacat. Na out ŋgoinna ma kam neaŋga taŋga ramtaɨrmo an laŋtaŋgona amtiam aniac nakɨpna. Na an amna ra laruri, ma ndona mbaiŋna ramtaɨrmo mbagɨrica taŋca minmo mbopca mina kɨpna. Ri, mina kɨpna karirina. Mt 21.36Ainda moca ma kabena mbaiŋna ramtaɨr ndeid mac mbagɨrica minmo mambopat, ‘Ne taŋca an ramtaɨrmo aku kam neaŋrinanmo aindop, “Ne warac. Aku laŋtaŋgona amna reac aniaca moca kocrorina, na aku ndona bulmakao ramtaɨrapa amta ŋgoaeb anik laiŋ, laiŋga mo menaca rotaca amna aŋgɨ tɨkca kocroca lambia eacrena, mina kɨpca amna.” ’
“Ri, an mbaiŋna ramtaɨra taŋga an mina gagrirta ramoot paŋanna mboprina ramtaɨrmo mbopca, mina, mina kambca mba waracri, mina ŋgepca ndorita toŋtoŋgar mataŋgat. Ianna ma ndona warɨŋna aiŋa mona taŋrina, na ianna ma ndona kituknduk aŋgɨna aiŋa mona mataŋri. Mt 21.35Na ndeida mina an mbaiŋna ramtaɨrmo muoca utiŋga, mimo pia ŋgocrairi, mina mimo mo menacrina. Ainda moatke, an gagrirta ramoot paŋanna nikkatca ndona lapoca ruŋrena ramtaɨrmo, mbagɨrica mina taŋca an ramtaɨra mana mbaiŋa morena ramtaɨrmo pia menacatnanmo, rɨŋga menaca matopat. Ri, mina auŋmo tac makeat.
“Karica ma ndona mbaiŋna ramtaɨrmo aca kɨpca, minmo aindopatna, ‘Laŋtaŋgona amna reac aniaca kocroca maeacreke, na an amna reac aniac amna meikramtaɨra, mina meikramtaɨr laiŋga wanaiŋ, aintik mina an amna reac aniac nakɨpna towanaiŋ. Aintik ne taŋca an taupembta taupemb kambmo, meikramtaɨra wat te, ne minmo aca mina kɨpca an laŋtaŋgona amna reac aniac nakɨp.’ 10 Ri, ma aindopatke, mana mbaiŋna ramtaɨra taŋga an taupembta taupemb kambmo, ramtaɨra watca, minmo aŋgɨca tumbun matɨkat, an meikramtaɨr laiŋapa ŋgorikap. Mina kɨpca mbiracri, an kacna inikca mɨn matɨkat.
11  2 Ko 5.3, na KIEK 3.4, na 19.8“Ainda mori gagrirta ramoot paŋanna min mbatna mamoat. Ri, ma wattatnanna ramoot ianna ma laŋtaŋgona lamboi laŋa mba aocri. 12 Na ma an ramootmo aindopatna, ‘Aukna ramoot, u titoc ŋgoinna moca laŋtaŋgona lamboi laŋap aoca ganna mbukrina?’ Ri, an ramootta kam kocor. 13  Mt 8.12, na 25.30, na Lk 13.28Ainda moca ma ndona mbaiŋna aiŋa morena ramtaɨrmo aindoprina, ‘Ne mana orparmo leaca mamo raekmbai nake laruca ma neaup ndeac. Na an neaup diriŋa meikramtaɨra aeraŋ te, ndorita ndaɨra wiraŋnande.’
14  2 Pi 1.10, na KIEK 17.14“Karica Iesusa aindopatna, ne warac, Raraŋ Aetaniaca ma meikramtaɨr wɨt aniacmo ma acrena, na meacramoot kabe, kabemo ma minmo larapacrena.”
Mina Romna ramoot paŋan aniac Sisamo kituknduk neaŋ te, anna laŋ ki, co wanaiŋ
(Mak 12.13-17 na Luk 20.20-26)
15  Mk 3.6Ainda moca Parisina ramtaɨr ndeida kam leaca mina Iesusmo aŋgɨca ritri waparaca mona moca. Aintik mina man ndambuŋa taŋca digdigiar ndeida, digi te, ma katti ruti te, mina mamo utiŋna. 16  Mk 3.6, na 8.15, na 12.13Ainda moca mina ndorita iŋa raŋgairena ramtaɨr ndeidapa, Erotna tumbunna ramtaɨr ndeidmo, mandaca mina man ndambuŋ mataŋgat. Ri, mina mamo aindopatna, “Riripti, aia lamŋirena u kam gidik niŋgik ndoprena ramoot, u an kam gidik mbuŋa meikramtaɨrmo Raraŋ Aetaniacna tɨpemb kirarira riptirena, na u ramoot ianna mba nanambirenan, wanaiŋ ŋgoin. Na u an kam kirar kabemo u an irembta ramtaɨr, co, iremb kocorta ramtaɨrmo mboprena. 17 Aintik u aimo mbop, aia gagrirta ramoot paŋan aniac Sisamo, kitukndukca mana kitcartukar iurena ramtaɨra neaŋit ki, co wanaiŋ? Na u anmo tit ndamŋirena?”
18 Ri, ma atuna mina iroar ŋgorikmo ma lamŋirina, aintik ma mimo aindopatna, “Ne paparuna ramtaɨr koind, kaina moca ne aukmo towaina morina? 19 Ne aukmo, an nena kitcartukar iurena ramtaɨra neaŋrena kituknduk ianmo wandac.” Ri, mina mamo ian aŋgɨca kɨpca maneaŋgat. 20 Karica ma mimo gainda digiatna, “Gan kitukndukca potaca eacrena inpaŋanapa tirca eacrena ia, anna mandainan?” 21  Ro 13.7Ri, mina rutica aindopatna, “Sisanan.” Karica ma mimo gaindopatna, “Sisana reac ecte, ne mamo neaŋ, na Raraŋ Aetaniacna reac ecte, ne Raraŋ Aetaniacmo neaŋ.”
22 Aindopatke, mina an kamma waraca, mina ŋgep ŋgoreac naŋgeprina. Na mina man tɨkcarica mataŋgat.
Ramootta menaca mac nda ŋgepna digdigia Sadisina ramtaɨra Iesusmo digiatna
(Mak 12.18-27 na Luk 20.27-40)
23  Up 23.8Na an ra kabe mbuŋa, Sadisina ramtaɨra Iesusmo mac kɨpatna. Na an Sadisina tumbunna ramtaɨr, mina gaindoprena, an menacatna meikramtaɨr, mina mba mac nda ŋgepitndai. 24  TW 25.5Ri, mina mamo gaind madigiat, “Riripti, Mosesa, atua ma gaindopatna, ‘Ramootta laŋgoca mooŋnuoc ŋgocora menac te, mana lapmbitaca mana meac konim laŋgoca mana paŋanna moca mamo mooŋnuoca mɨrca neaŋna, te, an ramootna kaminna mba topitndai.’ 25 Na ŋgaua kalaip parmbaiapa mbut mbuniŋa aina rɨk ndeacrenanna, na ramoot lacaua ma laŋgoca, ma mombonik kocor ndeaca taŋga ma menacatke, mana lappa an meac mac malaŋgoat. 26 Na ma toco mombonik kocor, na mamenacat, ri, man ndambuŋna lap tuk, ma toco an kirar kabe mamoat, taŋ, taŋga mina lap teker toco, an meaca laŋgoca mamenacat, ma toca mombonik kocor. 27 Ri, mina muruŋa menacatke, iŋmbai ŋgoinna an meaca, ma toco mamenacat. 28 Na an kalaipa an meacmo mina muruŋa malaŋgoat, na memenacnan mac nda ŋgepna ra, ma mandai ŋgoinna meac ndeacit?”
29  In 20.9Karica Iesusa mina kammo gainda rutirina, “Ne Raraŋ Aetaniacna Timbigta Kap ndeacrena kambmo, ne mba lamŋireke. Na ne Raraŋ Aetaniacna gargar tocmo ne mba lamŋireke, aintik ne an kambmo katta mboprena. 30  1 Io 3.2Na an menacrinanna mac nda ŋgepna ra laru te, an meikramtaɨra, mina menacrinan, mina mba laŋgoitndai, wanaiŋ ŋgoin. Mina an Raraŋ Aetaniacna mbaiŋna aiŋa morena ŋerŋgaur toc, tamuŋna auŋ ndeacnandet.
31 “Aintik aku nemo, an menaca nda ŋgeprena kammo nemo digina mamoek. Na an kamma Raraŋ Aetaniaca nenmo mboprenanna, anna Raraŋ Aetaniacna timbigta kap ndeacrenanna, ne mba watreket ki, a? 32  NA 3.6, na Mt 8.11, na Mk 12.26, na Lk 20.37, na Up 7.32Ma aindoprena, ‘Aku Abraamapa Aisakapa Iakopna Raraŋ Aetaniac.’ Anna aimo ainda wandacrina, Raraŋ Aetaniaca ma menacrina meikramtaɨrta Raraŋ Aetaniaca wanaiŋ. Ma an watap eacrena meikramtaɨrta Raraŋ Aetaniac. Mana lamnɨac ŋgoutta, meikramtaɨra watap eacrena.” 33  Mt 7.28Ainda moca an meikramtaɨra mana riptirena kamma waraca, mina ŋgep ŋgoreac naŋgeprina.
Raraŋ Aetaniacna Tɨp Wandɨk lacau ŋgoin
(Mak 12.28-31 na Luk 10.25-28)
34 Ri, Parisina ramtaɨra waracatnanna, Iesusa Sadisiarmo mbopca mina manmo mbopna kamb kocor macariat, ri, Parisina ramtaɨra man ndambuŋ makɨpat. 35 Na mina rɨkca tɨpemb wandik tamŋirena ramoot ianna minap eacrina, na ma Iesusmo towaina digdigiap. 36 Na ma gainda digiatna, “Riripti, titocna Tɨp Wandɨkca ma Tɨpemb Wandikmo outmbai ŋgoin?”
37  TW 6.5, na 10.12, na Lk 10.27Ainda moca Iesusa manmo aindopatna, “ ‘U Raraŋ Aetaniacmo matŋi, ma una Kacoot. Na u manmo ndona iro nikinikapa ŋeroŋapa iroapmo muruŋa manmo matŋiraŋ.’ 38 Aintik ganna ande outmbai ŋgoinna taŋrena Tɨp Wandɨk, na Tɨp Wandɨk ndeida mina tamuŋmbaica wanaiŋ. 39  TN 19.18, na Mk 12.31, na Ro 13.9, na Gal 5.14Na man ndambuŋna Tɨp Wandɨkca gaind, ‘U ndo ŋgoinna ndoa matŋirena kirara, u ndona kamkabemo u ainda matŋi.’ 40  Mt 7.12, na Ro 13.10, na Gal 5.14, na 1 Ti 1.5Aintik an Tɨp Wandɨkniŋa maniŋa an Tɨpemb Wandik muruŋcamiŋapa rambca morina ramtaɨra riptirina kambca, an nambatta wɨtɨkca eacrena.”
Iesusa digiatna mandaimo Raraŋ Aetaniaca babuatna
(Mak 12.35-37 na Luk 20.41-44)
41 Parisiarta ramtaɨra punica eacrenan mbuŋa Iesusa minmo madigiat, 42  In 7.42“An ramootta Raraŋ Aetaniaca babuca mbagɨrica kɨpca aimo mac nda aŋgɨna ramootmo, ne manmo tit ndamŋirena? Na ma mandaina nuoc?” Ri, mina rutica aindopatna, “Dewitna ŋgamaɨr.”
43 Karica ma minmo gaind madigiat, “Kaina moca Ŋeroŋ Ratta Dewitmo iro laŋ neaŋca ma mamo, ‘Kacoot ŋgacrena.’ Na atua Dewitta gaindopatna,
 
44  Ŋap 110.1, na Mt 26.64, na Up 2.34, na 1 Ko 15.25, na Ib 1.13‘Raraŋ Aetaniac Kacootta aukna Kacootmo aindopatna,
“Aukna par umbaia mbirac, te,
aku una puŋnaŋgepmo
una kaŋgaukca tɨknande.” ’
 
45 Na ne wat, Dewitta, an ramootmo ndona Kacoot ŋgacrena. Na titoca moca ma Dewitna ŋgamaɨr ndaruit?”
46  Mk 12.34, na Lk 14.6, na 20.40Ainda moca mina ianna mana kamma nda rutina mɨnna wanaiŋ. Aintik an ra tɨkca kɨprenanna, mina nanambica mamo digdigi ianna mba mac digiatke.

22:4 Mt 21.36

22:6 Mt 21.35

22:11 2 Ko 5.3, na KIEK 3.4, na 19.8

22:13 Mt 8.12, na 25.30, na Lk 13.28

22:14 2 Pi 1.10, na KIEK 17.14

22:15 Mk 3.6

22:16 Mk 3.6, na 8.15, na 12.13

22:21 Ro 13.7

22:23 Up 23.8

22:24 TW 25.5

22:29 In 20.9

22:30 1 Io 3.2

22:32 NA 3.6, na Mt 8.11, na Mk 12.26, na Lk 20.37, na Up 7.32

22:33 Mt 7.28

22:37 TW 6.5, na 10.12, na Lk 10.27

22:39 TN 19.18, na Mk 12.31, na Ro 13.9, na Gal 5.14

22:40 Mt 7.12, na Ro 13.10, na Gal 5.14, na 1 Ti 1.5

22:42 In 7.42

22:44 Ŋap 110.1, na Mt 26.64, na Up 2.34, na 1 Ko 15.25, na Ib 1.13

22:46 Mk 12.34, na Lk 14.6, na 20.40