No Airua
na Pakpakat ta Pol taar ta
TIMOTI
Pol ga kis baal ra hala na harpidinau aras Rom (nas no ula nianga ta 1 Timoti). Pol ga nunurei bia ga huteta bia da bu bing ia (2 Tim. 4.6-8) ma ga manga lilik ta tiga linga sena mon i kana, bia Timoti ma ira Kristian diet na balaurei timaan no tahut na hinhinawas, bia diet ira sakana tena hausur bisbis kaba diet gi kios sei ia (1.12-14; 2.2; 2.14-3.17). Iakanong no suruna iakan ra pakpakat. Ga haragat mah Timoti bia na tagura wara warawai ma no tahut na hinhinawas (4.2) ma bia na tagura bia na tur dadas ta ira tinirih (1.8; 2.5; 4.5). A bilai na hausur iakan ta ira lualua na lotu katin bia diet na warawai timaan ma balaurei timaan no tahut na hinhinawas tutuna.
1
Iau Pol, tiga apostolo ta Iesu Karisito haruat tano nemnem ta Kalou. Ma iau tiga apostolo kanong Kalou ga tar no kunubus utano nilon i kis ta Iesu Karisito. Ma iau pakat ken ra nianga taar taam Timoti, no natigu nong iau manga sip ia. A harmarsai ma ra malum tupas uga maram ta Kalou no adahat Sus ma Iesu Karisito no nudahat Watong.
Timoti na balaurei timaan no tahut na hinhinawas
Iau tanga tahut ta Kalou nong iau papalim tana. Ma ing bia iau papalim tana hua, iau sala murmur ira linga iau nunurei tar bia i tahut, hoing ira hintubugu diet ga gil mah. Io, iau tanga tahut tana ing iau liklik lah uga ta ira nugu sinsaring ra malaan ma ra bung mah. Ma iau sasaring kanong iau lik lah ira palona mataam, kaikek iau gi manga nem bia ena nas uga waing enaga kap ra tamat na gungunuama. Io, iau tanga tahut ta Kalou kanong iau liklik lah no num nurnur tutuna nong ga luena kis ta Lois, no tubum, ma ta Iunis, no pawasim. Ma iau manga palai bia i kis mah taam. Io hua, iau halilik uga bia u na puh halulunga no hartabar nong Kalou ga tar ia taam ing iau ga bul ira limagu naliu taam. Iau nem bia u na gil hua kanong Kalou pai tabar datar ma ra bunurut. Taia. I ta tabar datar ma ra dadas, ma ra harmarsai hargilaas, ma ra tintalen bia tikai na balaurei timaan ira maukuana.
8-9 Io hua, waak u hirhir wara hinhinawas utano nudahat Watong, ma waak u hirhir utagu nong di ta his kahai iau wara gaia Karisito. Senbia u na tagura bia u na pusak kan ra ngunngutaan tikai ma iau wara utano tahut na hinhinawas. Ma na tale bia u na gil hua ma ra dadas ta Kalou nong ga halon dahat ma ga tatau dahat bia dahat naga gamgamatien. Ma pa ga tatau dahat haruat ma ira nudahat magingin senbia haruat ma no nuna nemnem ma no nuna harmarsai. Ma Kalou ga tabar bia mon dahat ma kan ra harmarsai ta Karisito naluai tano hatahun ta ira linga bakut. 10 Ma senbia kaiken um, Kalou i ta hapuasnei iakan ra harmarsai tano hinanuat ta Iesu Karisito no nudahat Tena Harhalon nong ga hapataam no dadas tano minaat. Ma narako tano tahut na hinhinawas Karisito i ta hapuasnei mah bia dahat na lon ma pa dahat na maat. 11 Ma gata pilak iau bia iau tiga tena warawai, ma apostolo, ma tena hausur ta iakan ra tahut na hinhinawas. 12 Io, iakanong no burena bia iau kap kaiken ra ngunungut. Senbia pa iau hirhir kanong iau nunurei tar nong iau nurnur tana. Ma iau manga palai bia na petlaar wara balbalaurei timaan iakano linga nong ga nuruan tar ia tagu. Ma na balbalaurei hua tuk taar ta iakano bung namur. 13 U na palim hadadas kaikek ra bilai na tutun na nianga ing iau ga hausur uga tanai. Waak u kios ia ta dahina. Ma u na kis taar tano nurnur ma tano magingin na harmarsai hargilaas ing dahat hatur kahai narako ta Karisito. 14 U na balaurei timaan no bilai na linga nong Kalou ga nuruan tar ia taam. Ma u na balaurei ia ma no dadas tano Halhaliana Tanua nong i la kis taar ta dahat.
15 Io, u palai bia diet bakut kaia tano hanua Esia, diet ga haan talur iau. Ma Pigelus ma ne Hermogenes dir mah dir ta haan talur iau. 16 Iau sasaring bia no Watong na marsei no haratnaan ta Onesiporus kanong ga haguama haitnei iau ma pa ga hirhir uta ira agu dadas na hinihis di ga his iau manei. 17 Iasen ing bia ga hanuat ukai Rom ga manga nanaas utagu tuk taar bia ga nas tupas lah at iau. 18 Iau sasaring bia no Watong na marsei ia ta iakano bung na warkurai namur! U manga palai ta ira mangana harharahut ga tar tagu kaia Epesas.