21
PAULUS NUG JERUSALEM GOḴUNU UBP̱A OIYOM
Ig uuadta gota, ub aṯan teut, ub ahe, ig ahat tutuḵu Kos gomut. Wagḏe deḏ laap̱a amu ig gota, Ros teta, eḏidta gota, Patara temut. Patara ap̱a ub laa wan onig Pinisia goḵunu heehe anidta, ig oolta ub amup̱a teut, aha awiḵa uḵom. Aria gotata ig nud Saipras anidtata, nanehp̱a eḏidta gota, Siria nota amu Taia eeḏmut. Ubp̱an keeke ap̱a hip̱aglagnu dayom. Anam dayeye amu ig gota, kristen danab anadta, ap̱a ig deḏ eblaih aḏit ele daamut. Amu Kayak Ouḏi Nug kristen amu dilag dab mak maḏ eṯe, ag Paulus amegp̱a, nug Jerusalem ii gomanu ap̱ig. Aeg, ig ab amup̱anu ahat goḵunignu haen miag do amu kristen danab ag, amu ag waalḵad, beḵalḵad, aḏelḵad ele ag qag mena, omaiḵeg ab dimiṯim dota, yu ihip̱a gatenig qaun ota, unuqidmut. Unuqiṯota, ag ig goḵunignu humiḵegeg amu ig ag ena daaglagnu humadtata, ig ub aṯan teta uḵautut amu ag eḏun laḵa gop̱ig.
PROPET AGABAS PAULUSNU NAI AUM
Ig ub aṯan teta, Taia uuta, ig gota Tolemes teta, ig kristen humaṯut amu ig deḏ laip̱u ag ele daamut. Deḏ amu uue wagḏe, deḏ amup̱a ig Tolemes uuta gota, Sisaria teta amu ig gota, totol danab Pilip laugp̱a nug ele daamut. Nug am dig makp̱a danab eblaih aḏit ele laa ag totol danab ehanadp̱ig ele, nug am amunu oolagp̱an laa. Nug am aḏeḵud waḏele, ag danab ii aop̱ig. Aḏeḵud ag ele Kayak nai mehuqṯap̱ig.
10 Amu ig deḏ laala ele Sisaria daautut, propet laa, nug onig Agabas, nug Juda uua Sisaria neum. 11 Nug ig gumiḵa uḏia, nug Paulusnu maṯagiḏ awa, nug nuḵa nug baeg ep̱eg ele amup̱a qaḵowa, nug aum. “Kayak Ouḏi Nug inam awa aṯe. ‘Juda Jerusalemnu, ag geha maṯagiḏ imu mameg amu inam hip̱alna, aon gona, iiṯa aḏi maṯaglag,’ ” awa aum.
12 Nug anam ha, nai amu a doota amu ig danab ab amup̱anu ele ig Paulus nug Jerusalem ii temanu ii daye daye amut. 13 Ig anam amut amge Paulus nug aum. “Ag aḏinu amunu gaanna, ag dahil dab mak heeg nauhṯe? Da mani guiṯakp̱a daaḵulnu am elele dooṯem amge amu aaḵuib iiṯa. Da Jerusalem ap̱a, Naḏi Jesus Nug onig aṯan ta daaḵunu mauhḵulnu ele elele dooṯem,” awa aum. 14 Nug anam awa a, ig nuhig dab mak eḏugnignu elele iiṯa anidmut amunu ig nai amu baula ii maṯita inam amut. “Naḏi nuhig dab mak aaḵuib nug baḏ!” aot amut.
15-16 Amu deḏ laala uḵe dimp̱a Sisarianu kristen laala ag ig ele oh gota, Jerusalem teta, ag omaiḵeg, ig Nason laugp̱a gomut. Nug am Saipras danab, kristen anuḵanu. Ig nug laugp̱a daagnignu oo dayom.
PAULUS JERUSALEM TEUM
17 Ig Jerusalem teut amu kristen ag ig awigḵulagnu gamalag ahom. 18 Gamalag ahe, deḏ amu dimp̱a Paulus nug ig ele oh Jakobus anidḵunignu uḵaut, kristen tamaniak iḵi danab oh ag Jakobus ele daaegeg 19 amu Paulus nug ag humaṯowa, nug keeke oh Kayak Nug iiṯa aḏi oolagp̱a uḏat nuhigp̱a heum amunu oh amelagp̱a maṯiom.
20 Paulus nug kaya amu maṯie doona, ag Kayak binag mewona, nug amegp̱a ap̱ig. “O lainig, na dooṯem, Juda tausen kuḏumnab ag kristen bep̱ig amge kristen amu oh ag ḏo ihinig ele dim lamidḵulagnu wagai huana meṯeb. 21 Ag anam wagai meegeg amu danab laala ag ahan, danab amu amelagp̱a nahipnu inam ap̱ig. ‘Paulus nug oiyaya, Juda laih laih, iiṯa aḏi oolagp̱a daaṯeb ele amu, nug ag Mosesnu ḏo di meṯanna, ag ahilḵad nid gaḏalag ii otaḏnana, ḏo anuḵanu ele amu ii dim lamidmananu aṯe,’ aon ap̱ig. 22 Aria na ip̱a uḏime daaṯem amu Juda, kristen bep̱ig daaṯeb, ag amu dooglag amunu nai nahipnu ap̱ig amu Juda kristen ag amuam genab iiṯa dooglagnu ig na inam heḵutnu oonig daaṯe. 23 Ig danab waḏele ag keeke laa heḵulagnu Kayak amegp̱a nai g̱agaṯag qeṯan daaṯeb amunu 24 na danab amu diin, mana meṯak laḵa gona, na Juda dilag ḏo laa, ḏo amuam danab nug op̱ia awak daaḵunu ip̱unigṯe amu, na anam bia daaḵutnu na kobol amu oh hep̱e, ag ele hep̱eg, na ag ele oh op̱ia awak daaglag. Uḏat amunu nob amu na mana meṯak danab madap̱e, ag iḵilag uḏug hoiglag. Na anam hep̱e amu danab oh ag dooglag, ag nahipnu ap̱ig, nai amuam genab iiṯa. Ag dooglag, na ele ḏo dim lamidṯem. 25 Amu iiṯa aḏi ag kristen bep̱ig daaṯeb ele amu, ag kobol aḏi ii hemananu amu ig anuḵa nai amu uḏugp̱a yaata, meut uḵe, ag amunu dab meḵulagnu doop̱ig. Iiṯa aḏi ag doḏ laa, danab ag doḏ amu main kayak ham bup̱uak medap̱ig ele amu, ag doḏ amu tep̱u amu doḏ tiig ele amu doḏ danab ag muḏip̱a o ep̱elagp̱a baag aḏaeg mauhom, amu ele ii lamananu, ag gap̱ai kobol ele ii hemananu yaamut.” Ag Paulus amegp̱a anam ap̱ig.
JUDA AG MANA MEṮAK LAG OOP̱A PAULUS AḎAP̱IG
26 Aaḵu Paulus nug danab waḏele amu diie, deḏ amu dimp̱a ag gona, nug kobol oh nug ag ele op̱ia awak daaglagnu heum. Nug amu hewowa, nug mana meṯak lag oop̱a noa, mana meṯak danab amelagp̱a deḏ aṯenp̱a ag aaḵu op̱ia awak daap̱eg uḵeb malaglagnu amu ag anen anen ahilag mana meṯaknu doḏ aon doḵulagnu ele aum.
27 Nug anam he, dimp̱a deḏ eblaih aḏit amu malaḵunu heehe, Juda Asianu ag Paulus mana meṯak lag oop̱a anidna, ag ahan heeg, danab ah oh ag oolag nauhe, ag ahaeg, Asia danab ag Paulus aḏan huana inam ep̱ig. 28 “Israel danab, ag ig ehaniḵeg! Danab imu nug atu wan ohp̱an danab ihinig huunu, ihinig ḏonu amu mana meṯak lag ihinig imunu ele am ena iiṯa ip̱uanadṯe. Amuib iiṯa. Nug Grik danab laala ele diie uḏin, mana meṯak lag oop̱a nona, ag lag gun imu dubuṯid medṯeb!” Ag anam anana ep̱ig. 29 Deḏ laa ag Epesus danab Tropimus, nug Paulus ele ab oḵai amu oop̱a daaeheh anatp̱ig amunu ahilag dab mak ham bup̱uakp̱a amu Paulus nug Tropimus omala, mana meṯak lag oop̱a noum anana hep̱ig. 30 Ag anam heeg, Jerusalem oh oṯaina, ahan uḏin qag meeg, ag ahan Paulus aḏan eeḏna aon mana meṯak lag dimiṯim gonana, ag od oh manadp̱ig.
ROMNU DAUP DILAG OḴAI LAA PAULUS EHANIṮOM
31 Ag Paulus qeḵulagnu heegeg amu Romnu daup Jerusalem daap̱ig, amu dilag oḵai nug, “Jerusalem danab oh ahan oṯaiṯeb,” doyom. 32 Nug doya, paha aha, daup 100 dilag iḵi laala amu daup laala ele diie, ag qaibaḏ Paulus Juda ele gumadna noeg, Juda ag daup dilag oḵai, daup ele nop̱ig anadna, ag Paulus baula ii maḵuḏp̱ig, uup̱ig.
33 Uueg daup dilag oḵai nug gumaṯa wana, Paulus aḏa, daup amelagp̱a, “Ag nug sen aḏitp̱a qaḵeg!” anana, nug Juda danab oḏ maṯom. “Imu danab aun, nug aḏi heum?” awa oḏ maṯom. 34 Oḏ maṯe danab ah ameg naḏi daap̱ig ag ahan, laa nai laa anana eegeg, laa ag nai laa anana eegeg, muṯub huanak ahe heeg, daup dilag oḵai nug nai amu diig dooḵunu elele iiṯa amunu nug daup nuhiḵud amelagp̱a, “Ag Paulus omalna gona, ag laulag oop̱a noig!” awa aum. 35 Ag Paulus omalna uḵaeg, Paulus nug uḵa lag amunu adqaḏp̱a teete, danab ah ag Paulus qeḵulagnu wagainab mep̱ig amunu daup ag Paulus aon maon gop̱ig. 36 Ag Paulus maon uḵaegeg, danab ah ameg naḏi ag dim lamadnana, huanak ena ap̱ig. “Qep̱eg mauhaḏ! Qep̱eg mauhaḏ!” aon ep̱ig.
PAULUS JUDA AMELAGP̱A NAI MAṮIOM
37 Daup ag Paulus omalna lag oop̱a noḵulagnu heegeg amu Paulus nug daup dilag oḵai, nug amegp̱a nai laa madiḵunu oḏ meṯe, daup dilag oḵai nug Paulus Grik naip̱a nai maṯiom doya, oṯaia, Paulus oḏ meṯom. “Na Grik nai dooṯemte? 38 Amu na am Igipta danab nug nakok matu gabman ele ban heḵulagnu haaha, nug aha, danab 4,000 gabman ele ban heḵulagnu diie, qep elab aḏaegeg omalaṯe, ag atu taḏakp̱a gop̱ig amu na am nugtai iiṯa? Na am aun?” awa oḏ meṯom. 39 Oḏ meṯe am Paulus nug aum. “Da amu Juda danab, da ab onig Tasus, Silisia wanp̱a daaṯe, amup̱an danab. Ab oḵai dahil amu onig oḵai ele. Amu na ap̱e, da danab ah amelagp̱a nai madiḵulnu ool daaṯe,” awa aum. 40 Awa a amu daup dilag oḵai nug ena awa a, aria Paulus nug aha, adqaḏp̱a hibaiṯa, danab ah amelagp̱a ep̱eg huma heehe, ag oh to eṯan, oḏelag qamuteg, aria Paulus nug Hibru naip̱a ag amelagp̱a nai madiḵunu ha, nug inam aum.