Ino Turakki Pablo Sino Galaciyera
Ino Mappeafu Sitawa Turak
Iyawa turak, neturakki Pablo sino nanguruwira a nakkakarampat sey Efeso anda sino korwanira a lubbun sey Asia Menor. Sin neturakkanna yaw, nabalud sey Roma gafu sino nangibanyanna sino nalawara damag mappeafu ki Afu Jesu Kristo.
Sino gafuna yawa turak, nepakaammuwi Pabloweno planowi Dios ta pittatanneno ammina ana sito lubag anna sey langit ta i Kristo pelangino afafura (1:10). Kunnantu, sinapiꞌna kappay sino manguruwira si pittatanda naddino nakanda gafu sino nesapatanda ammin ki Kristo takesi mekunneno aggangwara sino planowi Dios.
Niyampariyi Pablo ta ipakaammuneno kekunnanneno pittatantama mangurug. Sinapiꞌna si amminira a mangurug, meyampariyira si partineno tata a baggi, e i Jesu Kristoweno kunnangke ulunenaya baggi. Sinapiꞌna kappay si kunnangke balayino manguruwira, e i Kristoweno kunnangke fundasiyonna. Neyamparingnga kappayi Kristo andino manguruwira sikwana si matawera.
Ana kappayino maammuwantam mappeafu sino nalawara akwanino matawera, abbing anda mapparanak, aripannira andino makwan aripan sikwara. Sino ambuꞌneno turak, ana kappayino maammuwantam mappeafu sino iyaꞌda i Dios sino manguruwira ta pimuꞌda nad sino baggira takesi ammayira balabaliyani Satanas.
Ino Baggaꞌna Yaw
Ino gafuneno turak 1:1-2
Ino akkakokwaneno manguruwira ki Jesus 1:3–3:21
Ino tuntulan naddino manguruwira 4:1–6:9
Ino palanirino manguruwira 6:10-20
Ino ambuꞌneno turak 6:21-24
1
Ino Gafuneno Turak
Ikkanaki Pablo a nadotukan si apostoli Jesu Kristo. Bakkanna tolayino naddotuk onnu namili sikwaka nabbali si apostol, nu bakkan luri Jesu Kristo anni Dios Ama a nappaangngangoli sikwana. Antuyawino turakku sikwayuwa manguruwa makkakarampat sitan lulubbunna Galacia. Ino kakkolattamira a manguruwa bafulungku sitaw, aggadandammandakayu pay. Allakkandakayu naddi Dios a Amatam anni Afu Jesu Kristo e passiyanakkanda naddino nakandaw.
I Jesu Kristo a Afutam, neyaꞌdaneno biyangnga takesi mapakomanino liwattam. Inangwanenay gafu se antuweno anggammi Dios a Amatam takesi mesalakanetam anna meliꞌwetam sino narakkatta ana sito lubag sito ingkein. Madayonaddi Dios si makkikiyad. Amen.
Ino Kakuruwana Nalawara Damag
Nakkaꞌbawakungke sikwayu, se naladdengke a sinalekkurandawi Dios a nayag sikwayu gafu sino angngikallakki Kristo, e sinuntuldawino tanganana tulduwa nganandaw si nalawara damag. Ino kakuruwanna, awaningke a korwana nalawara damag, nu bakkampelangino mappeafu ki Kristo. Udde ana kanuweno mangungkul sikwayu a kakkapanda a pataliyanino nalawara damag. Sapitangku sikwayu, nu wara manuldu sikwayu si tanganan sino nalawara damaga netuldumi sikwayu siꞌin, makastigu nad sey infiyernu si makkikiyad, massiki ikkamiya apostol onnu anghela maggabwat sey langit. Antuwenayino sinapiꞌmi sikwayu siꞌin, udde ipidwak kappaya sapitan: massiki inyeno manuldu sikwayu si tanganan sino nalawara damaga netuldumiya kinuruddaw, makastigu nad sey infiyernu si makkikiyad.
10 Nu dandammandaw inaya sinapikku, maammuwandonad si bakkannino panggammanino tolayira sikwakino tufukangku, nu ammena lurino panggammani Dios. Se nu ino pidayawan ino tolayira sikwak ino tufukangku, ammek dama a mebilang si masserbi ki Kristo.
I Diosino Namili Ki Pablo A Nabbali Si Apostol
11 Kakkolakku, anggangku si maawatandaw si bakkanna nakamma tolayino naggabwatanino nalawara damaga netulduk sikwayu. 12 Se bakkanna tolayino nangammuwangku sinaya nalawara damag. Awangkappaya nituldu sikwak sinay, nu ammena luri Jesu Kristowengkepayino nangipakaammu sikwak.
13 Nadingngaddawinnino dadana katolek sin nanuntulangku sino gagangena Judyu. Ammuyu si nelopalopekkuwenin tolayira i Dios a nangurug ki Jesu Kristo, e neyekwakungke ino damak takesi maawan naddino mangurug sikwana. 14 Nu mappeafu kappay sino angngurummiya Judyu, ikkanakino kalambawan sino kadawunangkuwera a bulungku, se nalappattakungke a nanuntul anna nangitaꞌdag sino gagangaya nillalupaꞌmi sino gagginafumiyera. 15 Udde tangananino gakkaddi Dios para sikwak, se gafu sino allaꞌnga, pinilinak sin liyek kepaya neyanak, e inayannaka masserbi sikwana. 16 Wasin nadatangngino awa anggamma a ipaita sikwakino Abbingnga takesi antuweno itulduk sino bakkannira a Judyu, awaningke a tolaya nabbebutangku. 17 Ammek kappay inang sey Jerusalem a nappakibebut sino apostolira a palungu sikwak, nu ammek lud nangawwata inang sey Arabia, kasek nuli sey Damasco. 18 Wasin nallaꞌwutino tallurun kiyad sin nanguruwangku, inangngak sey Jerusalem a nangita ki Pablo e nakiigyanak sikwana si kadwafulu si lima aw. 19 Ira pelang anni Santiago a kolaki Afu Jesusino apostola initak sinay, awana korwan. 20 Ammuwi Dios si gakkuruwira yawa neturakku sikwayu, bakkanna siri.
21 Wasinoy, inangngak sino lulubbunna Siria anna Cilicia. 22 Sinoya tiyempo, ino manguruwira ki Kristo sino lulubbunna Judea, ammerak kepay inita. 23 Nadingngadda pelang si ino nangilopalopet sikwara siꞌin takesi maawanira naddino mangurug ki Kristo, antu kappayinnino manuldu sinaya angngurug. 24 Antuweno dinayora i Dios gafu sikwak.