5
Ino Akwan Naddino Tolayira A Mattalaginad Sino Nabaggaw
Kunnantu, gafu se abbindakayuwi Dios a iiddukanna, antu naddino tuntulandaw takesi makkaaanggangkayu a kunna payin nepanggammi Kristo sikwatam. Se neyaꞌdaneno baggina a matay para sikwatam a kunnangke nabanguwa newaꞌlaꞌna ki Dios a mappaanggam sikwana.
Antu gafuna, ammekayu nad makibulun onnu mangwa si korwana kaddadakkut. Ammeyu kappenad aꞌrunannino bakkanna akwayu. Massiki ino passapitandaw si kunnenay, ammena meannung sikwayuwa tolayi Dios. Ammena kappay meannung sikwayuweno massapit si narakkatta awana ketupakkanna onnu miyaammu sino kaddadakkuta sapit, se ino nad akwandaw, mappasalamappelang ki Dios. Se ammuyu si ammenangke mesapat sino patturayani Dios anni Kristoweno tolaya makibulun onnu mangwa si korwana kaddadakkut. Kakunnana kappayino mingaꞌrun sino bakkanna akwana, se ino kabbatanna, kunnangke antuweno diosna. Ammekayu nad mabalabaliyan sino massisiriyera a massapit si ammena narakkattino mangwa si kunnenay, se ino kunnenaya aggangwa, antuneno gafuna a kastigunira i Diosino ammena mangurug sikwana. Kunnantu, ammekayu nad mebumbulun sino tolayira a kunnenay. Se siꞌin, nagyangkayu kepay sino lammuk, udde sitoya, nawaldanino nakandaw gafu sino nesapatandaw ki Afu Jesus. Antuweno akwandonaddino meannung sino tolayira a mattalaginad sino nabaggaw, se ino tupaꞌngenay, nalawad, naggaddang, anna kakuruwanino ammina akwandaw. 10 Adalandonaddino panggammani Afu Jesus ta antuweno akwandaw. 11 Ammekayu nad mebumbulun sino anera kepay si lammuk nu mangwera si narakkatta awana ketupakkanna. Ino akwandonad, nalawannaddino aggangwayu takesi antuweno pangitanda si narakkattino aggangwara. 12 Se ino akwanda a ammera ipakaammu si korwan, kaꞌatatallingke, massiki masapippelang. 13 Se nu masirwatanino ana sino lammuk, maiteno gakkuruwa gagangena. 14 E amminira a masirwataningke, mattalaginarira sino nabaggaw. Antu kappayino sapitannino kanta a kunna si,
“Ikka a aggakaturug, mafakkan. Mangngangolika a natay, ta waldani Kristoweno nakammu.”
15 Aggadandammandonaddino akwandaw takesi ammeyu tuntulannino aggangweno kurang kepayino angngammura ki Dios, nu ammekayu lud mekunna sino nalaingira a maddandam ki Dios. 16 Kanayungkayu nadda maddadana mangwa si nalawad, se sitawa tiyempo, odduweranino mangwa si narakkat. 17 Ammena nad kurangino angngammuyu ki Afu Jesus, nu ammeyu lud aggadandammannino anggamma a akwandaw. 18 Ammekayu nad mabbobok, se antuweno manaral sikwayu. Awan nadda korwana mangifuyut sikwayu, nu bakkampelangino Espirituwi Dios. 19 Se nu antuweno mangifuyut sikwayu, kunnayawino akwandaw: nu makkakarampakkayu, makkapadapadandangkayu sino sapiꞌna Salmo, ino korwanira a kanta a paddayaw ki Afu Jesus, andino kanta a mappatuyag sino angnguruddaw, e kakkantandawira a paddayaw sikwana. Bakkampelangino bifiddawino makkanta, nu ammena lud maggabwat sino nakandaw. 20 Kanayungkayu nadda mappasalamat ki Dios a Ama sino ammina makwa gafu sino annalaꞌdaw ki Jesu Kristo a Afutam. 21 E makkatulutulukkayu nad gafu sino angngiyataldaw ki Kristo.
Ino Nalawara Akwanino Matawera
(Col. 3:18-19; 1 Ped. 3:1-7)
22 Ikkayuwa bafabbay, natulukkayu nad sino aꞌatawayuwera se antuweno anggammi Afu Jesus a akwandaw. 23 Se ino lalakiyeno guman ulu sikwayuwa matawa, a kunna payi Kristo a guman ulu sikwatam ammina mangurug sikwana a meyamparig si baggina. I Kristo kappayino mangisalak sikwatam ammina gumambaggina. 24 Kunnantu, natulukkayungke nadda bafabbay sino aꞌatawayuwera a kunneno akwantama manguruwa natuluk ki Kristo.
25 Ikkayu kappaya lallaki, anggammandonaddino aꞌatawayuwera a kunneno agganggammi Kristo sikwatam ammina mangurug. Se ino inangwana, neyaꞌdaneno baggina a natay para sikwatam 26 takesi pabbalindetam si tolayi Dios a awaningke liwat gafu se inunafandetam si danum andino sapiꞌna. 27 Ino gafunenaya inangwana, takesi nadiosanetam anna awaningke liwattam, e nanu muliya mayag sikwatam, nalawaretamungkena sino angngitana se awaningke pakkurangantam. 28 Kunnantu, ikkayuwa lallaki, anggammandonaddino aꞌatawayuwera a kunneno agganggandaw sino baggiyungkepay. Nu antuweno akwandaw, ino baggiyungkepayino aanggammandaw, se nittatakayuna matawa. 29 Awaningke a tolaya makkalussaw sino bagginangkepay, nu ammena lud imutan anna iddukan. Kunnenayino inangwa i Kristo sikwatama mangurug 30 se nebilandetam si gumambaggina. 31 Aneno neturak sino sapiti Dios a kunna si, “Antuweno gafuna a anawanino lalakiyeno mapparanaꞌngera ta medagga sino atawana e mittatera.”* 5:31 Genesis 2:24 32 Odduweno maammuwan sitawa naunagga tuldu, se ikkanak, iyampariggu ki Kristo andino manguruwira sikwana. 33 Udde ana kappepayino anggamma sapitan mappeafu sikwayuwa matawa, e kunnayaw. Ino lalaki, anggammanna naddino atawana a kunna payino agganggamma sino bagginangkepay. Ino pay bafay, iyatalna penaddino atawana.

*5:31 5:31 Genesis 2:24