5
Siga tikai i nurnur bia Iesu ia no Mesaia, io, a nati Kalou ia. Ma i nanaas bia siga i marsei no sus ana tikai na marsei mah no natina. Dahat nunurei hoken bia dahat marsei ira nati Kalou: dahat nem Kalou ma dahat gil haruatanei ira nuna warkurai. 3-4 Ma ing bia dahat taram ira nuna warkurai i haminis bia dahat nem ia. Ma ira nuna warkurai pa diet tirih kanong ira nati Kalou diet haruat wara papaas hasur ira sakana magingin tano ula hanua. Ma dahat paas hasur ira sakena tano ula hanua hoken: dahat nurnur ta ira tutuna Kalou i ta hapuasnei.
Iesu ia no Nati Kalou ma no nilon makaia tana sena mon
Ma siga nong i bul hasur ira sakana magingin tano ula hanua? Nong sena mon nong i nurnur bia Iesu ia no Nati Kalou. Iesu Karisito ia at nong ga kap bapitaiso ma ga maat ing ga hanuat ukai. Ing bia ga hanuat ukai pa ga kap bapitaiso sena mon. Taia. Ga kap bapitaiso ma ga maat mah. Ma no Halhaliana Tanua at nong i hatutuna iakan ma no nuna hinhinawas. Ma i hatutuna ia kanong i sala tangtangai ra tutuna. 7-8 Io, aitul ing dal hatutuna bia Iesu ia no Nati Kalou. Ma dal hoken: no Tanua, no nuna bapitaiso, ma no nuna minaat. Ma dal bakut dal haut tikai. Ma i nanaas bia da haut lah no hinhinawas ta tiga tunatuna ing bia i hatutuna tiga linga. Iasen ing bia Kalou i hatutuna iakan ma no nuna hinhinawas, io, no nuna hinhinawas i manga tutuna tano hinhinawas gar na tunatuna kanong no nuna hinhinawas, a gar ta Kalou ia utano Natina. 10 Siga tikai i nurnur tano Nati Kalou i kap timaan lah iakan ra hinhinawas. Siga tikai nong pai nurnur ta Kalou i kilam Kalou bia a tena bisbis ia kanong pai nurnur tano hinhinawas ta Kalou ing Kalou i hatutuna ira linga utano Natina. 11 Ma no hinhinawas nong Kalou i ta hatutuna tar ia ta dahat, ia hoken: Kalou i ta tabar dahat ma no nilon hathatikai ma iakan ra nilon makaia tano Natina. 12 Siga tikai i hatur kahai no Natina i kap mah no nilon. Ma siga tikai pai hatur kahai no Nati Kalou pai kap no nilon.
I tale bia dahat na nunurei bia dahat ta kap no nilon hathatikai
13 Iau pakat kaiken ra nianga ukatika ta muat ing muat nurnur tano hinsana no Nati Kalou ing muat naga nunurei bia muat kap tar no nilon hathatikai. 14 Ma dahat balamasa taar ra matmataan ta Kalou kanong dahat nunurei tar bia Kalou i hadadei dahat ing bia dahat sasaring haruat tano nuna sinisip. 15 Ma ing bia dahat nunurei bia i hadadei ira nudahat sinsaring bakut, io, dahat nunurei mah bia dahat ta kap ira binabalu ta ira nudahat sinsaring tupas ia.
16 Ing bia tikai i nas no tasina ta Karisito i gil tiga sakena ing pai haruat bia na lam tar ia tano minaat, io, na sasaring ma Kalou na tar no nilon tana. Iau iangianga uta ira sakana magingin ing pai haruat bia na lam tar tikai tano minaat. Senbia a mangana magingin sakena kana ing i tale bia na lam tar tikai tano minaat. Taia bia iau tangai bia na sasaring uta iakanong. 17 Ira magingin bakut pai takodas, a magingin sakena. Senbia aring mangana magingin sakena pai tale bia na lam tar tikai tano minaat.
18 Dahat nunurei tar bia siga a nati Kalou ia, pai sala gilgil ra magingin sakena. Senbia no Nati Kalou i sala balbalaurei timaan tar ia ma no Tena Sakena pai tale bia na hagawai ia. 19 Ma dahat nunurei tar bia dahat gar ta Kalou senbia no ula hanua bakut i kis taar tano warkurai tano Tena Sakena. 20 Ma dahat nunurei tar mah bia no Nati Kalou i ta hanuat ukai ma i ta hapalainei dahat waing dahat naga nunurei ia, no God tutuna. Ma dahat kis taar tana tikai ma no Natina Iesu Karisito. Ma Iesu Karisito ia no God tutuna, ma ia no burena no nilon hathatikai. 21 Ira natigu gar ta Karisito muat na kis pas ira god bisbis.