2
Ino Manulduwera Si Bakkanna Gakkurug
(Jud. 4-16)
Udde agyangkappay siꞌinino bakkannira a gakkuruwa gumalabbuna nilabbun si siri. E kunna kappay sito ingkein, ananeno manulduwera si bakkanna gakkuruwa medagga sikwayu. Manulduwerana si siriya manaral si angngurug, e massiki ino Afutama nanubbut sikwara, ammayandana. Inona labuꞌda sino tuldura ino napaꞌlata kakastiguwanda. Udde massiki kunnenoy, oddu kappeneno bafulundawira a manguruwa manuntul sino kaꞌatatalla aggangwara, e gafu sikwara, balawannino tolayireno kakuruwana tulduwa tuntulantam. Gafu sino kinaingaꞌda, balabaliyandakayuwa tulduwan si iistoriya a pinaraparatura pelang takesi pamirakandakayu. Udde ammeyu kun si maturuwino mangukum sikwara, se inukummeran siꞌin e nadadaninnino kastigura.
Ammutam si makastiguwerana, se massiki ino anghelira a nalliwat siꞌin, kinastiguwera i Dios, se netakkummera sey infiyernu ta magyanira sino lammuk* 2:4 Ino sapitanna sino damiꞌna Griego, Tartarus. Sino gagangena Griego, Tartarusino lammuka pagyanana kebaluranino nalliwatira a diosda a agyan sino dolam sino difafana Hades. kiyad sino awa pangukumani Dios si ammin. Kinastigu kappayi Diosino tolayira a amme manandam sikwana sin tiyempowi Noe, se nepuranna kiyad si nallinang sito lubag, e nalimattira. Udde i Noe a nanuldu si naggaddangngaddino akwanda, nesalakira i Dios andino pituwera a bafulunna. Kunna kappayino nangastiguwani Dios sino nagyanira sey lubbuna Sodoma anna Gomorra. Sinikkulanira i Dios andino lubbunda kiyad si naammukira takesi ipaitana si kastigunnaneno ammina tolaya amme manandam sikwana. 7-8 Udde nesalaꞌnga i Lot a nagyan sey lubbunda, se naggaddangnga tolay, e aggalowino nakamma gafu sino kaꞌatatalla inangweno kalubbunannera a narakkatta initana anna diningngangnga kadda aw. Amminirenaya nakwa siꞌin, ireno pangammuwantam si ammuwi Dios a misalak sino nadiosanira a tolaya madyatan, e ammuna kappaya midadan sino narakkattira a tolaya makastiguna sino uddina awa pangukumanna si ammin. 10 Kumaralla makastiguneno tolayira a manuntul sino kaꞌatatalla panggammanino baggira anna ammera iyatallino naturayira amma sikwara.
Ino manulduwera si bakkanna gakkurug, awanna atalda anna ipatuꞌdeno panggammanda. Ammera kappay italawino madandayawira a aneno pannakadamara sey langit, nu ammera lud pappoporayampelang. 11 Massiki ino anghelira a dodokkallino pannakadamara amma sikwara, ammera massapit si narakkatta pabbalaw sino bafulundera a nalliwat sino aꞌlangi Afu Dios. 12 Udde ira a manuldu si siri, massapitira si narakkat mappeafu sino massiki sanna a ammera maawatan. Kakunnareno sumarona animala ammena makadandam. Ino pelang pattupakkanneno biyayinaya animal, madoꞌman anna mapapatay, e kunna kappay sikwara, se makastiguwerana si makkikiyad. 13 Inaya narakkatta makwana sikwara, antuweno meannung sino narakkatta inangangwara. Narakkattirangke, se massiki nu aw, pallaangganda a akwanino narakkatta panggammanino baggira. Meyampariyira si mansa a mappadakkut si nadalusa barawasi, se medaggera sikwayu sino pangnganandaw, massiki aggeakakwanda kepay inaya narakkatta akwanda, e maanggammirangke sino namalabaliyanda sikwayu. 14 Pifaggandeno massiki sanna a itanda a bafay, e massiki namipidyera a nalliwat, ammera kepay nanganggad. Nalaingira kappaya manutunggung sino tolayira a nakafuyino angngurudda takesi tuntulandeno narakkatta aggangwara. Nawamira a maffulat sino bakkanna akwara. Udde kastigunirana i Dios! 15 Inanawandeno fustuwa dalan e inaroyuweran sino kakuruwan, se sinuntuldeno aggangwa i Balaam siꞌina abbingi Beor a massiki sanna a akwanna a narakkat, lullang nu wara appanna si pirak. 16 Udde ammena dama a akwanino gakkanna, se inallangnganino asnowa nangabayuwanna. Se massiki animala ammena nad makadamit, nepadamiti Dios e natipaddino kinaabulna a mekontara ki Dios.
17 Inayira a manuldu si siri, meyampariyira si bitufuta naabbatan onnu dulamma mebayabbabbelang, a awana seserbira. Anennino kalammukana nedadani Dios si kakastiguwanda si makkikiyad. 18 Odduweno sapasapitanda a nalawara dingngaggan, udde awana seserbina. Ituldura si ammena narakkattino manuntul sino panggammanino baggi, e antuweno panutunggunganda sino bawuwera a nanguruwa aꞌibbaꞌda sino dadana narakkatta aggangwara. 19 Ikarira si mawayanino tolaya manuntul sino tuldura a damara a akwanino ingkelamanga panggammanda. Udde ino kakuruwanna, irangkepayino aripannino liwaꞌda e antuweno manaral sikwara. Se ino tolay, mabbali si aripannino massiki sanna a mangaffut sikwana. 20 Ino tolaya nalliꞌwa sino narakkatta akwanino tolayira sito lubag gafu sino nangammuwanna ki Jesu Kristo a Afutama misalak sikwatam, kasena kappay muli sino dadana narakkatta aggangwana ta mearipangkappay, kumarallino kinarakkaꞌna amma siꞌin. 21 Nalawad nu ammena nad naammuwanino nalawara akwana panggammani Dios amma sino naammuwanna, kasena sinalekkuran inaya nadiosana tun a netuldu sikwana. 22 Nu kunnenayino makwa, meyakkuruwino sapita kunna si, “Ino atu, akkananna kappayino utana,” annino tata kappaya kunna si, “Massiki nu diyutannuweno bafuy, umang kappaya mabbambang.”

*2:4 2:4 Ino sapitanna sino damiꞌna Griego, Tartarus. Sino gagangena Griego, Tartarusino lammuka pagyanana kebaluranino nalliwatira a diosda a agyan sino dolam sino difafana Hades.