16
TIMOTIUS NUG AMU PAULUS SILAS ELE OH GOP̱IG
Nug anam haaha uḵa, Debi ta amu uḵa, Listra teum. Ab amup̱a kristen danab laip̱u laa dayom, nug onig Timotius. Nug Juda ah laa beḵa, mameg amu Grik danab. Listranu kristen am Aikoniamnu kristen ele ag hak nuhig amu anidna, “Timotius nug danab ena,” aon ap̱ig. Amu Paulus nug Timotius anṯa, oh goḵulahnu oo dayom amge Juda ag ap̱a daap̱ig ele amu ag doop̱ig, Timotius mameg nug am Grik danab amu Grik danab ag gaḏa otaḏak ii heṯeb, amunu Juda ag oolag nauhmanu Paulus nug aha, Timotius gaḏa otaḏom. Paulus nug anam he amu ag gona, ab abp̱a oina, totol danab, kristen tamaniak iḵi danab ele ag tatam Jerusalem qag mena nai ap̱ig amu ag kristen amelagp̱a ag ḏo waḏele amu dim lamidḵulagnu ap̱ig. Kristen tamaniak ag nai doyegeg, Jesusnu oop̱a genab doyak ahilag am oḵai meeme, deḏ oh kristen dilag eb qak amu tuḏiṯeg oḵai meum.
PAULUS NUG TULEGLEGP̱A MAKEDONIA DANAB ANṮOM
Aria Paulus Silas amu Timotius ele ag oiyegeg, Kayak Ouḏi Nug ag Nai Ena amu Asia ap̱a mehuqmananu ib oo neum amu Paulus aḏit laa ele amu ag ahan wan obatak aḏit onilah Prisia Galata ele amu gamagp̱a gonana amu ag gona, Misia tomp̱a ap̱anu ag ahan Bitinia goḵulagnu heeg amu Jesus Ouḏi Nug ap̱a ele gomananu ib oo neum. Nug anam he amu ag Misia eḏidna nona, Troas gop̱ig. Aria Troas ap̱a tena, tuqanp̱a Kayak he, Paulus nug tuleglegp̱a Makedonia danab laa hibaiṯa dayaya, Paulus onigp̱a ewa, “Na ahan, yu mataḏna uḏin, ig ehaniḵe!” awa onigp̱a eewo anṯom. 10 Paulus nug keeke amu anam anṯe aria wagḏe, ig ahat paha Makedonia goḵunignu ib maṯimut. Ig amut. “Ig doomut, Kayak Nug ig oninigp̱a eum, ig gota Nai Ena amu ag amelagp̱a mehuqp̱ut dooglagnu aum,” aot amut.
LIDIA OO EḎUE, KRISTEN BEUM
11 Ig anam atata amu Troas ap̱anu ub laa aot teut, ub amu tutuḵu awiḵa, Samatres uḵe, wagḏe deḏ laa ap̱anu ahat, Niapolis gomut. 12 Amu Niapolis ap̱a ub nug ig meiḵe, ig ahat baenigp̱a gota, Pilipai temut. Ab amuam Rom dilag ab oḵai laa, Makedonia wanp̱a anuqak dayom. Ig deḏ laala ab oḵai amup̱a daamut.
13 Ap̱a daatta amu Juda dilag Meṯidp̱a ig, “Unuqiṯak aben le ihip̱a daaṯetai” atata, ig abnu aḏ odp̱a dimiṯim gota amu ig le ihip̱a gomut. Ig le amup̱a gota amu ah laala ag qag mena daaegeg anadta, ig daatta, ag amelagp̱a nai maṯimut. 14 Amu ah laa onig Lidia, nug amu Kayak Jehowa doya unuqidṯom ele amu, nug nai amu doyom. Nug am ab oḵai Tiatiranu ah amu nug lamen ed haaha, amup̱a men doḏo aoṯom. Naḏi he, nug oo eḏue, Paulus Nai Ena mehuqeqe doya, dooḵunu nug daug humom. 15 Nug nai doya, oo eḏue, layaṯak awe, nug baeḵudp̱a ele ag aop̱ig. Lidia layaṯak awowa, nug ig amenigp̱a aum. “Ag da Naḏinu oolp̱a genab dooṯem elele anidṯeb dayeb amu, aria ag uḏin, da laulp̱a dayeg!” awa aum. Nug anam anana, wagai ma he, ig nug oḏe dim lamidta, gota nug laugp̱a daamut.
PAULUS SILAS ELE MANI GUIṮAKP̱A DAAPIḎ
16 Deḏ laa ig unuqiṯak abenp̱a uḵaut, begbeg ah laa, nug oop̱a ouḏi nau ele, nug ibp̱a uḏanig teum. Ouḏi nau amu nug he, ah amu nug buṯi aḏi keeke aḏi beḵunu amu miag atiom. Amunu ah amunu gumak danab ag men doḏo kuḏumnab aodp̱ig. 17 Nug Paulus ig ele dim lamiḵaḵa amu nug inam ewa aum. “Danab imu amu, ag am Kayak aṯannabnu uḏat danab! Kayak Nug aṯem ha, ig eḏua diiḵunu ib babaiṯom ip̱unigṯeb,” awa aum. 18 Nug kobol amu deḏ kuḏum he uḵe uḵe, Paulus nug oop̱a guiṯak doya, nug eḏua ouḏi nau amegp̱a aum. “Jesus Kristus onigp̱a na nug uuidḵutnu aṯem!” awa aum. Anam a amu ouḏi nau geha aaḵu ah amu uuiṯa uḵom.
19 Aaḵu ah amunu gumak danab ag ahilag men doḏo awaknu diig amu iiṯa meum anidna, ag Paulus Silas ele aḏualatna, diiatna, qag mak abenp̱a gop̱ig. 20 Ag Rom dilag heṯoḏiak danab noolagp̱a diiatna wana ap̱ig. “Danab aḏit imu, a am Juda danab amu, a kobol nau ig ap̱anigp̱a heṯep. 21 Heyaya, a kobol nau, ig Rom danab amunu gun dooṯem, ig amu aognignu elele iiṯa amu, ig amu dim lamidḵunignu aṯep,” aon ap̱ig.
22 Ag anam aegeg, ab amunu danab kuḏum laala ele anam aegeg, epeḏiak danab ag Paulus Silas ele beḏulahp̱anu lamen paṯiḏna, eheḏ mataḏatḵulagnu ap̱ig. 23 Aria eheḏ mataḏateg, mani guiṯakp̱a maatna, gumak danab nug gumata auta aoḵunu amegp̱a ap̱ig. 24 Aria mani guiṯak gumak danab nug nai g̱agaṯag amu doyowa, nug maate, mani guiṯak oop̱anab, aḏ nakok laap̱a noeh, adp̱a baelah qaḵom.
25 Qaḵe anam daaiya, tuqan tugmag Paulus Silas ele Kayak unuqidyaya ahi edapiḏ. Anam heeheh, mani guiṯak danab laa ag doyatp̱ig. 26 Ag anam daaegeg amu mim oḵai laa laip̱un na he, mani guiṯak lag amu oh uḏalele, od paha matulaṯe, muḏi g̱agaṯag hip̱aladp̱ig ele amu oh uhuqaṯom. 27 Anam heehe, gumak danab nug aha, mani guiṯak lag od matulak anaṯowa, nug mani guiṯak danab oh oolna gop̱ig anana, nug qep oḵai awa, nug nugaḵa dug wa mauhḵunu heum 28 amge Paulus nug huana ewa aum. “Na naḵa aib duut ome! Ig oh am iiḵu daaṯem,” awa aum. 29 A amu mani guiṯak gumak danab nug doya, amahlaknu ewa, lag oop̱a noa, nug oṯaia baḏaḏa, nug Paulus Silas ele baelahp̱a na qeum. 30 Na qa, eḏua aha, nug diiata dimiṯim wana, oḏ matom. “O danab aḏit, da aṯem hep̱i Kayak Nug da eḏua awiḏḵu?” awa aum. 31 Anam a amu a apiḏ. “Na Naḏi Jesusnu ootp̱a genab doop̱e, Kayak Nug na eḏua awidḵu, na amu na baenadp̱a ele oh eḏua diiadḵu,” aoya apiḏ. 32 Anam awoya a Kayak nai, nug amu nug baeḵudp̱a ele, ag oh amelagp̱a madipiḏ. 33 Amunu tuqan geha aaḵu nug a diiata, ihilah babaiṯe amu nug baeḵudp̱a ele oh ag layaṯak aop̱ig. 34 Aona amu nug diiata, laugp̱a uḵa, e matom. Nug, nug baeḵudp̱a ele oh ag oo gamag ahak aop̱ig. Aḏinu? Ag Kayaknu oolagp̱a genab doop̱ig.
35 Daaeheh wagḏe buṯua amu epeḏiak danab ag heeg, daup danab laala uḏin mani guiṯak lag gumak danab amegp̱a ap̱ig. “Na danab aḏit amu uuatp̱e uḵeḏ!” aon ap̱ig. 36 Amu gumak danab nug doya, Paulus amegp̱a aum. “Epeḏiak danab ag nai meeg uḏiom am da a uhuqatp̱i, a dimiṯim doya goḵulahnu ap̱ig amunu a oolah ena dayebeb uḵeḏ!” awa aum.
37 Ag ap̱ig amu nug Paulus amegp̱a a doya, nug aum. “I amu Rom danab, amge ag i heṯoḏiakp̱a meitna, i eheḏ hemuḏtai o iiṯatai amu ag ii doop̱ig. Iiṯa, ag i danab ah noolagp̱a hamu aḏaitna, maḵuḏitnana, mani guiṯakp̱a hamu meitp̱ig. Ag anam hewona amu aḏinu ag gemu loḵumakp̱a henana, i dimiṯim goḵunihnu heṯeb? Ag anam ii hemana. Iiṯanab! Ag aḵa uḏin, i omaitp̱eg dimiṯim goḵunih,” awa aum. 38 Paulus anam awa a aria daup ag nai amu aon eḏun gona, epeḏiak danab amelagp̱a aeg, epeḏiak danab ag Paulus Silas ele a am Rom danab doona, ag baḏap̱ig. Ag inam dab mep̱ig. “Ig Romnu ḏo tip̱almut amunu Paulus Silas ele apeḏ, Rom oḵai ag ig eheḏ laa heigḵulagtai,” aon ap̱ig. 39 Ag anam doona, ag gona, oo mak nai amelahp̱a anana, omalateg dimiṯim doeh amu ag a ab amup̱a ii daamya, a ahai laih goḵulahnu oḏ matap̱ig. 40 Ag anam aeg amu a mani guiṯak laḵanu doya, a Lidia laugp̱a goya, a kristen anadya, g̱agaṯag aqaknu nai laala amelagp̱a ayaya amu gopiḏ.