28
Ino Nangngangoliyani Jesus
(Mar. 16:1-11; Luc. 24:1-12; Jn. 20:1-18)
Wasin nasinduweno awna aggimwangan e gigiꞌbattinna Linggu, inang initara Maria Magdalena annino kanganna a i Maria sino tanammi Jesus. Kakaꞌmeng kelanga nalunig si natuyag, se naddassino tata a angheli Dios a naggabwat sey langit. Kinaroringngeno batuwa nesellad sino tanam, kasena nattutturan. Karririyeno mutungnga a kunnangke kilat e nakafurawingke ino barawasina. Nayyaꞌyakkino mindaggira gafu sino talora, e naletwarira a kundangke natay.
Udde sinapitino anghel sino bafabbayira si, “Ammekayu mattalaw. Ammuk si tufukandawi Jesus a nelansa sino krus. Udde awanin sitaw, se nangngangoliyen a antuweno sinapiꞌna sikwayu. Umandaw itanino newagganna, e kangkamandawa umang ituldu sino adalannera a nangngangoliyen, e untanandakayuwa umang sey Galilea. Itandona sinay. Aggadandammandaw yawa sinapikku sikwayu.”
Antu gafuna, nakkangkamira a inanaw sino tanam. Nakatalawira udde maanggammira kappay, e nalayawira a inang nituldu sino adalannera. Wasin aggepalapalayawira, kakaꞌmeng kelanga dinambalira i Jesus, e sinapiꞌna si, “Sintawino angandaw?” Inaraꞌniyera sikwana, namaliturira, e inawakandeno takkina a naddayaw sikwana. 10 “Ammekayu mattalaw,” kunni Jesus sikwara. “Umandaw ituldu sino kakkolakkuwera ta umangngira sey Galilea e maitaraꞌnga sinay.”
Ino Namasussukanda Sino Nindaggira Sino Tanam
11 Wasin nakaanawinnino bafabbayira, inang sino lubbuna Jerusalemino korwanira a sindaluwa nindag sino tanammi Jesus, e nepakaammura sino pangafuwanirana padi ammina nakwa. 12 Antu gafuna, nammamitingino pangafuwanirana padi andino korwanira a pangafuwan, e nattatarabbandeno akwanda nad. E ino inangwara, pinasussukandeno sindaluwera si odduwa pirak, 13 e sinapiꞌda sikwara si, “Kunna nad yawino sapitandaw sino tolayira. ‘Sino gafiya aggakaturuggami, ginamwangino adalanira i Jesus e sinakoreno baggina.’ ” 14 Sinapiꞌda kappay si, “Ammekayu mattalaw tantaro nu maammuwanino gubernador yaw, se ikkamiyeno makammuwa makitatabbag sikwana ta ammerakayu ansan.”
15 Antuweno inappeno sindaluwereno pirak e inangwareno netuldu sikwara. Antu gafuna, kiyad sito ingkein, antu kepayino sapasapitannino Judyuwera.
Ino Nappaddani Jesus Sino Adalannera
(Mar. 16:14-18; Luc. 24:36-49; Jn. 20:19-23; Inangwa 1:6-8)
16 Wasinoy, inangngino kadwafulu si tata a adalani Jesus sey Galilea, sino kulura netulduwi Jesus si umangnganda. 17 Wasin initara i Jesus sinay, naddayawira sikwana, udde ino korwanira, naddaladudwera. 18 Inaraꞌniyanira i Jesus, e sinapiꞌna si, “Neyaꞌda sikwakino ammina kalintiyan sey langit anna sito lubag. 19 Antu gafuna, dundunantakayuwa umang sino ammina lulubbun sito lubag ta tulduwandaw ammina tolay ta mabbaliyera si adalangku. Bawtisarandawira a mangipaita si mesapatira ki Ama, sikwaka Abbingnga, annino Espirituna, 20 e tulduwandawira a mangurug sino ammina netungku sikwayu. Aggadandammandokappay si kanayunaka mebulun sikwayu kiyad sino uddina aw.”