18
PAULUS NUG KORINT UḴA UḎAT HEUM
Amu dimp̱a amu Paulus nug Atens uua aha, Korint uḵom. Nug uḵa, Korint ta amu Juda danab laa onig Akwila anṯom. Nug ap̱ag diig amu Pontus. Nakok matu bia, nug wau Prisila ele a ab oḵai Rom, ap̱anu ahai uḏipiḏ. Aḏinu? Rom dilag king Klodias, nug Juda danab ah amelagp̱a, “Ag Rom ii daamna, ag Rom uun, ab laalap̱a gona dayeg!” awa aum amunu Akwila Prisila ele a Korint ap̱a daapiḏ. Aria Paulus nug uḵa, a anate nug a ele uḏat laip̱u amunu a nug ele oh daanna, uḏat amu hep̱ig. Ag doḏ gaḏap̱a sel lag koitak uḏat hep̱ig. Ag uḏat amu henana, Paulus nug Juda dilag Meṯid deḏ ohp̱a amu Juda dilag nai doyak laḵa noono, nug ag ele nai maṯina, nug heeb, Juda amu Grik ele ahilag dab mak amu eḏun ag Jesusnu oolagp̱a genab dooglagnu oolag yom.
Am Paulus nug anam heehe, dimp̱a Silas Timotius ele a ahai, Makedonia uuya neeh, Paulus nug uḏat laa heum amu uua, nug Kayak naiib deḏ oh mehuqom. Nug Juda danab amelagp̱a, “Jesus Nug am Kristus,” maṯia aum. Amge Juda ag nai amu tabap̱eg noḵunu wagai men hena, dap̱idna, aon aon qedap̱ig amunu nug uuaṯa ugaḵa, nug lamen nuhigp̱a kauko dayom amu qeqale neene, nug amelagp̱a aum. “Ag padal meḵulagtai amu aḵa beḏulagp̱a, da eheḏ ii hemi. Amunu gemu da iiṯa aḏi gumaṯe goḵul,” awa aum.
Paulus nug anam anana, nug Juda dilag nai doyak lag amu uua doa, danab laa onig Tisias Jastas laugp̱a uḵom. Tisias Jastas nug Kayak binag meṯom ele. Nug laug amu Juda dilag nai doyak lag amu guguiṯak dayom. Paulus nug ap̱a dayeye amu Juda dilag nai doyak lag amunu iḵi, onig Krispas amu nug baeḵudp̱a ele ag am Jesusnu oolagp̱a genab doop̱ig. Korint kuḏum laa ele ag Paulus nai mehuqe, ag oolagp̱a genab doona amu layaṯak aop̱ig.
9-10 Amu deḏ laa tuqan Kayak he, Paulus nug tuleglegp̱a Jesus anṯe, nug amegp̱a aum. “Da na ele daaṯep amunu na aib baḏame! Na dahil nai ap̱e doyeg! Oḏen aib qamutme. Danab laa nug na ii niṯama. Aḏinu? dahilad danab ah kuḏum ag ab imup̱a daaṯeb,” awa aum. 11 Amu Paulus nug Naḏi anam a doyowa, nug Korint ap̱a maḏ laip̱u kalam eblaih laip̱u ele dayaya, nug Kayak nai ip̱uanaṯom.
12 Am Paulus nug Korint dayaya, anam heum amge dimp̱a Galio nug Grik dilag gabman oḵai dayeye, haen amup̱a Juda ag oh qag mena, Paulus kekeḏ meṯan, aḏan aon heṯoḏiak abenp̱a gop̱ig. 13 Ag Paulus aon heṯoḏiak abenp̱a gona, ag heṯoḏidna inam ap̱ig. “Danab imu nug danab ah oh ag ḏo nai daaṯe amu tabap̱eg neebeb, ag kobol laap̱a Kayak binag meḵulagnu ip̱uanadṯe,” aon ap̱ig.
14 Ag anam aeg, Paulus nug ag nai ap̱ig amunu nug nob eḏua aḵunu heehe, Galio nug aha, Juda amelagp̱a aum. “Danab imu nug ḏo laa tip̱allo o nug kobol nau laa helo amu ag nug heum amu ap̱eg, da nai amu dooḵulnu ib ele. 15 Amge ag uḏin, ag nainu, onig laalanu ele amu ag aḵa ahilag ḏonu ele da oḏ meḏaṯeb amunu da amu ii hepa, ag aḵa babaiṯeg! Da keeke amu epeḏiḵulnu, da uumi!” awa aum. 16 Nug anam anana amu nug ag heṯoḏiak aben amup̱anu lamaṯom. 17 Galio nug lamaṯe amu ag ahan heṯoḏiak aben guguiṯakp̱a Sostensis, nug am Juda dilag nai doyak lag amunu iḵi amu, ag nug aḏan maḵuḏp̱ig. Juda ag anam hep̱ig amge Galio nug amunu ii dab meum.
PAULUS NUG EḎUA ANTIOK UḴOM
18 Juda danab ag Paulus aḏan anam hep̱ig amge Paulus nug paha ab laap̱a ii uḵom. Nug deḏ nakok kuḏum ap̱a dayowa, dimp̱a nug Senkiria abp̱a uḵom. Nug Kayak amegp̱a keeke laanu nai nuhig g̱agaṯag qeṯom amunu nug Juda dilag kobol dim lamiṯa, ap̱a nug he, danab laa nug Paulus iḵi uḏug hoiye uḵe, nug Siria goḵunu ubp̱a teum. Nug Prisila Akwila ele oh gop̱ig. 19-21 Aria ag gona Epesus tena, Paulus nug uḵa, Juda dilag nai doyak laḵa no, Juda danab ag nug ele nai madip̱ig. Nug ag ele nai maṯin, ag nug amegp̱a ap̱ig. “Na haen nakok elab ig ele daatu!” aon ap̱ig amge nug aum. “Da anam heḵulnu elele ii dooṯem,” awa aum. Paulus nug anam awowa, goḵunu haaha, nug ag amelagp̱a aum. “Kayak Nug ab amu da eḏue uḏie anadḵul,” awa aum. Nug anam awowa, nug Prisila Akwila ele ab amup̱a daaglahnu uuate daaeheh, nug ubp̱a ta, Epesusnu aha uḵom.
22 Aria ub amu uḵa Sisaria eeḏe, Paulus nug ubp̱anu noa, nug Jerusalem uḵom. Uḵa ta, nug kristen tamaniak humaṯaṯa amu nug noa, Siria wanp̱a ab onig Antiok ap̱a uḵom. 23 Amu Paulus nug uḵa Antiok noa, nug ap̱a haen nakok elab dayowa amu dimp̱a nug aha, Galata, Pinisia ele dilag wanp̱a ab laalap̱a uḵa oiyaya, kristen g̱agaṯag aqom.
APOLOS NUG EPESUS UḴA NAI MEHUQOM
24 Paulus nug anam heehe amu Juda danab laa, onig Apolos, nug anig ab laa onig Aleksandria, Igipta wanp̱a ap̱a menue dayeye uḵe, Paulus Epesusnu aha oiyeye, Apolos nug uḵa Epesus dayom. Nug am doyak kuḏum ele amu nug amu Kayak nai, Juda ag aḏap̱ig ele amu, nug amu oh doyom. 25 Haen nug Epesus ii uḵom amu laa nug Layaṯak Johanes heumnu a doyeye, Layaṯak Johanes nug Jesusnu aḏi aum amu ele doyom. Nug Jesusnu nai doyom ele amu nug amunu danab ah elelenab ip̱uanaṯom amge nug Jesusnu nai oh am ii doyom. 26 Aria nug ii baḏaḏa, nug Juda dilag nai doyak laḵa noa, nai mehuqom. Amu Prisila Akwila ele a nug anam anidya, nug aoya, Kayak Nug ib ihinig babaiṯom amu a keeke amu ohnu ip̱unidpiḏ.
27 A ip̱uniṯeh amu dimp̱a Apolos nug Griknu wan obatak laa onig Akaia ap̱a goḵunu he, Epesusnu kristen oh ag nug nai doyom amu awa uḵa tuḏidḵunu dab mak nuhig amu g̱agaṯag qedap̱ig. Aria Grik danab kristen mep̱ig, amu dilag, ag uḏug yak laa uḵeb ag aoglagnu yaap̱ig. Yaaeg, Apolos uḵa Akaia te amu danab ah Kayaknu ehaniṯak oḵai hamu megṯe amu aona, ag oolagp̱a genab doop̱ig ele amu, Apolos nug ag g̱agaṯag aqom. 28 Nug Juda danab ele danab ah noolagp̱a nai maṯinna, nug Kayak naip̱anu, Jesus am Kristus, ip̱uanaṯaṯa maṯiaya heehe, nuhig nai am Juda dilag nai huana eḏiṯom.