2
KAYAKNU EPEḎIAK AMU TUTUḴUNAB
Amunu na danab na laipad epeḏiadna, eheḏ hep̱ignu nob nau aoglagnu aṯem ele amu, na am aṯemun? Na ele eheḏ amu heṯem amunu na Kayak noobp̱a, “Da hemi amuam da beḏulp̱a iiṯa,” aḵutnu elele iiṯanab. Na laipad epeḏiadna, ag eheḏ hena, nob nau aoglagnu aṯem, haen amup̱a na ele eheḏ nahipnu nob nau aoḵutnu, na naḵa na beḏun iite yaaṯem? Na naḵa na anam epeḏiak peheṯak ii heṯem amge ig dooṯem, Kayak Nug anam ii heṯe, Nug danab kobol nau anam heṯeb ele amu, Nug ag nob nau tutuḵuib madaṯe amunu na danab, na laipad laa kobol anamnu epeḏiadṯem ele amge na ele kobol nau anamib ele heṯem amu na aṯem dooṯem? Na naḵa Kayaknu heṯoḏiak eḏidna oolna goḵutnu elelete? Kayak Nug nahipnu ha auta awa, amen mak haen elab daya, Nug nob nau paha ii medṯe amu na amunu keeke hamu biate dooṯem? Amu na Kayak Nug na oot eḏuḵunu oo daaṯe amunu Nug nahipnu kobol enanag heṯe iite dooṯem?
Kayak Nug na oot eḏuḵunu oo daaṯe amge na naḵa na oot he itue, na oot ii eḏuṯe. Kobol amup̱a amu na naḵa eheḏ hak nahipp̱a op̱oḏi bak, Kayak Nug danab dilag hip̱uninnu dooṯe ele amu, na amu huana aaḵu qag meṯem. Yo, deḏ laa op̱oḏi bak, Kayak Nug danab dilag hip̱uninnu dooṯe ele, amu miag atieb, Kayak Nug nuhig kobol tutuḵup̱a na epeḏiṯeb amu na geha nob nau aoḵut. Kayak Nug geha danab oh kobol ag hep̱ig ele amunu nob elele madaḵu. Danab laala ag Kayak ele hab aṯan ena daaglagnu, ag binag oḵai aoglagnu amu ag bau dayak ena aoglagnu ib maṯiak uḏat g̱agaṯag henana, kobol tutuḵu heṯeb amu geha Kayak Nug danab amu bauklel hanhan daaglagnu madaḵu. Amge danab laala ag aḵa ahilagnu dab menana, ag nai genab amu di meṯan, kobol tutuḵu iiṯa amuib dim lamidṯeb ele amu, geha hip̱uninnu bu aqak, Kayak ep̱egp̱anu uḏiṯe ele, ag amu aona, ag nob naunab aoglag. Danab oh kobol tutuḵu iiṯa heṯeb ele, ahilagp̱a qagaiṯak oḵai, guiṯak oḵai ele beḵu, Juda ag doop̱eg amu iiṯa aḏi danab ag ele dooglag. 10 Amge Kayak Nug geha g̱agaṯag ena, binag oḵai amu maḏoḏ ele danab oh kobol enaib heṯeb ele madaḵu, Juda ag maṯowa amu iiṯa aḏi danab ele madaḵu. 11 Aḏinu? Kayak Nug danab onig ele, nuhignu oo daye, ii epeḏia, laa onig iiṯa ele amu nuhignu oo ii daye epeḏiṯe, amubia ii heṯe. Iiṯa. Nug danab oh melemel laip̱up̱a ag kobol hep̱igp̱a epeḏiadṯe.
12 Danab oh ag ḏo ii dooṯeb ele amu, ag oolagp̱anu laala ag hip̱unin heṯeb ele amu, ag am geha ag ḏo ii doonna, padal meḵulag. Am danab oh ag ḏo waap̱a daaṯeb ele amu, ag oolagp̱anu laala ag hip̱unin heṯeb ele amu, geha Kayak Nug ag ḏop̱a epeḏiaṯeb, padal meḵulag. 13 Amu danab ag daulagp̱aib ḏo am hamu bia dooṯeb ele amu, ag amu Kayak amegp̱a danab tutuḵu ii daaṯeb. Iiṯa. Danab ag ḏo dim lamidṯeb ele, danab amuib geha Kayak Nug ahilagnu, “Danab tutuḵu,” awa aḵu. 14 Iiṯa aḏi danab ag ḏo ii dooṯeb amge laala ag aḵa ahilag dab makp̱a ḏo kobol dim lamidṯeb, danab amu ag ḏo laa iiṯa amge aḵa ahilag dab mak amu aaḵu ḏo ahilag bia daaṯe. 15 Anam amunu ahilag kobol anamp̱a ḏonu uḏat Kayak Nug ag oolagp̱a yom amu aaḵu miag atiṯe. Amu ag oolagp̱anu ulum nug ele ḏo amu aaḵu yom daaṯe miagib aṯe. Aḏinu? Ulum amu nug haen laala dab mak ahilag, kobol ag heṯeb elep̱a epeḏiaṯaṯa, ag eheḏ heṯeb ip̱uanaṯa amu haen laala kobol ag heṯeb ele amu, elelenab ip̱uanadṯe. 16 Amunu epeḏiak deḏ ana uḏieb, Kayak Nug geha danab oh dilag kobol, ahilag dab mak loḵumak daaṯe ele amu Jesus Kristus nuhigp̱a, da Nai Ena mehuqṯem bia, epeḏiadḵu.
JUDA AMU KAYAK ḎONU NAI ELE
17 Amge ag aḵa ahilagnu amu aṯemu? Ag, “Ig Juda danab,” anana, ag ḏo tutuḵunab dim lamidna, enaib daaglagnu dab mena, ag aḵa Kayak binag menana, “Ig amu Kayaknu danab,” anana, 18 ag Kayak oo daaṯe amu ag doonna, ag ḏo oh doop̱ig amunu ag ib ena amu aaḵuib dim lamidḵulagnu amu, ag amunu ele ena doona, 19 ag danab amelag gaḏuak ib ip̱uanadḵulagnu, ag aḵa ahilagnu ag elele doona, ag danab gatatup̱a daaṯeb dilag amahlak danab daaṯeb dab mena amu 20 ag, “Ḏo nug ig doyak amu nai genabnu ele diig ip̱unigṯe,” dab meṯeb amunu ag danab laa doyak iiṯa ele dilagp̱a ip̱uniṯak heḵulagnu elele doona, ag nid naunau ip̱uniṯak maṯaglagnu ele elele daaṯeb dooṯeb 21 amunu ag aḏinu danab laa dilagp̱a ip̱uniṯak heṯeb amge ag aḵa ahilagp̱a ip̱uniṯak ii heṯeb? Amu ag danab laa keeke yab ii aomanu ip̱uniṯak heṯeb amunu aḏinu ag aḵa amu ag anamnab heṯeb? 22 Ag danab ag gap̱ai kobol ii hemananu aṯeb amunu aḏinu ag aḵa gap̱ai kobol heṯeb? Amu ag kayak ham bup̱uaknu oolag ii daaṯe amunu aḏinu ag aḵa iiṯa aḏi dilag kayak ham bup̱uak binag mak laḵanu keeke yab aoṯeb? 23 Amu ag aḵa binalag human aṯeb. “Ig Kayaknu ḏo dooṯem,” aon aṯeb amunu aḏinu ag aḵa ḏo tip̱alṯeb? Ag kobol anamp̱a ag Kayak onig heeg nauhṯe. 24 Kayak naip̱a yak daaṯe amubia ag heṯeb. Nai am inam. “Ag aḵa ahilag diig eheḏ, amup̱a iiṯa aḏi danab ag Kayak onig dap̱idna, aon aon qedaṯeb.”
25 Genab, ag ḏo tutuḵu dim lamidṯeb dayeb amu gaḏa otaḏak kobol amu keeke ena amge ag ḏo tip̱alṯeb ele dayeb amu, gaḏa otaḏak amu keeke hamu, ag danab gaḏa ii otaḏp̱ig bia aaḵu daaṯeb. 26 Amu danab ag gaḏalag ii otaḏp̱ig ele, ag ḏo kobol tutuḵu dim lamidṯeb dayeb, danab amu ag onilag danab gaḏalag otaḏp̱ig ele bia aon daaṯeb. 27 Amu danab laa nug gaḏa ii otaḏom amge nug ḏo tutuḵu dim lamidṯe dayeb amu, ag Juda ag ḏo nai yak aṯe bia gaḏalag otaḏp̱ig amge ag ḏo tip̱alṯeb dayeb amu, danab laa amu nug geha, “Ag eheḏ heṯeb,” nai amup̱a ag yaaladḵu. 28 Amu danab laa nug beḏup̱aib Juda daaṯe, nug amu Juda danab genab iiṯa. Amu gaḏa otaḏak kobol amu beḏup̱anuib kobol iiṯa. 29 Iiṯa. Danab nug Juda danabnab amu Nug Jesusnu oop̱a genab doye, Kayak Ouḏi Nug danab amu oo babaiṯom. Amuam gaḏa otaḏak genab aaḵu. Oo babaiṯak amuam ḏo yak niiṯe amu dim lamiṯaknu keeke iiṯa, Ouḏinu keeke. Danab amu nug danab amelagp̱a nug binag iiṯa amge Kayak amegp̱a nug binag ele.