No Airua
na Pakpakat ta Pol tupas ira
KORIN
Ta iakan ra pakpakat dahat nas no bala Pol bia ga manga marsei ma ga manga ngarau uta ira Kristian aras Korin. Ari tunatuna diet ga nem bia diet na kap ra kinkinis na lualua tano lotu kaia Korin ma diet ga bul hasur Pol. Diet ga tangai bia Pol pai tiga apostolo tutuna hua pai hatur kahai no dadas bia na kurei timaan no lotu kaia Korin. Io, ma ari Kristian diet ga mur iakano mangana lilik, diet gaam bul hatamat diet ma diet ga nas hasur Pol. Io, Pol ga kiskis aras Esia ma ga manga tapunuk ma ga manga nem bia diet na lilik pukus, hua gaam tulei Taitus uras Korin ma tiga pakpakat wara hakatom diet ta ira nudiet magingin sakena. Senbia Pol ga manga lilik baa uta ira Korin gaam mur no hinahaan ta Taitus kanong ga wara harusa Taitus ing ga tapukus bia na nunurei bia ira Korin diet gata lilik pukus bia taia. Pol pa ga nas lah ia aras Troas hua gaam haan uras Masedonia (nas 2 Korin 2.12-13). Ma Pol ga manga iangianga utano nuna pinapalim na warawai ma bia no tahut na hinhinawas i manga bilai ta ira warkurai ta Moses (2.14-6.21) kanong pa ga nem bia diet na hilau talur no nuna nianga nong diet gata kap timaan lah ia. Ga hasakit ta diet ing diet ga bul hatamat diet gaam haminis bia ia at i ta kap ira tinirih, senbia kaikek ra tinirih ing i haminis bia ia tiga bilai na tunatuna ta Karisito (4.1-18; 6.1-10). Io, Pol ga manga nem bia diet na lilik pukus (5.20-7.4) ma ing Pol ga harusa Taitus aras Masedonia (7.5-6) ma Taitus ga hasasei Pol tano bilai na lilik pukus ta ira Korin, iakan ga manga haguama Pol (7.6-16). Io, ga hasasei diet bia diet na tagurei timaan no nudiet hartabar uta ira Kristian aras Ierusalem (8.1-9.15) ma ga tar ra dadas na hatumarang ta diet ing diet ga bul hanapu Pol bia diet na lilik pukus mah, bia Pol kaba gi manga hapidinau diet ing na haan tupas diet aras Korin (10.1-13.10).
1
Iau Pol tiga apostolo ta Iesu Karisito haruat ma no sinisip ta Kalou, ma Timoti no tasi dahat ta Karisito, mamir tulei ken ra nianga tupas muat ira mataniabar na lotu gar ta Kalou kaia Korin ma muat bakut ira mataniabar gar ta Kalou ta ira mes na tamaan kaia Akaia.
A harmarsai ma ra malum tupas muat maram tano adahat Sus ma no Watong Iesu Karisito.
Kalou i la hamaraam dahat
A pirharlat uram tupas Kalou. Ia no God ma a Sus ana no nudahat Watong Iesu Karisito. Ia no adahat Sus nong i la tartar ra harmarsai ma ia no God nong i la tartar ira harhamaraam bakut. Ia nong i la hamaraam dahat nalamin ta ira dadas na tinirih bakut ing i ubal dahat, waing dahat naga tale bia dahat na hamaraam diet ira mesa ing diet kis nalamin ta ira mangana tinirih sa ing i ubal diet. Ma dahat na hamaraam diet ma no harhamaraam nong Kalou ga tabar dahat ma ia. Hoing bia ira ngunngutaan ta Karisito i saal burung ira nudahat nilon, hua mah ira harhamaraam maram hoing Karisito i saal burung dahat. Ing bia a mon tinirih i ubal mehet,* Ing Pol i tangai ‘mehet’ ta iakan ra pakpakat i nanaas bia i iangianga uta diet ira tena pinapalim tano lotu ing diet tikai ma ia, diet ing diet taram timaan no nuna hausur. i ngan hua wara hamaraam muat ma wara halon muat. Ing bia di hamaraam mehet, i ngan hua wara hamaraam muat. Ma iakano harhamaraam nong Kalou i tar ia ta muat ing muat tur dadas manapu ta kaikek ra ngunngutaan i haruat ma ing mehet kilinganei mah. Mehet nurnur bia ira linga na hanuat timaan taar ta muat. Ma mehet tur dadas ta iakano mangana lilik kanong mehet nunurei bia muat ta kap ira pinlawe muat ta ira numehet harhamaraam hoing muat ta kilinganei harahut mah mehet ta ira numehet ngunngutaan.
Kaba tasigu ta Karisito, mehet nem bia muat na palai tano tinirih ing mehet ga kilinganei aras Esia. No tamat na tinirih nong ga hanuat taar ta mehet, pa mehet ga tale bia mehet na pusak, hua mehet ga lik bia, “Maris, pai haruat bia dahat na lon um.” Mehet ga kilinganei iakan ra tinirih hoing bia tiga tena gil warkurai i ta bul um no ula warkurai bia mehet na maat. Senbia i ngan hua bia pa mehet naga tur tano numehet dadas at senbia mehet na tur tano dadas ta Kalou nong i hatut ira minaat. 10 Ia nong ga halangalanga sei mehet talur tiga tamat na sakana hinirua hua, ma na halangalanga sei mehet mah. Ma mehet ta so no numehet lilik tana bia i tutuna bia na halangalanga sei habalin mehet namur. 11 Ma Kalou na gil hua ing muat na papalim tikai ma mehet wara harharahut mehet ma ira numuat sinsaring. Ma bia muat na saasaring hua, Kalou na balu ira sinsaring ta ira haleng ma na harahut mehet ma no nuna harmarsai. Io hua, a haleng diet na tanga tahut tupas ia uta mehet.
Pol pa ga haan tupas diet warah
12 Io, ma no numehet nianga na latlaat i hoken, bia narako tutun at tagu iau kilinganei bia pa mehet bisbis ta dahina ma mehet ta mur ira mangana tintalen maram hoing Kalou i takodas harsakit ing mehet ta lon nalamin tano ula hanua. Ma tutuna sakit mehet ga gil hua ing mehet ga lon nalamin ta muat. Pa mehet ga lon hua haruat ma ira gumut na lilik makai tano ula hanua mon. Taia. Mehet ga lon hua haruat ma no harmarsai gar ta Kalou. 13-14 Hokaiken, mehet pakpakat tupas muat ira linga sen mon ing i tale bia muat na was ma muat na palai tanai. Hoing muat ga palai dahina uta mehet, io, iau manga nem bia muat na palai harsakit bia mehet no numuat burena wara latlaat hoing mehet mah, mehet naga latlaat uta muat ta iakano bung tano Watong Iesu.
15 Iau ga manga palai bia muat lilik hua uta mehet, hua iau gaam bul no nugu lilik bia ena luena kol muat waing muat naga kap ra harharahut ta airua pakaan. 16 Hoken, iau ga lik bia ena kol muat nalamin tano nugu hinahaan uram Masedonia ma tano nugu taptapukus balin ma Masedonia. Ma iau ga lik bia muat naga harahut iau tano nugu hinahaan uras Iudeia. 17 Ma bia iau ga lik um bia ena haan hua, muat lik bia iau tiga tena lilik irirua? Taia. Hoeh, muat lik ing bia iau bul no nugu lilik, iau lilik utagu sen mon hoira tunatuna makai ra ula hanua, hua iau naga tangai pakur bia “I tutuna” ma “Pai tutuna” mah? 18 Muat nunurei tutun at bia Kalou i la gilgil haruatanei ing i la tangtangai, hua i tahut bia muat na nunurei bia mehet ngan hua mah ing mehet ga tar no numehet hinhinawas tupas muat, ma pa mehet ga tangai bia “I tutuna,” ma “Pai tutuna.” 19 Iakan i palai kanong pa dahat nas narako ta Iesu Karisito no Nati Kalou nong mital ma ne Timoti ma ne Sailas mital ga warawai nalamin ta muat, bia narako tana ira linga i tutuna ma pai tutuna mah. Taia. Ira linga i tutuna sen mon tana. 20 Iakan i palai kanong ira kunubus ta Kalou bakut diet hanuat tutuna narako ta Karisito. Io hua, tano nudahat kinkinis narako ta Karisito dahat hatutun ira nudahat sinsaring ing dahat tangai “Amen” tupas Kalou. Ma iakan ra magingin i hatatik no hinsa Kalou. 21 Ma nong i hatutuna mehet tikai ma muat tano nudahat kinkinis narako ta Karisito, ia ne Kalou. Ma ia nong ga pilak hasisingen dahat. 22 Ia mah nong ga barai bat dahat bia wara nuna ma ga bul no Halhaliana Tanua narako tutun at ta ira kati dahat hoing tiga kunubus wara hatutuna bia na tar ira mes na haridaan ta dahat namur.
23 Iau kilam Kalou bia ia na sura haut bia pa iau ga nem bia ena hapidinau muat, ma iakan no burena bia pa iau ga haan tupas muat kaia Korin. 24 Pa iau tangai bia mehet wara kurkurei ira numuat mangana lilik ta ira linga muat nurnur tanai. Taia, kanong muat tur dadas ta ira linga muat nurnur tanai. Senbia mehet papalim tikai ma muat bia muat na kap ra gungunuama.

*1:6 Ing Pol i tangai ‘mehet’ ta iakan ra pakpakat i nanaas bia i iangianga uta diet ira tena pinapalim tano lotu ing diet tikai ma ia, diet ing diet taram timaan no nuna hausur.