8
Ino Namakkanani Jesus Sino Appatarifuwa Tolay
(Mat. 15:32-39)
Sinoya tiyempo, nakkakarampakkappayino odduwera a tolay sino agyanani Jesus, e naambutanira si akkanan. Antu gafuna, inayani Jesusino adalannera e sinapiꞌna si, “Maallakkanak sitawira a tolay, se kaꞌlu awinna nagyanira sikwatam, e naambutinnino akkananda. Nu paanawangkuwera a ammera kepay nangngan, tantaro nu wara maffunaw sikwara sino dalan, se aroyuweno naggabwatanino korwanira.”
“On lud,” kunnino adalannera sikwana, “udde sintawino pangappantam si akkanan sito kalolowat ta wara ipakkantam sikwara?”
“Pidyeno tinapeyu?” nebebuti Jesus.
“Pitu ke,” kunda sikwana.
Wasinoy, nepattutturi Jesusino odduwera a tolay. Inappaneno pituwa tinapay, e nappasalamat ki Dios. Kasena ginaradwa, e neyaꞌdana sino adalannera ta iyannera sino tolayira. Agyangkappayino bisangnga tinapa. Nappasalamakkappayi Jesus, e nepeyannena kappay. Nangnganira ammin kiyad si nabattuwira. Wasin nasinduwera a nangngan, inampattino adalannereno nabuna, e napannuweno pituwa basket. Ino bilangino nangnganira, umang si appatarifu. Wasinoy, nepaanawi Jesusino tolayira, 10 kasena nakitakay sino adalannera sino abang ta maddammangira a umang sino sakoꞌma Dalmanuta.
Ino Narangnganino Fariseowera Si Kakkaꞌbawa Senyal
(Mat. 16:1-4)
11 Agyanino Fariseowera a inang ki Jesus ta makisombatira sikwana. Gafu se angganda a dalodawan, inaranda si mipaita si kakkaꞌbawa senyal sey langit ta pangammuwanda si gakkuruwa i Diosino nanundun sikwana. 12 Nakaannangatti Jesus gafu sino loneno nakamma, e sinapiꞌna si, “Mayan ipatutino tolayira sito ingkein a mipaitak si kakkaꞌbawa senyal sikwara? Gakkuruwino sapitangku sikwayu, awaningke a ipaitak sikwara.” 13 Wasin sinapiꞌnenay, inanawannera, e nattakayira kappay andino adalannera sino abang ta maddammangira sino bebay.
Ino Niyampariyani Jesus Sino Tulduweno Fariseowera Andino Narakkatta Aggangwa I Herodes Si Lebadura
(Mat. 16:5-11)
14 Nakalyawanino adalannera a nabbalibal si tinapay, e tata ke ino tinapaya ana sikwara sino abang. 15 Sinapiti Jesus sikwara si, “Palanandawino lebadureno Fariseowera andino lebadura i Herodes.”
16 Wasin diningngaggino adalannereno sinapiꞌna, nattatarabbanda si, “Ino nassapitanna sinay, se ammetam nabbalibal si tinapay.”
17 Ammuwi Jesusino pattatarabbanda, antuweno kunna sikwara si, “Sandolang paddararananino awana tinapeyu? Nataggakkad yan uluyu ta ammeyu kepay maawatanino pannakadamak? 18 Ayan yan matayu, udde ammeyu maiteno inangwak. Ayangkappay yan layaddaw, udde ammeyu madingngaggino sapitangku. Nakalyawandawingkaddino 19 ginaradwaka lima a tinapaya neyanneyu sino limarifuwera a tolay? Pidya a basketino napannu sino inampaꞌdawa nabuna?”
“Karadwa,” kunnino adalannera.
20 “Ino pituwa tinapaya ginaradwaka nakkanino appatarifuwera a tolay, pidya a basketino napannu sino nabuna?” kunni Jesus sikwara.
“Pitu,” kunda sikwana.
21 “Nu kunnenoy, mayan ammeyu kepay maawatanino anggangkuwa sapitan?” kunni Jesus sikwara.
Ino Nappabattunoyani Jesus Sino Lappat Sey Betsaida
22 Wasin ginamwangira sey Betsaida, agyanino niyangngira si lalakiya lappat ki Jesus. Nakiggimallakkira sikwana ta appanganna naddino lappat kesi mabbattunoy. 23 Kinewiri Jesusino lappat e neyangnga sino lasinneno lubbun. Iluppanneno matana, kasena inappangan, e nebebuꞌna si, “Waren itannu?”
24 Nallangalangeno lappat e sinapiꞌna si, “Anen. Maitakino tolayira. Kunnangke kayuwera, udde mallakarira.”
25 Inappangangkappayi Jesusino mateno lappat. Nalladdang, e naariyennino lappaꞌna, e nalawarinnino angngitana si ammin. 26 Kase nepaanawi Jesus a nassapit si, “Manokan sey baleyu. Ammekan massippal sino lubbuna inanawanta.”
Ino Nassapitani Pedro Sino Katotolayi Jesus
(Mat. 16:13-20; Luc. 9:18-21)
27 Wasinoy, inanda Jesus sino lulubbuna sakopanna Cesarea Filipos. Sin aggelakalakaranda, nebebuti Jesus sino adalannera si, “Sanneno sapitannino tolayira mappeafu sikwak?” 28 Nesombaꞌda si, “Aneno massapitira si ikka i Juan a Gumabawtisar. Kunnino korwanira si ikka i Elias, e kungkappayino korwanira si ikkeno tata gumalabbun siꞌina nangngangoli.” 29 “Udde ikkayu pay,” kunni Jesus, “sanneno kundaw mappeafu sikwak?”
Sinabbi Pedro si, “Ikka i Kristo a nekariyi Dios a gumamwang.” 30 E netuni Jesus sino adalannera si ammerangke nad ituldu si massiki sanna a tolayino katotolena.
Ino Nilabbunani Jesus Sino Katayanna Annino Pangngangoliyanna
(Mat. 16:21-23; Luc. 9:22)
31 Nepakaammuwi Jesus sino adalannereno makwana sikwana so maddagguna aw. Sinapiꞌna si, “Ikkanaka Abbingnga Tolay, maawag si madyatanakungkena. Ammayandakino pangafuwanirana padi, ino mammesturuwerana lintig, andino korwanira a pangafuwan. Papapateraꞌnga, udde mangngangoliyaꞌnga sino mekatalluwa aw.” 32 Nalawarino nepassapiti Jesus sikwara sinay. Antuweno nebakkangi Pedro e nebuyana ta ammena nad sapitannino kunnenoy. 33 Nabbaliwiti Jesus e sinulangnganneno adalannera, kasena inallangngani Pedro. “Aroyuwannak, Satanas! Se ino dandammannu, bakkannino panggammani Dios, nu ammena lurino panggammanna tolay.”
Ino Biyayino Mesapat Ki Jesus
(Mat. 16:24-28; Luc. 9:23-27)
34 Wasinoy, inayani Jesusino odduwera a tolay andino adalannera, e sinapiꞌna sikwara si, “Ino manggamma mesapat sikwak, talekkuranna naddino urenangkepay. Kunnangke buttunganna naddino krusna, se inona urekino tuntulanna, massiki antuweno ipatena. 35 Se ino mikalow sino biyangnga, matekappena. Udde ino matay gafu sino angngurungnga sikwak andino pangibanyanna sino nalawara damag, ananeno biyaya mannayuna iyaꞌda i Dios sikwana. 36 Se sanna kaddino pallawaranneno tolay nu akwana amminino kinabaꞌnang sito lubag, e matena e makastigu si makkikiyad? 37 Awan, se awana kinabaꞌnangnga damana a italyat sino biyangnga ki Dios. 38 Gakkuruwa minalliwatino tolayira sito ingkein e ammerangke tuntulannino urayi Dios. Udde ino tolaya maatalla manaꞌdag sikwak andino itulduk, maatallak kappena a mitaꞌdag sikwana ki Dios nu muliyak. Se ikkanaka Abbingnga Tolay, muliyaꞌnga a kebulunanino anghelira i Dios a mangipaita sino kedayawani Ama.”