No Tahut na Hinhinawas
IOANES
ga Pakat Ia
Ioanes no apostolo ga pakat iakan ra pakpakat waing ira tunatuna ing diet na was ia diet naga nurnur bia Iesu ia no Mesaia (no ‘Karisito’), no nati Kalou, ma Kalou na halon diet (nas Ioanes 20.31). Iakanong no suruna ta iakan ra pakpakat. Ioanes ga haminis bia Iesu, nong ia tutuna a mon Kalou, ga hanuat tunatuna, gaam lon kai napu tano ula hanua bia na haminis Kalou ta dahat (14.7-11). Io hua, Ioanes ga kilam Iesu bia no ‘Nianga’ kanong no nuna nilon i hasasei dahat uta Kalou (1.1-18). Ioanes ga iangianga bia Iesu ga hanuat bia na tar no nilon hathatikai ta diet ing diet nurnur tana (1.12; 3.16; 3.36; 5.24; 6.40; 10.28; 11.25) ma bia ia no Nati Kalou ma pataie ta tiga mes na ngaas tupas Kalou, Iesu sen mon (5.19-27; 10.30; 11.27; 14.6).
1
No Nianga ga hanuat tunatuna
Naluai tano hathatahun ta ira linga bakut, no Nianga gata kis. Ma no Nianga ga kis tikai ma Kalou, ma ia a mon Kalou. Ga kis tikai ma Kalou tano hathatahun ta ira linga bakut.
Ma iakan ra Nianga, Kalou ga hakisi ira linga bakut ma ia. Ma taia tiga linga pa ga hanuat, bia Kalou pa ga gil ia ma ia. Ma ia a mon no burena no nilon tutuna. Ma iakan ra nilon, ia no lulunga nong i hapalainei ira tunatuna uta ira tutuna ta Kalou. No lulunga i hamadaraas no kankado, senbia no kankado pai burung ia.
Tiga tunatuna, nong Kalou ga tulei ia, no hinsana ne Ioanes. Ga hanuat wara hasahesa uta iakanong ra lulunga. Ga gil hua bia ira tunatuna bakut ing diet na hadadei ia, diet naga nurnur tano lulunga. Taia bia ia no lulunga, senbia ga hanuat mon wara hinhinawas utano lulunga. Iakana baa no lulunga tutuna nong i ta hanuat ukai tano ula hanua ma i hamadaraas ira tunatuna bakut.
10 No Nianga ga kis kai ta iakan ra ula hanua. Ma Kalou ga hakisi no ula hanua ma ia, senbia ira tunatuna balik ta iakan ra ula hanua pa diet ga nas kilam ia. 11 Ga hanuat tano nuna sibaan, senbia ira nuna mataniabar pa diet ga balak lah ia. 12 Senbia diet, ing diet ga balak lah ia, ga haut lah diet bia naga nati Kalou diet. Diet at kaikek ing diet ga nurnur tana. 13 Pa di ga kaha diet hoing ra tinahuat ta ira tunatuna, bia ta ira sinisip gar na tunaan mon. Taia. Diet tahuat laah ta Kalou.
14 Ma no Nianga ga hanuat tunatuna um, ma ga lon nalamin ta mehet. Ma mehet ga nas no nuna minamar, a minamar gar tano kapawena Nati Kalou maram ta nana Sus. Ma ga hung ma no harmarsai ma ga hapuasnei bakut mah ira tutun ta Kalou.
15 Io, Ioanes ga hasahesa palai utana ma ra dadas hoken: “Iakan nong iau ga hasasei muat utana. Iau ga tangtangai bia, ‘A tutuna bia i hanuat manamur tagu, senbia i tamat at tagu kanong pa di ga kaha baa iau, ma iakana tuai iat.’ ” 16 Ma i hung taar ma no harmarsai, hua gi la tamtabar haitnei dahat bakut ma ia. 17 Io, Kalou ga tar ira warkurai uta dahat tane Moses, senbia ga tar no harmarsai ma no palpalai ta ira tutuna utana iat ukai ta dahat tane Iesu Karisito. 18 Taia tikai pai nas baa Kalou. Senbia no kapawena God i la kis piraan taar at nana Sus. Ma ia at gata hasasei hapalainei dahat utana.
No hasahesa ta Ioanes
(Matiu 3.1-12; Mak 1.1-8; Luk 3.1-18)
19 Io, no hasahesa palai ta Ioanes uta Iesu hoken. Ira tamat ta ira Iudeia kaia Ierusalem, diet ga tulei aring pris ma aring tano huna ta Lewi ing diet la harharahut ta ira pinapalim na lotu ukaia tane Ioanes. Ma diet ga me tiri ia bia a mangana tunatuna sa ia. 20 Ioanes pa ga mola bia na balu diet, senbia ga hasasei hapalainei a mon diet, gaam tangai bia, “Taia bia iau no Mesaia.* No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.
21 Diet ga tiri habalin ia bia, “Ma siga tutun at uga? Ne Elaija uga?”
Ioanes ga balu diet bia, “Taia, pai Elaija iau.”
Diet ga tiri habalin ia bia, “Uga no poropet?”
Ga balu habalin at diet ma ga tangai bia, “Taia.”
22 Io, diet ga tangai tana bia, “Kaia, u na hasasei um mehet bia siga tutun at uga, waing mehet naga hasasei diet ing diet tulei mehet ukai. U na tangai hoeh wara utaam?”
23 Ioanes ga balu diet ma ira nianga tano poropet Aisaia hoken:
“Iau no ingana tikai i taatau maram ra hanua bia,
‘Gil hatakodasnei no ngaas tano Watong wara nuna hinanuat.’ ”
24-25 Io, aring Parasi ing di ga tulei, diet ga tiri Ioanes hoken: “Bia pai no Mesaia uga, ma taia bia ne Elaija uga ma taia mah bia no Poropet uga, u la bapitaiso wara biha?”
26 Ma Ioanes ga balu diet bia, “Iau la bapitaiso muat ma no taah, senbia tikai kana nalamin ta muat, pa muat nas kilam ia. 27 Ia nong na hanuat manamur tagu. Ma pa iau tale bia iau na palas ira hinau ta ira nuna sendal.” Ioanes ga hirhir bia na gil iakan ra magingin ing tiga maris gaar gil tar tiga watong kanong Iesu i manga tamat sakit.
28 Kaiken ra linga bakut ga hanuat tano taman Betani, arau tiga palpal tano taah Ioridaan, ing ne Ioanes git bapitaiso kaia.
Iesu ia nong na kap sei ira sakena
29 Tano mes na bung um bia Ioanes ga nas lah Iesu ma ga hananhuat ukaia tana, ga tangai, “Muat nas baa! Iakan no nat na sipsip na hartabar nong Kalou ga tulei ia ukai wara kapkap sei ira magingin sakena ta ira tunatuna. 30 Iakanin mon no tunatuna nong iau ga hasasei muat utana. Iau ga tangai hoken: ‘A tutuna bia iakan ra tunatuna i hanuat manamur tagu, senbia i tamat at tagu, kanong pa di ga kaha baa iau, ma iakana iat.’ 31 Ma iau at, pa iau ga nunurei bia siga iakanong na hanuat. Ma senbia iau hanuat iau bapitaiso muat ma ra taah bia ena hapalainei muat ira Israel utana.”
32 Io, Ioanes ga hinawas palai ta diet hoken: “Iau ta nas no Tanua ga hansur maram ra ula mawai hoing tiga bun, gaam a kis um tana. 33 Ma pa iau ga nas kilam baa bia ia a mon iakanong na hanuat. Senbia Kalou, nong ga tulei iau wara bapitaiso ma ra taah, gata tangai tar tagu hoken: ‘U na nas no Tanua na hansur ma na kis um tiga tunatuna. Io, iakanong a mon nong na bapitaiso ma no Halhaliana Tanua.’ ” 34 Ma Ioanes ga tangai, “Iau ta nas tar ia, hua iau gi hapuasnei ta muat bia ia a mon no Nati Kalou.”
Aring diet ga nas kilam Iesu bia ia no Mesaia
35 Io, tano bung manamur Ioanes ma irua ta ira nuna bulu na hausur dal ga tur taar baal kaia. 36 Ma bia ga nas Iesu ga hanan sakit, ga tangai ta dir, “Mur nas baa! Iakanang no nat na sipsip na hartabar nong Kalou ga tulei ia!”
37 Bia ira airua bulu na hausur dir ga hadadei kaikek, dir ga mur lah Iesu. 38 Iesu ga talinganei dir ma kana dir ga murmur hani ia, io, ga tiri dir, “Mamur sip sa?”
Dir ga balu ia, dir gaam tangai, “Rabai, u kiskis ha?” (Ma no kukuraina ta ‘Rabai’ bia ‘tena hausur’.)
39 Io, Iesu ga tangai ta dir, “Mamur mai, mur naga nas.” (Ma gata huteta bia na ihat na pakana bung tuai um ra matarahien.) Io, dir ga sakatei lah Iesu, dir gaam a nas no sibaan ga kiskis kaia, dal gaam kis tano matarahien bakut kaia.
40 Io, Endru no tasi ne Saimon Pita, tikai ta dir kaikek ing dir ga hadadei no nianga tane Ioanes, hua dir gaam mur lah Iesu. 41 A luena linga, Endru ga nas lah no tasina Saimon, gaam hinawasei ia bia, “Mamir ta silhei lah no Mesaia.” (Ma bia da pukusanei ia na haruat mon bia ‘Karisito’.) 42 Io, ga lam tar Saimon tane Iesu.
Iesu ga nas ia ma ga tangai tana, “Uga ne Saimon no natina tikai di kilam ia bia Ioanes. Senbia da kilam uga bia ne Kepas.” (Da pukusanei bia ‘Pita’.)
Pilip ma ne Nataniel dir ga nas kilam Iesu bia ia no Mesaia
43 Io, tano mes na bung manamur Iesu ga sip bia na haan uram Galili. Bia ga nas lah Pilip ga tangai tana, “Mur iau.” 44 Ma Pilip nong ma Betsaida, no taman mah tane Endru ma ne Pita. 45 Pilip ga nas lah Nataniel, gaam a hinawasei ia bia, “Mehet ta silhei lah no tunatuna nong Moses ga pakpakat utana narako ta ira nianga na warkurai. Ma ia a mah nong ira poropet diet ga pakpakat utana. Ia mon ne Iesu maras Nasaret, no nati Iosep.”
46 Ma Nataniel ga tangai balik tana, “Taia ta tahut na linga na hanuat maras Nasaret!”
Io, Pilip ga tangai, “Mai, u naga nas.”
47 Ma bia Iesu ga nas lah Nataniel ma ga hananhuat, gaam tangai bia, “A tutuna sakit, iakanin tiga tunatuna ma Israel. Pai nunurei at wara bisbis.”
48 Nataniel ga tiri, “U nunurei hobibihanei iau?”
Iesu ga balu ia, gaam tangai, “Bia Pilip baa pai tatau uga, iau nas tar uga manapu tano ina fig.”
49 Io, Nataniel ga tangai, “Tena hausur, uga no Nati Kalou! Uga no king gar na Israel!”
50 Ma Iesu balik ga tangai tana, “U nurnur kanong iau tangai taam bia iau nas tar uga manapu tano ina fig. Iesu ga hapalainei ia hua bia ga tula nunurei ia. Senbia u na nas baa taring linga ing diet tamat ta iakan.” 51 Io, ga tangai habalin tana, “Hadadei baa! Muat na palai utagu. Na ngan hoing bia no mawai na tapapos ma ira angelo ta Kalou diet na hanansur taar ta Nong a Tunatuna Ia ma diet na hananhut baal tana.”

*1:20 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.

1:27 Ioanes ga hirhir bia na gil iakan ra magingin ing tiga maris gaar gil tar tiga watong kanong Iesu i manga tamat sakit.

1:50 Iesu ga hapalainei ia hua bia ga tula nunurei ia.