5
Ira mangana tunatuna ing Kalou na haidanei
(Luk 6.20-23)
Ing Iesu ga nas ira tamat na mataniabar, ga hanhut uram tiga gagena uladih, gaam a kis napu. Ma ira nuna bulu na hausur diet ga hanuat uram tana, ma ga tur lah bia na hausur diet hoken.
“Diet daan ing diet nunurei bia diet manga supi ira linga maram ta Kalou,
kanong diet na sola tano matanitu maram ra mawai.
Diet daan ing diet tapunuk,
kanong Kalou na hamaraam diet.
Diet daan ing diet matien na tunatuna,
kanong Kalou na tabar diet ma ira tahut na linga ing gata tagurei tar wara nudiet.
Diet daan ing diet nem ira magingin takodas,
kanong Kalou na banot ira nudiet nemnem.
Diet daan ing diet marsei ira mesa,
kanong Kalou mah na marsei diet.
Diet daan ing diet tutun tano matmataan ta Kalou,
kanong diet na nas Kalou.
Diet daan ing diet la tartar no malum,
kanong da kilam diet bia a nati Kalou diet.
10 Diet daan ing di gil haliarei diet panpanei ira magingin takodas,
kanong no matanitu maram ra mawai a nudiet ia.
11 “Muat daan ing di tangai hagawai muat, ma di haliarei muat, ma di takun muat ma ra bisbis na nianga wara gaiagu. 12 Ma muat na manga guama kanong a tamat sakit ira numuat kunkulaan kinam naliu ra mawai. Hokaiken di ga haliarei hua ta ira poropet naluai.
Ira sol ma ira lulunga
(Mak 9.50; Luk 14.34-35)
13 “Muat hoing ira sol uta ira tunatuna. Iasen ing bia no namnamien tano sol i ta pataam, da hatahuat no namnamien tano sol hoeh? Pai tale. I ta linga bia um. I tale bia da sei um ma ira tunatuna diet na paas gisianei um.
14 “Muat ira lulunga tano ula hanua. Io, tiga pisa na hala aram ra uladih pai tale bia na mun. 15 Ma taia tikai na halulunga tiga laam ma na bong bat ia. Senbia na bul haut ia ma naga murarang ta diet bakut narako tano hala. 16 Hua a mon, i tahut bia ira numuat lulunga na murarang ta ira matmataan ta ira tunatuna, ing diet naga nas ira numuat tahut na magingin ma diet naga pirlat no amuat Sus aram ra mawai.
Iesu i hatutun ira warkurai
17 “Waak muat lik bia iau ta hanuat wara kapkap sei ira warkurai ta Moses ma ira hausur ta ira poropet. Pa iau hanuat bia ena kap sei, senbia iau ta hanuat bia iau na hatutuna diet. 18 Io, muat nas baa! Ing bia no mawai ma no ula hanua dir kis taar, pa na panim laah tiga nat na sibaan i manga hansik sakit ta ira warkurai ta Moses, tuk taar bia da gil haruatanei bakut diet. 19 Io, siga ta tikai na lakai tiga natina tutun ta kaiken ra warkurai, ma na hausur mah ira mesa bia pa diet na mur, ia na manga hansiksik ing bia na sola tano matanitu maram ra mawai. Senbia, siga tikai na mur kaiken ra warkurai, ma na hausur mah ira mesa hua, da hatamat ia ing bia na sola tano matanitu maram ra mawai. 20 Iau tangai tutuna ta muat, ing bia ira numuat takodasiana magingin pa na tahut ta ira magingin nudiet ira Parasi ma ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses, pai tale tutun at bia muat na sola tano matanitu maram ra mawai.
No magingin na harubu bingbing
21 “Muat gata hadadei ing no warkurai ta Moses ga tangai ta ira hintubu muat. Ga tangai bia, ‘Waak muat bu bing bia tiga tunatuna.’ Ma di ga tangai mah bia, ‘Nong na bu bing bia tiga tunatuna, da bul ia ra warkurai.’ 22 Sen iau at, iau tangai ta muat bia siga tikai i ngalngaluan taar ta tiga hinsakana, i tale bia da kap tar ia ra warkurai tano komiti. Ma bia siga tikai na tangai taar tano hinsakana bia, ‘Ba uga!’, io, i tale bia da kap tar ia tano warkurai tano kaunsal. Ma siga tikai na kilam no hinsakana bia, ‘A kamana ba uga!’ na tale mah bia na haan taar tano iaah ma Hel.
23-24 “Io hua, ing bia u wara tartar no num hartabar tupas Kalou aram tano suuh na hartabar, ma u lik lah habal bia no tasim i bala ngungut taar taam, u na waak tar baa no num hartabar, ma u na haan tapukus baal baa, ma mamur naga hatusa mamur ma no tasim. Namur baal um, u na haan tapukus ma u naga tar no num hartabar uram ta Kalou.
25 “Bia no hinsakaam i wara kapkap tar uga ra warkurai, mamur na hatusa hagasiaan tar baa ma ia ing bia kana mon baa mamur hanahaan tano ngaas. No hinsakaam kaba gi tar uga tano tena warkurai, ma no tena warkurai na tar uga ta nong i la balaurei tar diet ing di ga his kahai diet narako tano hala na harpidinau, ma ia na bul halaka uga tano hala na harpidinau. 26 Io, hadadei baa! Pa da hasur sei uga tano hala na harpidinau tuk taar bia u na tar bakut ira num kunkulaan.
No magingin na hagaha tinolen
27 “Muat gata hadadei no warkurai ta Moses i tangai bia, ‘Waak u sua tikai ma tikai pai a num ia.’ 28 Sen iau at, iau tangai ta muat, bia siga tikai i nas tiga hahina ma i sakena no balana, io, i ta gil ronga kanong i ta sua tikai ma no hahina narako tano nuna kidilona nilon.
29 “Kap sei ira lilik ing na harango no num nilon. Tiga malalar hoken. Bia tiga mataam i harango uga, u na luar sei ia. Na tahut dahina bia tiga sibaan tano tamaim na panim laah. Senbia pai manga tahut bia da sei no kidilona palatamaim bakut tano ula iaah. 30 Ma tiga malalar mah hoken. Bia no sot na limaam i harango uga, u na kato kutus sei ia. I tahut dahina bia tiga sibaan tano tamaim na panim laah. Senbia pai manga tahut bia no palatamaim bakut na haan tano ula iaah.
No burena bia no suana na hagahai no tinolen
(Matiu 19.9; Mak 10.11-12; Luk 16.18)
31 “Muat gata hadadei mah ing no warkurai ta Moses i tangai, ‘Bia siga tikai na waak sei no nuna hahina, na pakat ta nianga palai utano nudir palas tinolen ma na tar ia tano nuna hahina.’ 32 Senbia iau at iau tangai ta muat, bia siga tikai i sei no nuna hahina nong pai sua tikai ma tiga mesa, io, ia no burena bia no nuna hahina na sua tikai ma tiga mesa. Ma siga nong na tolai lah iakano hahina, ia mah i gil sakena kanong bia i ta sua tikai ma iakano hahina pai nuna ia.
Waak u sasalima
33 “Muat gata hadadei mah ing no warkurai tane Moses ga tangai ta ira hintubu muat naluai. Ga tangai bia, ‘Waak u sasalima bisbis. Senbia u na hatutun ira num sasalima uram ta Kalou.’ 34 Senbia iau at, iau tangai ta muat bia waak u sasalima oro hadadas ira num nianga. Waak u sasalima uram naliu kanong Kalou i la kis taar aram ra mawai. 35 Ma waak u sasalima ukai napu tano ula hanua kanong bia Kalou i la papaas korai taar naliu tano ula hanua. Ma waak u sasalima ma u na kilam tiga sibaan i gamgamatien, hoing Ierusalem, no pisa na hala tano King nong i Tamat sakit. 36 Waak mah u sasalima ma no walim kanong pai tale bia u na gil tiga pakana him bia na palpalana bia na bungbung. 37 Senbia, i tale bia u na haut mon bia u na harhus. Bia muat na tangai tiga mes na mangana linga wara hadadas ira numuat nianga, io, muat nunurei bia i ta hanuat lah tano tena sakena.
Waak u turtur bat uga bia tikai i wara hagahai uga
(Luk 6.29-30)
38 “Muat gata hadadei ing no warkurai ta Moses ga tangai bia, ‘Ing bia tikai na luar sei tiga kalora mataam, uga mah u na luar sei tiga kalora matana. Ma ing bia tiga tunatuna ga tut dik sei tiga ngisem, uga mah u na tut dik sei tiga ngisena.’ 39 Senbia iau at, iau tangai ta muat bia, waak u tur bat uga tano sakana tunatuna i wara halhaliarei uga. Ing bia tikai i pasar uga tano bobola haam tano palpal na sot, io, u na tar mah no palpal na kesa. 40 Ma ing bia tikai i kap tar uga ra warkurai wara kapkap lah no num maal, io, u na tar mah no num sigasigam tana. 41 Ing bia tikai i hait uga bia u na kap ira nuna kinakap bia mamur na haan ta dahin, ma a talona hinahaan baa, io, u na kap hakari ira nuna kinakap ta dahin baal. 42 Ma bia tikai i saring uga ta tiga linga, u na tar ia tana. Ma bia tikai i nem bia na saring lah baa tiga linga taam, u na tar baa ia tana.
Marsei ira num ebar
(Luk 6.27-28, 32-36)
43 “Muat gata hadadei mah no warkurai ta Moses ga tangai bia, ‘U na marsei no tasim.’ Ma di ga tangai mah bia, ‘U na malentakuanei no num ebar.’ 44 Senbia iau at, iau tangai ta muat bia muat na nem ira numuat ebar ma muat na sasaring uta diet ing diet la haliarei muat. 45 Muat na gil hua waing muat naga hanuat natina no numuat Tata inam ra mawai. I tulei no nuna kasakesa, bia na murarang naliu ta ira tena sakena ma ira tahut bilang. Ma i tulei no bata taar ta diet ira tena takodas ma ta diet bilang ing pa diet takodas. 46 Ma ing bia muat nem sena mon diet ing diet la nemnem muat, Kalou pa na balu pukus muat ma ta bilai na harharahut. Io, ira tena kap takis, ing muat la nasnas diet bia a tena sakena diet, diet la gilgil mah hua! 47 Bia pa muat haianga lah ing muat bala ngungut taar ta diet, io, pa muat gil ra tahut ta kaikek ra mesa. Io, ing pa diet la nurnur ta Kalou, diet mah, diet la gilgil hua! 48 Io, i tahut bia muat na takodas harsakit haruat no numuat Tata inam ra mawai i takodas harsakit.