3
Ino Lalakiya Pilayino Tata A Kamaꞌna
(Mat. 12:9-14; Luc. 6:6-11)
Wasin tata si aw, inang kappayi Jesus sino sinagoga. Agyan sinayino lalakiya pilayino tata a kamaꞌna. Agyangkappayino tolayira a mallakkap ki Jesus nu pabbattunoyanneno lalaki sino awna aggimwangan, ta wara pidarumanda sikwana. Sinapiti Jesus sino lalakiya pilayino kamaꞌna si, “Umangka sito naraꞌlangammi.” Kasena nepakibebut sino tolayira si, “Sanneno anggammino lintiddama akwantam sino awna aggimwangan? Mangwetam si nalawad onnu narakkat? Misalak si tolay onnu mamapatay?” Udde aggasisinakkira. Nabbunguti Jesus a nangita sikwara, e malowino nakamma gafu se nataggatino ulura anna awana allaꞌda. Sinapiꞌna sino lalakiya pilay si, “Soꞌyarannu yan kamaꞌnu.” Sinoꞌyanna, e napiyen. Gafu sinay, nallawanino Fariseowera e inangngira nakitatabbag sino buyutira i Ari Herodes nu ansandeno mamapatay ki Jesus.
Ino Nanandananino Odduwa Tolay Ki Jesus
Wasinoy, nanora Jesus andino adalannera sinay, e inangngira sino dappiꞌneno bebaya Galilea. Odduweno tolayira a dinandan sikwara a naggabwat sey Galilea. Odduwera kappaya naggabwat sey Judea, Jerusalem, Idumea, dammangngeno wawwanga Jordan, annino naggabwatira sey Tiro anna Sidon, kunna kappay sino weweꞌnginda. Inangngira ki Jesus, se diningngaddeno ammina inangangwana. Gafu sino kaodduweno tolayira, sinapiti Jesus sino adalannera si umangngira mappa si abang ta pattutturanna a manuldu takesi amme pidakkannino odduwera a tolay. 10 Se odduwennino nepabbattunoyna, antuweno inaribumbunganino matakitira takesi appanganda nad. 11 Ino kappay tolayira a naunaggan si narakkatta espiritu, kadda itanda i Jesus, nassakabbira sino aꞌlangnga a nepakkulawuweno narakkattira a espiritu sikwara si, “Ikkeno Abbingi Dios.” 12 Udde netutuni Jesus sikwara si ammera nad massapit sino mappeafu sikwana.
Ino Namiliyani Jesus Sino Karadwera A Adalanna
(Mat. 10:1-4; Luc. 6:12-16)
13 Wasinoy, nanuꞌduwi Jesus sino kakuluran, inayanneno tolayira a anggamma, e dinandanira sikwana. 14 Sikwara a dinandan sikwana, namili si karadwa, e iningnganannera si apostolna, a iraneno kanayuna mebumbulun sikwana anna iraneno dundunanna a umang manuldu. 15 Aꞌdannera kappay si pannakadama a mappaanaw sino narakkatta espirituwa inassad. 16 Iyawireno karadwa a pinilina: i Simon a nginaliꞌna si Pedro, 17 da Santiago anni Juan a abbingira i Zebedeo a nginaliꞌnera si Boanerges, ino anggamma sapitan, natansitira a kunnangke addug, 18 da Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago a abbingi Alfeo, Tadeo, Simon a ngananda si Patriota se ikaloneno lubbunna, 19 anni Judas Iscariote a antuneno mallaku sikwana.
I Jesus Anni Beelzebub
(Mat. 12:22-32; Luc. 11:14-23)
20 Wasin nuliyenda Jesus andino adalannera sino balaya agyananda, nakkakarampakkappayino tolayira, e ammeran makapangngan. 21 Wasin diningngaggino wawwayinera, inanda inappa sinay, se sinapiꞌda si nansetin. 22 Agyangkappayino mammesturuwerana lintiya naggabwat sey Jerusalem a nassapit si, “Inunaggi Beelzebub a afafuweno narakkattira a espiritu. Antuweno nangaꞌda sikwana sino pannakadamana a mappaanaw sino narakkattira a espiritu.”
23 Antu gafuna, inayanira i Jesus, e niyampariya nassapit sikwara si, “Ansanna lang paanawani Satanas ino bagginangkepay? 24 Nu maggagarunutino tolayira sino tata a lubbun, madaralnenaya lubbun. 25 Kunna kappay sino taabbalayira, nu massasarombatira, makkakaratwayira e maawanino taabbalay. 26 Kunna kappay ki Satanas. Nu paanawanneno bafulunnera a narakkatta espiritu, kontarannera, e ammena mabayag, awaninna patturayanna. 27 Awana makatallung sino balayino natuyagga tolay ta takawanneno kukwana nu ammena abbu baluran, kasena dama a ibukalino kukwana. Gakkuruwa natuyaggi Satanas, udde inaffukkun, e antuweno damaka paanawannino narakkatta espiritu.
28 “Sapitangku sikwayu si gakkurug, damana a mapakomanino massiki sanna a liwatino tolay anna massiki sanna a sapitanda a narakkat mappeafu si korwan. 29 Udde ino massapit si narakkat mappeafu sino Espirituwi Dios, ammenangke mapakomanino liwaꞌna, se antuweno liwaꞌna si makkikiyad.” 30 Antuwenayino sinapiti Jesus, se sapitanda si naunaggan si narakkatta espiritu.
Ino Ina I Jesus Andino Kakkolaꞌngera
(Mat. 12:46-50; Luc. 8:19-21)
31 Wasinoy, ginamwangino ina i Jesus andino kakkolaꞌngera sino balaya agyananna. Nagyanira sino lasin, e nepaayadda i Jesus. 32 Odduwera a tolaya nattuttud sino lebanna, e ireno nassapit si, “Anara inam andino kakkolaꞌnguwera sino lasin, e paayaddaka.”
33 Sinapiti Jesus si, “On lud, udde ana kappayino korwanira a ibilangku si inak anda kakkolakku.” 34 Nallangalanga sino tolayira a aggatuttud sino lebanna, kasena sinapit si, “Irayanino inak andino kakkolakkuwera, 35 se ino mangwa sino panggammani Dios, ireno ibilangku si inak anda kakkolakku.”