Mak tiratna Kam Wembaŋ Laŋ
Outna kam
Makna outna timbigta kapna kamma ma gaindopatna, “Ganna Iesus Karaisna kam wembaŋ laŋ, na ma Raraŋ Aetaniacna Nuoc.” Na gan timbigta kap mbuŋa aia watnandet, Iesusa ma i aniacapa gargarap, na ainta aiŋira ma morena. Na aia watnandet, Iesus ma gargarapa i aniacap, aintik ma ainta aiŋira morena. Na mana gargarapa i aniaca aia watnandet, an mɨnna ma meikramtaɨrmo riptiar neaŋnande, na ma ŋerŋgaur ŋgorikca mo kecarinande, na ma meikramtaɨrta tɨpemb ŋgorikta makukara mo kecarinande. Na Iesusa ma ndomo gainda ŋgacnande, “Aku Ramootna Nuoc.” Na ma aindopnande, ma ndona eteacna wat neaŋna kɨprina, te, ma meikramtaɨr wɨtmo oiknandet. Ne sapta 10 wes 45na inikca wat.
Na Makca ma Iesusna aiŋna ninini wɨtta morina, na ma Iesusa meikramtaɨrmo ripti neaŋna kamb wɨtna nininia ma mba moatke. Na out ŋgoinna ma kɨtac puk neaŋrena ramoot Ionna aiŋna nininia moatna, na Iesusa kɨtac puk aŋgɨratke, na Ramoot Mbɨkca Iesusmo towairina. Na iŋmbaia aia watrinanna, Iesusa meikramtaɨra ainta makukar mbukca eacrenanmo kadmairena, na ma minmo ripti neaŋrina. Na out ŋgoinna mana iŋa raŋgairena ramtaɨra man morena reikta mɨniŋta moca mba gɨwaca lamŋiri, na mina laŋan, laŋanna landamŋi maaŋgɨat.
Na aia mac watnande, meikramtaɨra Iesusmo puŋndamootta morina, na mina makukar wɨtta mamo neaŋrina. Na gan kam wembaŋ laŋna mamamaina kamma, Makca Iesusna memenacapa nda ŋgeŋgepna nininia morina.
Iesusa Raraŋ Aetaniacna bubuocna kam ndopna kɨprina
1
(1.1—3.6)
Kɨtac puk neaŋrena ramoot Ionna kam wiwitiatna
(Matiu 3.1-12 na Luk 3.1-9 na 3.15-17 na Ion 1.19-28)
Ganna Iesus Karaisna kam wembaŋ laŋ, na ma Raraŋ Aetaniacna Nuoc.* An mɨnna Iesusa kɨprinanna, ma Raraŋ Aetaniacna kam wembaŋ laŋmo meikramtaɨrmo wiwitirina. Na an kam wembaŋ laŋ, anna reik laiŋga Raraŋ Aetaniaca toŋgoca meikramtaɨrmo mo ndoprina.
Ais 40.3, na Mal 3.1, na Mt 11.10, na Lk 7.27Na an kam wembaŋ laŋa ramma morina ramoot Aisaia, ma atuna tirrina kirar ndaruatna. Na Ionna aindopatna, “Ne warac. Aku ramoot ianmo mbagɨrica ma outta taŋca aukna kam ndop te. Ma una taupembca ma outta kocronande.” Ais 40.3, na Mt 3.3, na Lk 3.4, na In 1.15, na 1.23Na ramtaɨr kocorta taupca, ramoot ianna kam keca gaindopnandet, “Kacootna taup kocro, na mana taupembmo wandoŋai.”
Up 13.24, na 19.4Ainda moca kɨtac puk neaŋrena ramoot Ion, ma an ramtaɨr ŋgocorta taup ndaruca anna tɨkca meikramtaɨrmo kam wiwitica, mina iroar inkar ŋgetrikica kɨtac puk aŋgɨatna. Te, Raraŋ Aetaniaca mina tɨpemb ŋgorikta makukarmo moi kecarinandet. Na Iudiana pitrik waŋapa Ierusalem auŋ aniacna meikramtaɨra muruŋa Ion ndambuŋa taŋrina, mina ndorita tɨpemb ŋgorikta makukarmo mbopri, ma minmo oc Iodanna tɨkca kɨtac puk neaŋgatna.
TN 11.22, na 2 GRP 1.8, na Mt 11.8Na Ion tikca, mana tik ŋgapaoca mina kamelna rɨkar puŋga moatna, na mana rɨktacniŋa ma weaond tɨkrena. Na mana gagamna reikca, ma raŋna kaborborarapa manoŋnoŋar ambrena. Up 13.25Na ma meikramtaɨrmo gan kammo gainda wiwitirina, “Ramoot ianna aukna iŋmbai nakɨprena, mana gargara aukmo tamuŋmbai ŋgoin. Na aku ramoot laŋ ŋgoinna wanaiŋ, aintik aku manmo tutupniŋ rɨmbɨtca mana ortɨmbɨkniŋna or ŋgapaocna ŋgatɨk pɨarna mɨnna wanaiŋ. Ais 44.3, na Iol 2.28, na Up 2.4, na 10.45, na 1 Ko 12.13Ainda moca aku nemo puk niŋgik mbuŋa kɨtac puk neaŋrena, na ma ndo nenmo Ŋeroŋ Rat mbuŋa kɨtac puk neaŋnande.”
Ionna Iesusmo kɨtac
puk neaŋgatna
(Matiu 3.13-17 na Luk 3.21-22)
Karica Iesusa an kɨdrɨkca Galilina pitrik waŋna inikna auŋ teker Nasaret tɨkcarica ma makɨpat. Ri, Ionna manmo oc Iodanna tɨkca kɨtac puk maneaŋgat. 10 Na ma kɨtac puk aŋgɨca gacatke, ma wattatnanna tamuŋna auŋa gootca, Ŋeroŋ Ratta ŋgorac riŋnaina kirar toc ŋgirikca manmo mambiracat. 11  RL 22.2, na Ŋap 2.7, na Ais 42.1, na Mt 3.17, na 12.18, na Mk 9.7, na Lk 3.22Karica tamuŋna auŋa kam ianna keca gaindopatna, “U aukna Nuoc ŋgoin. Aku unmo matŋirena, na aukna iro inikca umo toŋtoŋ ŋgoin.”
Ramoot Mbɨkca Iesusmo towaiatna
(Matiu 4.1-11 na Luk 4.1-13)
12 Ainda moca Ŋeroŋ Ratta Iesusmo an mɨn ŋgoinna tɨkca manmo mandaca ma ramtaɨr kocorta taupca taŋgatna. 13  Ŋap 91.11-13Ri, Ramoot Mbɨkca manmo ra kabe, kabea tɨkca towaia taŋ, taŋga rai 40na mɨn. Na ma raŋna amta ŋgoaebap eacrina. Ri, Raraŋ Aetaniacna mbaiŋna aiŋa morena ŋerŋgaura manmo otacatna.
Iesusa ndona aiŋa Galilia
tɨkca moa ŋgepatna
(Matiu 4.12-17 na Luk 4.14-15)
14  Mk 6.17Karica mina kɨtac puk neaŋrena ramoot Ionmo kac ŋgoreaca tɨkatke, Iesusa Galilina pitrikca taŋga, Raraŋ Aetaniacna aiŋna kam wembaŋ laŋmo wiwitica taŋrina. 15  Dan 9.25, na Mt 3.2, na Gal 4.4, na Epe 1.10Na ma gaindopatna, “Raraŋ Aetaniaca mbopatna kɨdrɨkca kɨpca malaruri, na mana bubuoca gade ma kɨpca marambuŋairi. Ne ndorita iroar inkar ŋgetrikica kam wembaŋ laŋa rɨpac.”
Iesusa ramtaɨr paurmo aca mina mana raŋgaiatna
(Matiu 4.18-22 na Luk 5.1-11)
16 Karica Iesusa taŋga, Galili mɨarna roumbca taŋri, na ma wattatnanna Saimonapa mana lapmbitac Andruap, maniŋa mɨarmo weaŋ keri. Na an aiŋ mbuŋa maniŋa kituknduk aŋgɨrena. 17  Mt 13.47, na Lk 5.1-11Na ma maniŋmo aindopatna, “Oŋgo kɨpca aukmo raŋgai te, an oŋgo ŋgoaeb aŋgɨrena kirara, aku oŋmo meikramtaɨr aŋgɨna tɨpemb kirarir riptinande.” 18  Mt 4.20, na 19.27, na Lk 5.11Aindopatke, maniŋa anduna weaŋgaɨr tɨkcarica ŋgepca manmo raŋgaica mataŋgat.
19 Karica ma mac taŋga mandaca, ma Sebedina nuocniŋ mawatat. Iemisapa Ion, maniŋa embarta kor inikca mbiraca ndoniŋna weaŋgaɨr titacrinanna urpemb iukri. 20 Ma tawi ŋgoin motemma maniŋmo aca mbopatke, maniŋa ndoniŋna aetapa mina aiŋa morina ramtaɨrmo kor inikca tɨkcarica, maniŋa gaca mana iŋa raŋgaiatna.
Iesusa ramoot ianna ŋeroŋ ŋgoreacap eacrenanna
moa kecaririna
(Luk 4.31-37)
21  Mt 4.13Karica Iesusa an ramtaɨr paurap, Kapaneam auŋ mataŋgat. Ri, Wɨktɨtɨkna Ra laruatke, ma mina Iudana mimitpac aŋgɨrena kaca mbukca, meikramtaɨrmo riptirina. 22  Mt 7.28-29Na mina mana kam mbaraca, mina ŋgep ŋgoreac naŋgepri. An kambca, ma minmo riptiri, an mina tɨpemb wandik tamŋirena ramtaɨr morina kirara mba riptiri. Wanaiŋ ŋgoin, ma an irembapta ramootna kirara ma minmo mariptiat.
23 Na an kɨdrɨk toco, ramoot ianna ŋeroŋ ŋgoreacapnanna, ma an mina Iudananta mimitpac aŋgɨrena kac inik ndeacrina. Ainda moca an ramootta kam keca gaindopatna, 24  Mk 5.7“Nasaret auŋna Iesus, u aimo kaia mona kɨpapekna? U aimo mo ŋgocraina moa kɨpri ki? Na aku umo lamŋirena, u Raraŋ Aetaniacna Ramoot Rat.” 25 Ri, Iesusa an ŋeroŋmo kaega moca manmo gaindopatna, “U watitica, an ramootmo tɨkcarica laruca taŋ!” 26  Mk 9.26Aindopatke, an ŋeroŋ ŋgoreaca an ramootmo moca ma nekca, kam aniaca keca, manmo tɨkcarica mataŋgat. 27 Na meikramtaɨra anna watca, ŋgep ŋgoreac naŋgepca, mina ndorita rɨkmo aindopatna, “Kaina reaca mandeaca gaind ndaruapekna? Gan ramootta kam ŋgam ianna riptiapekna, na anna irembta ramtaɨrta kirar. Na ma ŋerŋgaur ŋgorikmo kam ndop te, mina mana kam mbaracrena.” 28  Mt 4.24Ainda moatke, tawi ŋgoinna, mana moatna reikta kambta nininia Galilina pitrik waŋna auŋembca muruŋ mataŋgat.
Iesusa Pitana meacna aemna roumbmo moa laŋa moatna
(Matiu 8.14-15 na Luk 4.38-39)
29 Karica Iesusapa meikramtaɨr ndeida mina Iudana mimitpac aŋgɨrena kac tɨkcarica laruca, mina anduna Saimonapa Andru mbaniŋna kac mataŋgat. Na Iemisap Ion toco minap mataŋgat. 30 Na mina kaca mbukca wattatnanna, Saimonna meacna aemma, ma tik owowaina roumbap tik, ma bara meraca eacri, mina tawi ŋgoinna mana roumbna kammo Iesusmo mbopca mawaracat. 31 Ke, Iesusa taŋga mana par ŋgutiŋga, manmo mana bara tɨkca aŋgɨa ŋgepatke, mana roumbca laŋ mamoat. Na ma mina gagamna amta reik maŋgombacri.
Iesusa meikramtaɨr wɨtta
moa laŋa moatna
(Matiu 8.16-17 na Luk 4.40-41)
32 Karica ra irikca wigwacmbaina mɨn mbuŋa tɨkatke, mina ŋerŋgaur ŋgorikta meikramtaɨrmo Iesus ndambuŋ naaŋgɨa makɨpat. 33 Na an auŋ aniacna meikramtaɨra muruŋa kɨpca Saimonapa Andru mbaniŋna kacna tɨŋ kamma punica eacri. 34  Mk 3.11-12, na Lk 4.41Na ma an nanrirta roumbbebta meikramtaɨrmo moa laŋa mori, na an ŋerŋgaur ŋgoriktan motoca ma moa kecaririna. Na an ŋerŋgaur ŋgorikca manmo lamŋirena, aintik ma minmo wandɨk tɨkca mina mac mbopna towanaiŋ.
Iesusa Galili inikna auŋembmo taŋrina
(Luk 4.42-44)
35  Mt 14.23, na Mk 6.46, na Lk 4.42Na auŋ raruri, Iesusa ŋgepca laruca taŋga ramtaɨr kocorta taupca taŋga mambendeiri. 36 Na Saimonapa mana iŋa raŋgairena ramtaɨra ŋgepca, mina mana orena mataŋgat. 37 Na mina taŋga manmo watca, mina manmo gaindopatna, “Meikramtaɨra muruŋa una moca mina orerena.” 38 Ainda moca ma minmo aindopatna, “Watcari, aia an auŋembca rambuŋa eacrenanna taŋca, aku min motoca wiwitina. Aku an aiŋ niŋgikca mona nakɨprina.” 39  Mt 4.23, na 9.35Aintik ma Galili inikna auŋembca muruŋa taŋga, mina Iudananta mimitpac aŋgɨrena kaikca mbukca minmo wiwitiri, na ma ŋerŋgaur ŋgoriktanmo moa kecarica mina laiŋ mamori.
Iesusa roumb lepaapna ramoot ianmo moa laŋa moatna
(Matiu 8.1-4 na Luk 5.12-16)
40 Karica roumb lepaapna ramoot ianna Iesusna kɨtɨm nakɨpca, tutupniŋ rɨmbɨtca aemaŋmaŋap, manmo aindopatna, “U toŋgo te, u aukmo moi ratta mo.” 41 Na ma mana moca kakadmai ŋgoin, aintik ma ndona parmo mana tikmo utiŋga, manmo aindopatna, “Aku toŋgorina. U rat ndaru.” 42 Aindopatke, an roumb lepa an ramootmo andu namamaiat, na mana tikca laŋ mamoat. 43 Ri, ma manmo tawi ŋgoinna mandaca taŋga, na ma manmo kam gargar mbuŋa aindopatna, 44  TN 14.1-32, na Mk 3.12, na 7.36, na Lk 5.14“U matau wat, u ramoot ianmo kai mbop teac, an reaca unmo laruapekna. Kari ŋgoin. U taŋca ndona tikmo taup ndamootta wandac te, u gɨmbambaca mo, an tɨpna kirara atua Mosesa mbopatna. Te, mina watca lamŋinande, una roumbca mamairi.” 45 Na an ramootta ma taŋga meikramtaɨrmo, an reikca man ndarurinanmo, ma ninia mataŋri. Na an nininia ma auŋembmo tamtamma ninia taŋri. Aintik Iesusa meikramtaɨrta lamnikmo, an auŋembmo mbukna towanaiŋ, ma an auŋemb ŋgocorta taupca eacri, na auŋembta meikramtaɨra man ndambuŋ nakɨprena.

*1:1 An mɨnna Iesusa kɨprinanna, ma Raraŋ Aetaniacna kam wembaŋ laŋmo meikramtaɨrmo wiwitirina. Na an kam wembaŋ laŋ, anna reik laiŋga Raraŋ Aetaniaca toŋgoca meikramtaɨrmo mo ndoprina.

1:2 Ais 40.3, na Mal 3.1, na Mt 11.10, na Lk 7.27

1:3 Ais 40.3, na Mt 3.3, na Lk 3.4, na In 1.15, na 1.23

1:4 Up 13.24, na 19.4

1:6 TN 11.22, na 2 GRP 1.8, na Mt 11.8

1:7 Up 13.25

1:8 Ais 44.3, na Iol 2.28, na Up 2.4, na 10.45, na 1 Ko 12.13

1:11 RL 22.2, na Ŋap 2.7, na Ais 42.1, na Mt 3.17, na 12.18, na Mk 9.7, na Lk 3.22

1:13 Ŋap 91.11-13

1:14 Mk 6.17

1:15 Dan 9.25, na Mt 3.2, na Gal 4.4, na Epe 1.10

1:17 Mt 13.47, na Lk 5.1-11

1:18 Mt 4.20, na 19.27, na Lk 5.11

1:21 Mt 4.13

1:22 Mt 7.28-29

1:24 Mk 5.7

1:26 Mk 9.26

1:28 Mt 4.24

1:34 Mk 3.11-12, na Lk 4.41

1:35 Mt 14.23, na Mk 6.46, na Lk 4.42

1:39 Mt 4.23, na 9.35

1:44 TN 14.1-32, na Mk 3.12, na 7.36, na Lk 5.14