TOTOL UḎATNU NAI
1
JESUS HAB AṮAN TEUM
1-2 O Tiopilas, yak dahil da tatam yaami amu da yak amup̱a Jesus Nug uḏat oh heumnu, Nug danab ah keeke ip̱uanaṯomnu ele yaami. Nug uḏat amu dig me uḏie, deḏ Nug hab aṯan teum batak amu Nug uḏat amu oh heum. Heehe da amunu yaami. Aria da nai yaami anidme ele amu, Nug mauha bau hibaiṯe, deḏ 40 uue Nug hab aṯan teum. Amge ii uḵom haenp̱a Nug goḵunu haaha, tatam Nug nuhiḵud totol danab elewen, Nug tituanaṯom ele amu, ag nai amu tuḏidna heḵulagnu, Nug Kayak Ouḏi g̱agaṯagp̱a nai maṯom. Aria Nug guiṯak nau amu awa mauhowa, dimp̱a genab eḏua hibaiṯom amu Nug nuhiḵud totol danab elewen haen gamag deḏ 40 amup̱a gumaṯa ona, ib kuḏump̱a keeke amu ip̱uanaṯom. Nug deḏ 40 amup̱a Kayaknu ḏo maḏoḏnu nai ele mehuqe doop̱ig. Amu ele deḏ 40 amup̱a Nug ag ele oh haen laa e lanan daanna, Nug amelagp̱a aum. “Ag Jerusalem paha aib uup̱ig. Am ag keeke ena, da Mamel Nug ag keeke amu madaḵunu nai qaḵa aum, keeke amunu ele da ag ai doop̱ig amu, ag Nug ameg meḵulag. Am genab Johanes nug danab ah lep̱a layaṯom amge haen elab iiṯa amu ag Kayak Ouḏip̱a layaṯak aoglag,” awa aum.
Nug anam a, haen laa ag oh qauko onig Olip ap̱a qag mena, Nug aum amunu ag Nug oḏ medap̱ig. “Naḏi, haen imup̱anab na hep̱e, Rom ag ahap̱eg, ig Israel ig eḏut wan ihinig gumagnigte?” aon ap̱ig. Aeg amu Nug ag amelagp̱a aum. “Amu ahilagte keeke amunu ag da Mamel Nug haen deḏ ele aum amu ag dooglag? Iiṯa. Nug nuḵa keeke amu gumaṯe. Amge geha dimp̱a Kayak Ouḏi Nug ahilagp̱a neeb, ag g̱agaṯag aon amu geha ag dahil nai Jerusalem mehuqna amu Juda wan ohp̱a amu Samaria amu uḵeb wan atu ohp̱a ele gona mehuqḵulag,” awa aum. Am Nug nai amu amelagp̱a ana male, ag neegna daaegeg, Kayak he, Nug aṯan teete amu lombig laa haute, ag baula Nug ii anidp̱ig. 10 Nug uḵe, ag hab aṯan neegna daaegeg am danab aḏit, a lamen haḵab ele, a tulai doeh, ag ele hip̱aidna daanna, 11 a apiḏ. “Galelia danab, aḏinu ag hip̱aidna daanna, hab aṯan neegna daaṯeb? Amu gemu Kayak Nug Jesus ahilagp̱anu awe, hab aṯan uḵom. Aria geha Nug hab aṯan ugeḵe anidp̱ig bia eḏua uḏiḵu,” aoya apiḏ.
TOTOL DANAB AG JUDAS OU OTIP̱IG
12 Aria ag qauko, Olip aṯeb, ap̱anu eḏun Jerusalem wap̱ig. Qauko amup̱anu Jerusalem wanak amu miag, kilomita laip̱u maha ele. Juda dilag ḏop̱a danab nug ahilag Meṯidp̱a tap̱a uḵak elab amubia goḵunu elele. 13 Ag ab oḵaip̱a tena amu ag gona, ag lag oo aṯan, ag daap̱ig ele amup̱a tep̱ig. Ag onilag amu Petrus, Johanes, Jakobus, Andreus, Pilipus, Tomas, Batolomiu, Mateus, Alpias beḵa Jakobus, Simon, nug am Selot, amu Jakobus beḵa Judas aaḵu. 14 Danab amu ag oh oolag laip̱u mena, haen kuḏum danab ah laala ele oh qag mena, unuqidnana daap̱ig. Danab ah amuam Jesus anig Maria, Jesus amaḵud amu ah laala ele.
15 Ag anam daanna, haen amup̱a Petrus nug laiḵud, ag Jesusnu oolagp̱a genab doop̱ig ele, ahilag eb qak 120 anam amu nug ag oolagp̱a aha, hibaiṯa, Judasnu nai maṯiom. 16-19 Danab amu nug eheḏ ha, uḏat amunu men doḏo awom ele amup̱a ag wan laih nakok laa daden mep̱ig. Aria nug nuḵa wan amup̱a nug beḏu aiha na qe, oo aoḏe, biig oh wanp̱a ne, dimp̱a danab Jerusalem daap̱ig ag oh amu doop̱ig amunu ag ahilag naip̱a, ag aben amunu, Akeldama aṯeb. Amu eḏuak am, Wan Tiig ele. Amu Petrus nug inam aum. “O lailad, Kayak Ouḏi Nug laa oḏep̱a keeke laa Judas nuhigp̱a beḵunu a, beḵununab dayaya aaḵu beum. Danab amu nug ig ele daatta, ig ele oh uḏat laip̱u hemut amge nug ele danab ag Jesus aḏaglagnu ib dayom. 20 Kayak Ouḏi nug anam heḵunu doya amu Nug he, Judasnu nai imu Dawit oḏep̱a be, buk Samp̱a inam yak daaṯe. ‘Lag nuhig amu hamu dayaḏ! Danab laa ap̱a aib dayom!’ Amu Sam laap̱a yak daaṯe amu, ‘Danab laa nug nuhig uḏat amu aoḵu,’ 21 amunu gemu ig danab laa, nug ig ele haen oh oidmut amu nug Judas aben aoḵunu tituanḵunig. 22 Haen Naḏi Jesus Nug Johanesnu layaṯak awe uḏie uḏie, deḏ Kayak Nug awe, hab aṯan teum batak amu danab laala ag ig ele laip̱u oimut, ag oolagp̱anu laa tituanḵunig. Amu nug ig ele, Jesus eḏua hibaiṯom, nai amu mehuqḵunig,” awa aum.
23 Petrus nug anam a, aria ag danab aḏit otiatp̱ig. Laa amu Sabas beḵa Josep, onig laa Jastus. Am danab laa amu Mataias. 24-25 Ag danab aḏit otiatona, ag inam unuqidp̱ig. “Naḏi, na danab oh oolag diig dooṯem amunu danab aḏit imu oolahp̱an na aun nug Judas abenp̱a ba, totol uḏat imu aoḵunu tituanme amu na ig ip̱uniḵe! Judas nug nuhig abenp̱a goḵunu uḏat amu uuom,” unuqidna anam ap̱ig. 26 Anam unuqiṯona, aria ag Kayaknu dab mak dooglagnu kobol ahilag hena, Mataias anidna aop̱ig. Ag nug aona, totol danab elewen amu ele tuḏidp̱ig.