10
ENGEL LAA BA, KONILIAS AMEGP̱A NAI AUM
Aria iiṯa aḏi danab laa Sisaria dayom, onig Konilias. Nug daup 100, onig Itali daup, amu dilag iḵi. Danab amu nug baeḵudp̱a ele ag oh Kayaknu enanag doonna, oolag ele oṯaiom. Amu nug men doḏo kuḏum, Juda danab men doḏo iiṯa ele amu, nug ag ehanaṯa madaṯa, haen oh nug Kayak unuqidṯom. Nug anam heehe amu deḏ laa aam ameg ewamp̱a nug tuleglegp̱a Kayaknu engel miag atiak nug laug oop̱a no anṯom. Engel nug noa, onig diia, “Konilias” aum. A, Konilias nug engel neeḵiṯaṯa, huanak baḏaḏa nug aum. “Danab naḏi, amu aḏitai,” awa aum. A aria engel nug amegp̱a aum. “Kayak Nug nahip unuqiṯak amu daḏek ehaniṯak kobol nahip ele anṯa, nahipnu dab meṯe. Amunu na gemu danab laala hep̱e, Jopa gona, ag danab laa, nug onig Simon, onig laa Petrus, amu anidna ap̱eg uḏiaḏ! Simon Petrus nug Saimon, nug am makau gaḏa beḏamanu babaiṯak danab, nug laugp̱a daaṯe. Lag amu yu ihip̱a daaṯe. Ag nug ap̱a anidḵulag,” awa aum. Engel nug Konilias amegp̱a anam awowa ugeḵe, aria Konilias nug nuhikuḏ uḏat hak danab aḏit laa amu daup laip̱u ele onilagp̱a e dop̱ig. Daup amu nug Kayaknu oop̱a genab doya, nug Konilias ehaniṯom. Aria Konilias nug nai amu oh tutuḵu diig ihuhua, danab ewam amu amelagp̱a awowa he, ag gop̱ig.
PETRUS TULEGLEGP̱A KEEKE ANṮOM
Amu danab ewam ag uḵaegeg, uu do, ibp̱a niiona, ahan uḵaegeg, aam ameg tutuḵu aoḵunu heehe Jopa guguiṯegeg, Petrus nug lag aṯan unuqidḵunu teum. 10 Petrus nug enug qak doya, e laḵunu dab meum. Dab meeme, lag amup̱a daap̱ig ag e lanaknu babaiṯegeg amu Petrus nug tuleglegp̱a 11 hab obate, keeke laa ne anṯom. Keeke amu lamen oḵai laa bia, muḏi waḏele daug waḏelep̱a qaḵak dayeye, paḏaeg wanp̱a neum. 12 Keeke amu oop̱a amu doḏ diigdiig oh daap̱ig, mat iḏu iḏu amu ai iḏu iḏu ele. 13 Nug amu anṯa dayeye am baag laa Petrus amegp̱a inam aum. “Petrus na ahan, doḏ imu aqan la!” awa aum. 14 Nug anam aum amge Petrus nug aum. “Naḏi, da Juda dilag ḏop̱a keeke nau dubuṯid ele daaṯe amu da ii laṯem amunu da uumi, ii lapa. Da anuḵa ele da laa lain ii anidmi!” awa aum. 15 Petrus nug anam awa a, baag amu eḏua Petrus amegp̱a inam aum. “Kayak keeke heum amu nau laa iiṯa, enaib daaṯe amunu na keeke amunu, ‘Am nau, ena iiṯa,’ aib ame,” awa aum. 16 Lamen oḵai amu nug ne, haen ewam bate, Petrus nug anṯa doyom amuib anṯe amu aria paha keeke amu eḏua, hab aṯan teum.
17 Am Petrus nug Kayak keeke amu ip̱uniṯe anṯowa, nug oo ii maiṯe, keeke amu diignu dab mak kuḏum awom. Nug anam dab mak awewe, aria danab Konilias he uḏip̱ig amu ag uḏin bena, ag Saimon laugnu oḏ meeg, ip̱uanaṯeg dona, lag odp̱a hip̱aidna daap̱ig. 18 Ag lag odp̱a daanna, enan inam oḏ mep̱ig. “Danab Simon, nug onig laa Petrus amu, nug ip̱ate daaṯe o iiṯa?” aon ap̱ig. 19 Aon oḏ meegeg, amu Petrus nug keeke anṯom, amunu dab meeme, Kayak Ouḏi amegp̱a aum. “Doye! Danab ewam ag na maṯidṯeb 20 amunu na ahan nop̱e, ag ele uḵeg! Ootp̱a ug aib doome. Da hei, ag uḏip̱ig,” awa aum. 21 Nug anam Petrus amegp̱a a, Petrus noa, danab amu anaṯa nug aum. “Ag date maṯiḏṯeb? Da iiḵu. Ag aḏinu uḏip̱ig?” awa aum. Nug anam awa oḏ maṯe, 22 ag nug amegp̱a ap̱ig. “Konilias, nug daup 100 dilag iḵi daaṯe, nug he ig uḏimut! Nug am danab ena. Nug am danab Kayaknu enanag doyaya, oo ele oṯaiṯe. Juda oh ag nuhignu amu, ‘Nug am danab ena,’ aon aṯeb. Amu Kayaknu engel laa na, Konilias amegp̱a nahipnu, na Konilias laugp̱a gona, na nai laala ap̱e nug dooḵunu aum amunu nug he, ig uḏimut,” aon ap̱ig. 23 Ag Petrus amegp̱a nai amu ana malaeg, nug omalaṯe, lag oop̱a noeg, tuqan amup̱a nug dab madeṯe, wagḏe nug ele oh uḵaegeg amu Jopan danab, Jesusnu oolagp̱a genab doop̱ig ele, ag oolagp̱an laala ele ahaeg, oh gop̱ig.
PETRUS KONILIAS LAUGP̱A UḴOM
24 Aria ag gona, tuqan laip̱u ibp̱a niiona, ahan gona Sisaria tep̱ig. Konilias nug amelag ma dayeye, nug baeḵudp̱a amu nug laiḵudnab ele, nug ag onilagp̱a e uḏieg, ag ele qag mena daap̱ig. 25 Ag qag men daaegeg, gona tena, Petrus nug Konilias laug oop̱a no, Konilias nug doa, Petrus baegp̱a dup noa binag meum. 26 Nug anam heum amge Petrus nug Konilias hume ahehe, amegp̱a aum. “Na ahe! Da ele am danabib,” awa aum. 27 Am Petrus nug Konilias ele nai maṯiiya, lag oop̱a noya, danab ah kuḏum qag mena daaegeg anaṯom. 28 Petrus nug kuḏum daaegeg anaṯa, nug amelagp̱a aum. “Ig Juda amu ihinig ḏo g̱agaṯag laa am Juda danab laa nug iiṯa aḏi laa ele oh ou qak laip̱u ii daamya, o Juda laa amu nug iiṯa aḏi laa ele gumiṯa ii wama amge Kayak Nug da ip̱uniḏom, da danab laanu inam laa ii apa. ‘Da am Juda danab amunu Kayak amegp̱a da iiṯa aḏi amu da nug eḏidṯem!’ Da anam awe ii apa. 29 Amunu ag da gumaṯe uḏiḵulnu onilp̱a ep̱ig amu da ahilag ewak amu tap̱ai ii neum. Iiṯa! Ag da uḏiḵulnu ap̱ig am da iiḵu uḏimi. Aria ag da onilp̱a ep̱ig amunu diig nakok ap̱eg dooḵulnu ool daaṯe,” awa aum. 30 Awa a aria Konilias aha, nug keeke nuhigp̱a be anṯom amunu maṯia aum. “Keeke anidmi amu gemu deḏ waḏele iiḵu uḵom am inam. Da laulp̱a dayeye, da aam ameg ewamp̱a haen gemu inam iiḵu bia aaḵu da unuqiṯiṯi, danab laa, nuhig lamen amu amahlaknab ele, nug da noolp̱a hibaiṯa 31 nug aum. ‘Konilias, Kayak Nug nahip unuqiṯak doya amu na daḏek danab ehanadṯem amu ele anṯom. 32 Amunu na hep̱e, danab laala Jopa gona, danab Simon, nug onig laa Petrus, ap̱eg uḏiaḏ! Danab amu nug Saimon, makau gaḏa beḏamanu babaiṯak danab, nug laug amu yu ihip̱a daaṯe ele amu, nug danab amu ele daaṯep,’ awa aum. 33 Nug anam a amu da paha hei, danab laala na omaidḵulagnu uḵaeg, am na ena hena uḏime. Aria ig oh Kayak noobp̱a inam daatta amu Naḏi nuhig nai oh Nug na ap̱e doognignu a doome ele amu, na ap̱e doognignu daaṯem.” Konilias nug Petrus amegp̱a anam aum.
34 Konilias nug nai maṯia male amu Petrus nug inam awa aum. “Amu genabnab gemu da dooṯem, Kayak Nug danab buḏubnu dab maama, laa oo medaṯa, laa geḏiṯaṯa ii heṯe. 35 Iiṯa, Kayak Nug danab buḏub ohp̱anu laa ag nuhignu enanag doonna, oolag ele oṯaiṯe, ag kobol ena heṯeb ele amu, Kayak Nug ahilagnu amu oo mauhṯe. 36 Kayak Nug Jesus, Nug am wan ohp̱an dilag oḵai daaṯe amu, Nug ep̱egp̱a Israel danab ag maḏoḏnu Nai Ena madaṯa, Nug nai geha iiḵu ami ele amu, Nug nai amu ele ag maṯom. 37 Ag Juda wanp̱a keeke laa tumaiib beum amu ag dooṯeb. Layaṯak Johanes nug layaṯaknu nai mehuqe 38 dimp̱a Kayak he, nuhig Ouḏi Jesus, Nasaret ted, Nug oop̱a am be g̱agaṯag oḵai ele meṯom amunu Nug Galelia ap̱a dig ma, ab ab oiyaya, danab ah ehanaṯom. Kayak Nug ele daaiya, danab oh Satan he, ena ii daap̱ig ele amu, Nug bap̱alaṯe, ag eḏun ena daap̱ig,” awa aum. 39 Petrus nug anam anana, nug nai amu tuḏiṯa aum. “Amu Jesus Nug Juda wanp̱a amu Jerusalem abp̱a ele, Nug aḏi heum amu ig totol danab ig anidmut. Jerusalem ap̱a amu ag Nug ad emaitakp̱a atuleg mauhom 40 amge deḏ ewamp̱a Kayak he, Nug eḏua hibaiṯe, 41 danab kuḏum laa ag Nug anidp̱ig. Danab oh ii anidp̱ig. Iiṯa! Ig laala, ig Nug anidḵunignu, Kayak Nug ig tituaniḵom ele amu, Nug ig gumiḵa uḏie anidmut. Nug hibaiṯe, dimp̱a ig Nug ele e, le ele lamut. 42 Amu Nug ig nai mehuqḵunignu amu ig danab ah amelagp̱a Nug dimp̱a mauhak aḏi, bau dayak aḏi ele epeḏiadḵu, nai amu mehuqḵunignu ḏo meḵom. 43 Nuhignuib propet ag inam yaap̱ig. ‘Aun aḏi ag Jesusnu oolagp̱a genab dooṯeb ele amu Kayak Nug, Nug onigp̱a, hip̱unin ahilag uhuqa maḏaḵu.’ ” Petrus nug anam aum.
44 Petrus nug nai mehuqeqe, Kayak Ouḏi Nug danab oh, ag Kayak nai doop̱ig ele, ahilagp̱a neum. 45-46 Am Juda danab, ag Jesusnu oolagp̱a genab doop̱ig, ag Petrus dim lamidna uḏip̱ig ele amu, ag Konilias aḏi ag Kayak Ouḏi ne awona, ag nailag diigdiigp̱a nai maṯinna, ag Kayak binag meegeg anadna, ag Kayak Ouḏi Juda danab maṯom bianab, Nug iiṯa aḏi ag ele maṯom anidna, ag dab mak kuḏum aop̱ig. 47 Ag dab mak kuḏum aoegeg, Petrus nug aum. “Amu laa nug danab imu ag layaṯak aoglagnu gun meḵunu elelete? Ag Kayak Ouḏi ig aomut amubiaib aop̱ig,” awa aum. 48 Nug anam awowa, danab haen amup̱a Kayak Ouḏi aop̱ig amu dilag aum. “Ag Jesus Kristus onigp̱a layaṯak aweg!” awa aum. Nug anam a, ag aona amu ag nug amegp̱a ap̱ig. “Na ig ele deḏ laala ele daagnig,” aon ap̱ig.