8
Karaisa aina tɨpemb ŋgorikta makukara moa kecarica aimo Ŋeroŋ Rat neaŋgatna
Ro 8.34, na 8.39Ainda moca aia meikramtaɨra, aia ndorimo Karaisa mɨk te, Tɨp Wandɨkca aina ritri waparaca mona mɨnna wanaiŋ. In 8.36, na Ro 7.23-25, na 2 Ko 3.6, na Gal 2.19Aintik nena kabe, kabea mandeaca ne Karaisnan mamori, na Ŋeroŋ Ratna tɨp wandɨkna kirara aimo eteacna wat neaŋrena, ma nenmo tɨpemb ŋgorikta makukarapa, memenacmo mo kecaririnan, na an tɨpemb ŋgorikta makukarta tɨp wandɨkca ma nena ŋginaŋa mba mac moitndai. Up 13.38-39, na 15.10, na Ro 3.20, na 2 Ko 5.21, na Pil 2.7, na Ib 4.15, na 7.18-19Na Tɨp Wandɨkca aina tɨpemb ŋgorikta makukarmo mba mo kecariitndai, anna aind, aina iroar bagrara Tɨp Wandɨkca raŋgaina gagrar kocor. Na an reaca Tɨp Wandɨkca mona mɨnna wanaiŋ, anna Raraŋ Aetaniaca ndo morinan. Na Raraŋ Aetaniac, ma ndona Nuocnan mandaca kɨpca, ma ramootna kirar toc ndaruca, ma aina tɨpemb ŋgorikta makukara morina meikramtaɨrta kirarir toc ndaruca, ma aina tɨpemb ŋgorikta makukara mo kecarina moca, mana tik mbuŋa Raraŋ Aetaniaca tɨp ŋgoreacna makukna ritri waparaca moca, na tɨp ŋgoreacna makukna gargara moa irikatna. Gal 5.16, na 5.25Ri, Raraŋ Aetaniaca an kirara mori tik, mana an Tɨp Wandɨkna kirar wandoŋ laŋ mananmo aina wat mbuŋ ndaruna. Aintik mandeaca aia iro bagarna tɨpna kirarira mba raŋgaireke. Wanaiŋ. Aia Ŋeroŋ Ratna tɨpna kirar niŋgik mbuŋa raŋgairena.
In 3.6, na 1 Ko 2.14, na Gal 5.22, na 5.25Na meikramtaɨra iro bagarna kirara raŋgairenan, mina iro inik minanna iro bagarna kirar niŋgikca toŋgoraŋnandet. Te, meikramtaɨra Ŋeroŋ Ratna tɨp kirar mbuŋa raŋgairenanna, mina iro inikca Ŋeroŋ Ratna iro niŋgikca raŋgairaŋnande. Ro 6.21, na 8.13, na Gal 6.8Na ramootna iro inikca ma iro bagarna toŋtoŋ niŋgikca raŋgai te, an ramoot, ma menacnande. Na ramootna iro inikca ma Ŋeroŋ Ratna toŋtoŋ niŋgikca raŋgai te, an ramoot, ma eteacna wat aŋgɨca ma nikinik iro wetwet laŋ ndeacnande. Mt 12.34, na In 8.43, na 12.39, na 1 Ko 2.14, na Ie 4.4Na ramootna iro inik mananna, ma iro bagarna toŋtoŋa raŋgai te, an ramoot, ma Raraŋ Aetaniacmo ndona puŋndamootta monande. Anna ma Raraŋ Aetaniacna Tɨp Wandɨkna kaŋgaukca mba eacitndai. Na ma mba Raraŋ Aetaniacna Tɨp Wandɨk gidikca mba mac raŋgaiitndai. Na meikramtaɨra iro bagarna tɨp kirara raŋgairenan, an meikramtaɨr, mina gidikca mba Raraŋ Aetaniacna toŋtoŋna kirarira mba raŋgaiitndai.
1 Ko 3.16, na 12.3, na Gal 4.6, na Pil 1.19, na 1 Pi 1.11Na ne mba iro bagarna kirarira mba raŋgaireke. Wanaiŋ. Na Raraŋ Aetaniacna Ŋeroŋ Ratta nenap gidikca eac te, mandeaca ne Ŋeroŋ Ratna tɨpna kirar mbuŋa raŋgai. Na ramootta Karaisna Ŋeroŋa manap eac ŋgocor te, ma Karaisnanna wanaiŋ. 10  Gal 2.20, na Epe 3.17, na 1 Pi 4.6Na tɨp ŋgoreacna makukca nena tikembca moa menaca mamairi. Na Karaisa nena inik ndeac te, ne meikramtaɨr wandoik laiŋ malaruri. Na nena ŋerŋgaura eteacna watap eacnande. 11  Up 2.24, na 1 Ko 3.16, na 6.14, na 2 Ko 4.14, na Epe 2.5Na Raraŋ Aetaniaca Iesus Karaismo mukca tɨkca mac nda moa ŋgepatna. Na anna gidik, Raraŋ Aetaniacna Ŋeroŋ Ratta nena iroar inkara mbukca eac te, anna Ŋeroŋ Ratta moatna aiŋ mbuŋa Raraŋ Aetaniaca nena tikembca menaca eacrenan motocmo, ma eteacna wat neaŋnande.
Ŋeroŋ Ratta aimo moa aŋgɨra Raraŋ Aetaniacna mombonik taruatna
12 Aintik aia Iesusa rɨpacrena laiplacar, aia taup kabe ian niŋgikca raŋgaica anna aiŋa moca taŋna iro ianap, na aku mba an iro bagarna kirarna kamma mba mbopca aimo anna raŋgaina, mba mbopri, wanaiŋ ŋgoin. 13  Gal 6.8, na Epe 4.22, na Kol 3.5Na ne ŋgaua iro bagarna kirarira taŋ te, ne menacnande. Na ne Ŋeroŋ Ratna gargar mbuŋa, ne tɨpemb ŋgorikta gargara mo menac te, ne eteacna wat aŋgɨnande. 14  Gal 5.18Na meikramtaɨr muruŋa ndorimo watcarica Ŋeroŋ Ratta mina tataŋna tiŋara mo te, an meikramtaɨra mina Raraŋ Aetaniacna mombonik ndeacrena. 15  1 Ko 2.12, na 4.6, na 2 Ti 1.7, na Ib 2.15 Gal 4.5-7Na an Ŋeroŋ Ratta Raraŋ Aetaniaca nemo neaŋgatnanna, ma nemo aiŋ kamainda mona meikramtaɨra mba mac moitndai, na ne an narica anna rugut moca mona. Wanaiŋ ŋgoin. Na Raraŋ Aetaniacna Ŋeroŋ Ratta ma nenmo moi ne Raraŋ Aetaniacna aŋtaŋgɨna mombonik ndarurina. Na Ŋeroŋ Ratna gargar mbuŋa aia Raraŋ Aetaniacmo gaind ŋgacrenan, “Abba, Ate.” 16  2 Ko 1.22, na Epe 4.30Na Ŋeroŋ Ratta ndo aina ŋerŋgaurmo riptiri, aia kam pɨarra waekeca gaindoprenan, aia Raraŋ Aetaniacna mombonikca eacrena. 17  Up 26.18, na Gal 4.5-7, na Pil 1.29, na 2 Ti 2.11-12, na KIEK 21.7Ainda moca aia Raraŋ Aetaniacna mombonik ndaruca, anna iŋmbaia Raraŋ Aetaniac Aetta aimo neaŋ ndopca babua larapacatna reik laiŋga ma aimo neaŋnande. An reikca aina kaka Karais, ma aŋgɨratna. Na mandeaca aia man aŋgɨrina gɨrgɨrna kirar naaŋgɨ te, iŋmbaia aia anna i aniac aŋgɨca manap mbibirac laŋ ndeacnande.
Iŋmbaia aia tamuŋna auŋmo mbibirac laŋ ŋgoin aŋgɨnande
18  Ro 5.2, na 2 Ko 4.17Iŋmbaia an mbibirac laŋapa i aniac, aimo larui raekca tɨknande, na aukna landamŋia aku gaind ndamŋirena, an gargar aniacapa memetaca aia aŋgɨnandet, na ma mandeacna gɨrgɨrmo kunda tamuŋ ŋgoin ndeacrena. 19  Kol 3.4, na 2 Pi 3.13, na 1 Io 3.2Aintik Raraŋ Aetaniaca moatna reac reaca, mina malambireke, ma ŋganŋgɨrina ra mananna an reikca aimo mana mombonikmo larui raekca tɨknande. Anna gaind, an reac, reaca muruŋa mina paŋaind aŋgɨri ŋgepca tamtam mbatca aindopnande, “Tumbuit ŋgoinna an ra laruit?” 20  RL 3.17-19Mandeaca an reikca muruŋa maŋgocraireke, na mina ŋgocrainandet. Na an reikca mina ndorita toŋtoŋ mbuŋa ainda mba laruri. Wanaiŋ. Raraŋ Aetaniaca ndo minmo ainda moca mina aind ndeacrina, te, reac laŋ ianna Raraŋ Aetaniaca minmo mo ndopca mina anna ndabirena. 21  2 Pi 3.13, na 1 Io 3.2An ra, Raraŋ Aetaniaca ŋganŋgɨrinan mbuŋa, Raraŋ Aetaniaca an ŋgocrairena reikca mandeaca kac ŋgoreaca eacrenanmo, ma mo topnandet, te, an reik laiŋ, laiŋ muruŋ ŋgoinna aiap Raraŋ Aetaniacna mombonikap eacnandet.
22 Na aia lamŋirena, an reikca Raraŋ Aetaniaca muruŋa moatnan, mitoco gɨrgɨra aŋgɨrena, anna meaca mooŋnuoca mɨrna naaŋgɨrena gɨrgɨrna kirar. Na mina muruŋa an gɨrgɨrna aea kɨp kɨpca, kɨpca mandeacna mɨn. 23  2 Ko 5.2-4, na Gal 5.5, na Epe 1.14, na 4.30Na an reikca min tiŋgikca mba aereke. Wanaiŋ. Ai toco aerena. Ri, reac lacaua Raraŋ Aetaniaca aimo opotaca moca Ŋeroŋ Ratmo aimo wanaiŋa neaŋgatna. Na ai toco gɨrgɨr aŋgɨca aereke, Raraŋ Aetaniacna ŋganŋgɨrina oit ianna rana ndabirena, Raraŋ Aetaniaca an ra mbuŋa ma aimo waekeca gaindopnande, aia mana aŋtaŋgɨna mombonik malaruri, na an mɨn mbuŋa Raraŋ Aetaniaca aimo moi ŋgetrikica aia iro dam ndarunande. 24  2 Ko 5.7, na Ib 11.1Raraŋ Aetaniaca aimo mac nda aŋgɨri, mandeaca aia rɨpacrina, na ne lambica taŋrena, na Raraŋ Aetaniac, ma aimo neaŋ ndopca morina reik laiŋga, ma monandet. Na aia gaindop te, aia reac ianna ndabirena, anmo aia gaind ndamŋinandet, aia mba aŋgɨreke. Na ramootta an reac aŋgɨ te, ma kaina moca wanaiŋ ndabit? 25 Na aia lamŋirena, aia an reikmo aia gidik ŋgoin naaŋgɨnande, na aia mba aŋgɨreke, aintik aia ndorita iroar inkara moi paŋpaiŋica aia malambireke.
26  Sek 12.10, na Epe 6.18, na Ie 4.3Na Ŋeroŋ Ratta aimo gagrar kocorta meikramtaɨrmo otacrena. Na aia kaina reacna mbembendeia aia lamŋi ŋgocor. Aia ndorita iroar inkar puŋga aereke, aia mbop laruna mɨnna wanaiŋ. An kirara moreke, Ŋeroŋ Ratta aina taup ndamootta wɨtɨkca aimo otacna moca ndo mbuŋa mbendeirena. 27  Ŋap 7.9, na 139.1, na Up 1.24, na 1 Ko 4.5, na 1 Te 2.4, na 1 Io 5.14Na Raraŋ Aetaniac ma ramootna iro inik ŋgoin mbatrena, na Ŋeroŋ Ratna iro inikna iroa Raraŋ Aetaniac ma lamŋirena, na Ŋeroŋ Ratta ma Raraŋ Aetaniacna iroa raŋgaica ma aimo Raraŋ Aetaniacna meikramtaɨrta taup ndamootta wɨtɨkca otacna moca, anna mbendeirena.
28  Ro 9.11, na 9.23-24, na Epe 1.11, na 2 Ti 1.9Na aia lamŋirina, Raraŋ Aetaniac, ma reac reacmo, moca mina muruŋa ndorimo tumbunna tɨkca mina aiŋir laiŋga morenan, te, an reikca Raraŋ Aetaniacmo matŋirena meikramtaɨrmo otacrena. Na an meikramtaɨr, Raraŋ Aetaniaca mbopatna, ma minmo mac nda aŋgɨnande, ainda moca ma mina ŋgacrena. 29  In 17.22, na 2 Ko 3.18, na Epe 1.5, na 1.11, na Kol 1.5, na 1.11, na 1.18, na 2 Ti 2.19, na Ib 1.6Aintik atuna meikramtaɨrmo, Raraŋ Aetaniaca lamŋiatna ma minmo larapacatna, mina mana Nuocna kirar ndaruna moca. Na mana mombonik wɨt aniac ndeac te, Karaisa mina ramoot lacau ndarunande. 30  Ro 9.24, na 1 Ko 6.11, na Epe 4.4, na 1 Pi 2.9Na an meikramtaɨra ŋgaua ma minmo larapacatnanna, ma min motoca acnande. Na an meikramtaɨr, ma minmo acrinanna, ma minmo meikramtaɨr wandoik ŋgacnande. Na an meikramtaɨr, ma minmo meikramtaɨr wandoik ŋgacatnanna, ma minmo eteacna wat laŋapa ndona i aniacap neaŋnande.
Reac ianna Raraŋ Aetaniacna toŋtoŋ katacna mɨnna wanaiŋ
31  Ndu 14.9, na Ŋap 118.6Ainda moca aia Raraŋ Aetaniaca moatna an reikmo aia kaina kam ndopit? Na Raraŋ Aetaniaca aimo otac te, mandaia ndo aimo ndona puŋndamootta moit? 32  In 3.16Na Raraŋ Aetaniac ma ndona Nuocmo mba kɨracatke. Wanaiŋ. Ma manmo aimo muruŋcamiŋa ŋgotacna moca anna mandaca kɨpatna. Na ma ndona Nuoc ŋgoinmo aia neaŋ te, ma aimo ndona reik ndeid motoco ma aimo wanaiŋa neaŋnande.
33  Ais 50.8Na Raraŋ Aetaniaca aimo larapacatna aia manan ŋgoin. Ainda moca mandaia ndo aimo ritri waparaca moit? Wanaiŋ. Raraŋ Aetaniac ma aimo ndona meikramtaɨr wandoik ŋgacnande. 34  Ŋap 110.1, na Up 7.55-56, na Kol 3.1, na Ib 7.25, na 9.24, na 1 Io 2.1Mandaia ndo aimo an tɨp ŋgoreacna makukna opoik aŋgɨna moca anna wakiki mbopit? Wanaiŋ. Meikramtaɨr kocor. Iesus Karaisa ma menaca mac nda ŋgepatna. Na ma Raraŋ Aetaniacmo aina taup ndamootta wɨtɨkca aimo otacna moca digirena. Mandeaca ma Raraŋ Aetaniacna par umbai maeacreke. 35  Ro 8.38-39Na Karais, ma aimo mamatŋi bagaraniac ŋgoin, na reac ianna mana mamatŋi katacna mɨnna wanaiŋ. Na makukca aimo laruna mo te, co, aia gɨrgɨr aŋgɨ te, co, ramootta aimo tɨp ŋgoreaca mo te, co, aia nik watai te, co, aia tik ŋgapaoc ŋgocor, co, reac ŋgoreaca aimo mo ŋgocrainan, co, runduŋ ianna aimo laruna morenan, na an reikca ndorimo Karaisna mamatŋi katac ndopca larure ki? Wanaiŋ ŋgoin. 36  Ŋap 44.22, na 1 Ko 15.30-31, na 2 Ko 4.11Na anna gidik, ainta reik mina aimo larurena, an Raraŋ Aetaniacna timbigta kapca mboprina kamna kirar,
 
“Aia una meikramtaɨra mori,
ainda moca memetmbaca mina aimo rɨŋga menacrena.
Mina aimo watreke, aia sipsipna kirar toc,
na mina aimo mo menacna toŋgorena.”
 
37  In 16.33, na 1 Ko 15.57, na 2 Ko 2.14, na 1 Io 4.4, na KIEK 12.11Te, Karais ma ndona mamatŋi aniaca aia tɨkca eacrena, mindacniŋ, titocna reacna makuk ianna ai ndaru te, aia memetmbaca an reaca mo irikna mɨn. 38  Epe 1.21, na Kol 1.16, na 2.15, na 1 Pi 3.22Na anna gidik ŋgoin, Raraŋ Aetaniaca aimo mamatŋi bagaraniac ŋgoin, ri, aku gaind ŋgoinna rɨpacrina, reac ianna an Raraŋ Aetaniaca ai ŋgotacna morina mamatŋi manan katacna mɨnna wanaiŋ. Titocna reaca memenac, co, eteacna watap, co, mbaiŋna aiŋa morena ŋerŋgaur, co, ainta gagrarta ŋerŋgaur, co, mandeac ndeacrena reik, co, iŋmbai ndeacrena reik, co, an gagrarta reik muruŋ, 39 co, riac tamuŋ ndeacrena reik, co, gan wɨkɨn ndeacrena reik, co, an tamtam ndeacrena reik ndeidap, an reikca muruŋa, mina Raraŋ Aetaniacna mamatŋimo, an katacna mɨnna wanaiŋ. An mamatŋi manan, ma aimo aŋgɨra Karais Iesusna para neaŋgatna, na ma aina Kacoot.

8:1 Ro 8.34, na 8.39

8:2 In 8.36, na Ro 7.23-25, na 2 Ko 3.6, na Gal 2.19

8:3 Up 13.38-39, na 15.10, na Ro 3.20, na 2 Ko 5.21, na Pil 2.7, na Ib 4.15, na 7.18-19

8:4 Gal 5.16, na 5.25

8:5 In 3.6, na 1 Ko 2.14, na Gal 5.22, na 5.25

8:6 Ro 6.21, na 8.13, na Gal 6.8

8:7 Mt 12.34, na In 8.43, na 12.39, na 1 Ko 2.14, na Ie 4.4

8:9 1 Ko 3.16, na 12.3, na Gal 4.6, na Pil 1.19, na 1 Pi 1.11

8:10 Gal 2.20, na Epe 3.17, na 1 Pi 4.6

8:11 Up 2.24, na 1 Ko 3.16, na 6.14, na 2 Ko 4.14, na Epe 2.5

8:13 Gal 6.8, na Epe 4.22, na Kol 3.5

8:14 Gal 5.18

8:15 1 Ko 2.12, na 4.6, na 2 Ti 1.7, na Ib 2.15

8:15 Gal 4.5-7

8:16 2 Ko 1.22, na Epe 4.30

8:17 Up 26.18, na Gal 4.5-7, na Pil 1.29, na 2 Ti 2.11-12, na KIEK 21.7

8:18 Ro 5.2, na 2 Ko 4.17

8:19 Kol 3.4, na 2 Pi 3.13, na 1 Io 3.2

8:20 RL 3.17-19

8:21 2 Pi 3.13, na 1 Io 3.2

8:23 2 Ko 5.2-4, na Gal 5.5, na Epe 1.14, na 4.30

8:24 2 Ko 5.7, na Ib 11.1

8:26 Sek 12.10, na Epe 6.18, na Ie 4.3

8:27 Ŋap 7.9, na 139.1, na Up 1.24, na 1 Ko 4.5, na 1 Te 2.4, na 1 Io 5.14

8:28 Ro 9.11, na 9.23-24, na Epe 1.11, na 2 Ti 1.9

8:29 In 17.22, na 2 Ko 3.18, na Epe 1.5, na 1.11, na Kol 1.5, na 1.11, na 1.18, na 2 Ti 2.19, na Ib 1.6

8:30 Ro 9.24, na 1 Ko 6.11, na Epe 4.4, na 1 Pi 2.9

8:31 Ndu 14.9, na Ŋap 118.6

8:32 In 3.16

8:33 Ais 50.8

8:34 Ŋap 110.1, na Up 7.55-56, na Kol 3.1, na Ib 7.25, na 9.24, na 1 Io 2.1

8:35 Ro 8.38-39

8:36 Ŋap 44.22, na 1 Ko 15.30-31, na 2 Ko 4.11

8:37 In 16.33, na 1 Ko 15.57, na 2 Ko 2.14, na 1 Io 4.4, na KIEK 12.11

8:38 Epe 1.21, na Kol 1.16, na 2.15, na 1 Pi 3.22