13
KAYAK OO NIIṮE DIM LAMIṮAKNU NAI
Ag Kayak baeḵudp̱a daaṯeb ele amu, ag lailḵad dilagnu nug oo mauhak aib uup̱ig. Ag ḏo danab diin atog noadḵulagnu ele aib daulag atiom. Anuḵa laa anam hena, Kayaknu engel diin atog noadp̱ig amge ag am engel amu, ag oolag tutuḵu ii maiṯeṯe atog noadp̱ig. Lailḵad laa mani guiṯak oop̱a daaṯeb ele amu, ag amu dilag dab menan dayeg! Ag ahilagnu dab mena, ag ele danab mani guiṯakp̱a daaṯeb bia doona dayeg! Laa oolag ug ele dooṯeb amubiaib ag ele oolag ug ele bia doon dab maṯanna dayeg!
Ewau dayaknu amu ag oh ena doyeg! Ewau a hanhan ewau genab daaglahnu ele ena anṯeg! Kayak Nug geha laa gap̱ai aoṯeb ele amu epeḏiadḵu. Ag oolag men doḏonu aib mauhom. Amu ag keeke aḏaṯeb ele amu, ag amup̱a elele doyeg! Aḏinu? Kayak Nug aum aaḵu daaṯe. “Da ag ii uuadpa, da ag ii di madapa,” awa aum. Diig amunu ig oonigp̱a baḏak iiṯa ele aḵunig. “Naḏi Nug dahil ehaniṯak daaṯe, da ii baḏapa, danab laa nug aḏi dahilp̱a laa heḵu? Iiṯa.”
Toliak danab tatam tatam ag Kayak nai maṯiegeg, ag doop̱ig amu daulagp̱a dayebeb, ag dab mep̱eg uḵeb, ag aṯem daanna oinna, uḏat henana mauhadp̱ig amu amelagp̱a doobob, ag ele amubia doon, oolagp̱a genab doyeg! Amu Jesus Kristus Nug aṯem daaṯe amu, Nug tumai, gemu, hanhan ele anamib daaṯe.
Ip̱uniṯak kobol laa hanhan ahilagp̱a ii daaṯe ele amu, ag anidna aib dim lamidp̱ig. Aḏinu? Ig Kayaknu ehaniṯak oḵai hamu megṯe amup̱a, Nug dim lamidḵunignu g̱agaṯag aognig am ena. Ig enu ḏo kuḏum dim lamidta, g̱agaṯag amu aognignu heḵunig am ena iiṯa. Danab laala ag anam henan oip̱ig amge ii ehanaṯom. 10 Aria ig kristen ele, ig am qaḏab laa, amuam Jesusnu ad emaitak, am mana meṯak danab ag doḏ gaḏa laḵa ap̱a uḏat heṯeb ele amu, ag ap̱a henana, ag ihinig qaḏabp̱a ehaniṯak aoglagnu elele iiṯa.
11 Juda dilag mana meṯak danab dilag iḵi nug sipsip amu bulmakau ele tiilag awa, Kayak Nug danab ah dilag hip̱unin uhuqa madaḵunu lag oo gunnab amup̱a mana meṯak heṯe amge doḏ amu meulag amu ab dimiṯim manaṯeg eoṯe. 12 Amunu amubia Jesus Nug ele am ab oḵainu aḏ od dimiṯim, Nug danab dilag hip̱unin Nug tiigp̱a uhuqa maṯeb, op̱ia awak daaglagnu, ug mawa mauhom. 13 Amunu ig ele aḏ dimiṯim nuhigp̱a gota, Nug uḏanak, ug ele awom bia aotu! 14 Ig dooṯem, wan imup̱a ab oḵai haen elab hanhan daaḵunu, ig ap̱a daagnignu, laa ii daaṯe. Amge ig am ab oḵai buṯi aḏi beḵu ele amunuib ameg metata daaṯem.
15 Danab laa ag Kayak binag meḵulagnu amu ag doḏ keeke main, Nug medaṯeb amubia ig Jesus uḏat naḏi ihinignu heum, amup̱a Kayak binag metu! Ig amu heḵunignu amu ig oḏenigp̱a Kayak Nug am ihinig Naḏi aḵunig. 16 Amu ag lailḵad dilagp̱a ena henana, ag lailḵad keekenu tutu mak ele amu, ag nug ehaniṯak kobol ele heḵulagnu aib daulag atiom. Aḏinu? Kayak Nug amunu mana meṯak bia doya, oo enanag daaṯe.
17 Ag tamaniak oop̱a daaṯeb ele amu, ag ahilḵad toliak waalagp̱a daanna, ahilag nai ele dim lamidḵulag. Toliak ag ehanadḵulagnu hena, hanhan ag atog noadnana uḏat heṯeb amu, toliak ag amunu geha Kayak amegp̱a mehuqḵulag amunu toliak ag ug doomnanu, ag oolag gamag ahaḵunu amu ag laa ag ag waalagp̱a daanna, ahilag nai dim lamiṯeg! Tamaniak danab ah ag ug doonna, toliak dilag nai dim lamidḵulag dayeb amu ag kobol amup̱a ehaniṯak ena ii aomna.
18 Ig oonig am Kayak amegp̱a tutuḵuib daaṯe amu oonigp̱a genab dooṯem, ig haen oh tutuḵuib oignignu oonig daaṯe amunu ag Kayak ig ehanigḵunu unuqiṯeg! 19 Dahilnu ele amu ag Kayak da ehaniḏeb, da eḏue paha ahilagp̱a goḵulnu Nug unuqidḵulagnu ag unuqadṯem.
UNUQIṮAK LAA
20-21 Aria Kayak, Nug am maḏoḏ diig daaṯe amu, Nug he, ihinig Naḏi Jesus Nug mauhak oolagp̱anu eḏua hibaiṯom. Jesus tiig ne mauhom, amup̱a Nug, nug tituana nai qaḵak bau hanhannu g̱agaṯag qeṯom ele amu, Kayak Nug Jesus tiig amup̱a heeb, keeke ena oh ag nuhig dab mak dim lamidḵulagnu elele daaglagnu ahilagp̱a dayeb, Nug ihinigp̱a aḏi heḵunu oo daaṯe amu heḵunu ool daaṯe. Jesus Nug am ihinig gumak danab anuqak oḵai daaṯe. Ig hanhan Nug binag metu! Genab!
BAG QAK NAI
22 O lailad, uḏug imu tutuib yaami amunu ag daulag human, oolag g̱agaṯag qedaḵunu nai g̱agaṯag yaami imu, ag dooglagnu oḏ madaṯem. 23 Amu ele ag dooglag, ig lainig Timotius amu ag nug mani guiṯakp̱anu uhuqeg doum daaṯe. Nug ip̱a haen elelep̱a uḏieb amu i oh geha ag gumadḏa goḵunih. 24 Amu ag ihinig humiṯak nai ahilḵad toliak oh maṯanna amu Kayaknu danab ah oh ele maṯeg! Amu Kayak baeḵudp̱an danab Italinu amu ag humiṯak nai ahilagp̱a meeg goṯe.
25 Kayaknu ehaniṯak oḵai hamu megṯe amu, ag oh ahilagp̱a dayaḏ!