^
1 Timotius
NAI HAM BUP̱UAK TAP̱EB NOḴUNU NAI
KAYAK NUG PAULUS EHANIṮAK OḴAI HAMU MEṮOM
UNUQIṮAK AṮEM HAKNU
AH DILAG NAI
KRISTEN TAMANIAK GUMAKNU DANAB DILAG NAI
TAMANIAKNU TOLIAK DANAB DILAG NAI
TIMOTIUS NUG TAMANIAKNU DANAB AH AṮEN IP̱UANADḴU
TAMANIAKNU DANAB AH TOLIṮAKNU KOBOL ENA
BEGBEG DANAB DILAG NAI
KEEKE KUḎUM AWAKNU KOBOL
IG BAU DAYAK HAEN OHNU G̱AGAṮAG AḎA DAYAKNU NAI