22
No nian na pokomau
(Luk 14.15-24)
Ma Iesu ga haianga diet ma ira nianga harharuat balin, gaam tangai hoken. “No matanitu maram ra mawai i hoken. Tiga king ga tagurei tiga nian na pokomau tano natina bulu tunana. Ga tulei ira nuna tultulai wara lamlam diet ing gata saring tar diet bia diet na kis tano nian na pokomau. Senbia diet ga mola wara hinanuat.
“Io, ga tulei habal aring mes na tultulai, ma gaam tangai ta diet bia, ‘Muat na hasasei diet ing iau ga siga diet tano nian na pokomau hoken: “Iau ta tagurei tar no nian. Iau ta sapak ira nugu tamat na bulumakau ing iau ga tamtabar hatamat diet. Muat mai um ukai tano nian. I ta tagura bakut taar ira linga.” ’
“Senbia pa diet ga taram, diet ga haan harbasiai. Tikai ga haan taar tano nuna uma, ma tikai ga gil at ira nuna pinapalim. Ma ira mes ing di ga siga diet tano nian na pokomau, diet ga palim kahai ira nuna tultulai, diet gaam haliarei diet, ma diet gaam bu bing diet. No king ga manga ngalngaluan, gaam tulei ira nuna umri ma diet ga bu bing bakut sei kaikek ra tena harubu bingbing, ma diet ga hakarat no nudiet pisa na hala.
“Io, ga tangai ta ira nuna tultulai bia, ‘No nian na pokomau i tagura. Senbia ing iau ga tau diet, pa diet ga bilai na tunatuna wara hinanuat tano nian na pokomau. Io hua, muat na haan taar ta ira sibaan diet la hanhanuat hulungai kaia, ma muat na lam hahuat siga a mon ing muat na nas.’ 10 Io, ira tultulai diet ga haan harbasiai ta ira sibaan, diet gaam lam hahuat ira tunatuna bakut a mon ing diet ga nas lah. Ari bilai ma aring a sakena tunatuna nalamin ta diet. Ma no hala ga hung ma diet.
11 “Ma ing no king ga haan laka bia na nas ira hasira, ga nas tupas lah tiga tunatuna pa ga sigam ta bilai na sigasigam wara hinahaan tano pokomau. 12 Ma no king ga tangai tana bia, ‘Tasigu, u laka hoeh ukai? Pau sigam ta bilai na sigasigam. U ta gil ronga.’ No tunatuna pa ga tale bia na ianga.
13 “Io, no king ga tangai ta diet ing diet nas mur no gil nian bia, ‘Muat na his tikanei ira irua limana ma ira irua kakina, ma muat na sei hasur ia uras nataman tano kankado, naga susuah ma na hagirit na ngisa kaia.’ ”
14 Io, Iesu ga hapataam no nuna nianga, gaam tangai bia, “Kalou i tau haleng, ma senbia i pilak lah mon a bar hanahuana.”
No magingin na kul takis
(Mak 12.13-17; Luk 20.20-26)
15 Io, ira Parasi diet ga haan laah, diet gaam wor tikai bia diet na hakuni Iesu ta ira nuna nianga. 16 Ma diet ga tulei ira nudiet bulu na hausur taar ta Iesu tikai ma diet ing diet la murmur Herot, no king. Ma diet ga tangai bia, “Tena hausur, mehet nunurei bia a tutun na tunatuna uga. Ma u la hausur tutuna iat tano lilik ta Kalou ing i nem bia da mur. Pau la turtur sena ma tikai kanong pau la liklik lah bia a mangana tunatuna sa tikai. 17 Io, u na hasasei mehet tano num lilik. I takodas bia dahat na kul tar no takis ta diet ing diet kurei dahat bia taia?”
18 Senbia Iesu ga palai ta ira nudiet sakana lilik, gaam tangai ta diet bia, “Muat ira tena bisbis! Muat nem bia muat na hakuni iau wara biha? 19 Muat haminis tiga kinewa tagu nong di la kulkul takis ma ia.” Diet ga kap hahuat tiga siliwa ukai tana. 20 Io, ga tiri diet bia, “A malalari siga iakan ma a hinsa siga iakan?”
21 Diet ga balu ia bia, “Tano lualua ta ira nudahat tena warkurai.” Io, ga tangai ta diet, “Masa. Muat na tar ta ira tena warkurai ira linga at ta ira tena warkurai, ma muat na tar ta Kalou ira linga at ta Kalou.”
22 Ma bia diet ga hadadei hua, diet ga karup ta ira nianga ga tangai. Diet ga haan talur ia, ma diet gaam haan laah um.
Ira minaat diet na lon balin
(Mak 12.18-27; Luk 20.27-40)
23-24 Ma ta iakanong at ra bung aring Sadiusi ing diet la liklik bia nong i maat pa na tut hut baal um, diet ga haan tupas Iesu, diet gaam tiri ia bia, “Tena hausur, Moses ga tangai hoken. Bia tiga tunatuna i maat ma taia ta natina, io, no tasina balik na tolai no nuna makosa. Ma dir naga hatahuat ta nati dir ma dir na kilam tar ta diet no hinsana no tasina nong i ta maat. 25 Io, a liman ma irua na haratasin ken ta mehet. No luena ga tolai, gaam maat talur no nuna hahina, ma pa ga mon nati dir baa. Io, no makosa ga haan taar tano tasina. 26 Ga ngan mah hua tano airua, ma no aitul, tuk taar ta nong ga liman ma irua ma ia. 27 Ma bia diet gata maat bakut, no hahina mah um ga maat. 28 Io, bia ira minaat diet na lon huat balin tano bung na tuntunut hut, ta siga tutun at um no hahina ta ira liman ma irua na haratasin? Kanong diet bakut, diet ga tolai tar ia.”
29 Ma Iesu ga balu diet hoken: “Muat ronga kanong pa muat palai ta ira nianga ta Kalou ing di ga pakat, ma pa muat nunurei mah no dadas ta Kalou. 30 Tano pakana bung na tuntunut hut balin ta ira minaat, pa diet na tolai. Diet na haruat ma ira angelo aram ra mawai. 31 Senbia, kaiken iau na hasasei muat bia diet ing diet ta maat, diet na tut huat balin bia taia. I tahut bia muat na lik lah ira nianga ta Kalou ing di ga pakat tar ta muat uta ira hintubu dahat. 32 Kalou ga tangai bia, ‘Iau no God tane Abraham, no God tane Aisak, ma no God tane Iakop.’ Pataia bia a God nudiet ira minaat, senbia a God nudiet ira lilona.”
33 Ma bia ira tamat na mataniabar diet ga hadadei hua, diet ga karup ta ira nuna hausur.
No tamat na warkurai
(Mak 12.28-34; Luk 10.25-28)
34 Ma bia ira Parasi diet ga hadadei bia Iesu ga balu timaan ira Sadiusi diet gaam tur matien, io, ira Parasi diet ga hanuat hulungai. 35 Ma tikai nalamin ta diet, a mintatona ia ta ira warkurai ta Moses, ga walar Iesu, gaam tiri hoken: 36 “Tena hausur, gahim warkurai ta ira warkurai bakut ta Kalou i manga tamat?”
37 Iesu ga balu ia, gaam tangai bia, “ ‘U na sip no Watong no num God ma no katim bakut, no num nilon bakut, ma no num lilik bakut.’ 38 Iakan ra warkurai i tamat sakit ma i luai ta ira mesa. 39 Ma nong airua ma ia, ia mah hua. I tangai hoken: ‘U na marsei tikai hoing u marsei habal at uga’ 40 Ira warkurai bakut ma ira hausur ta ira poropet, diet burena laah ta kaiken ra irua warkurai.”
No Mesaia i bulumur ta Dewit
(Mak 12.35-37; Luk 20.41-44)
41 Bia ira Parasi diet ga kis hulungai taar, Iesu ga tiri diet hoken: 42 “Muat lik hoeh ta nong di kilam ia bia no Mesaia* No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.? Na bulumur ta siga?”
Diet ga balu ia bia, “Na bulumur ta Dewit.”
43 Ga tangai ta diet bia, “Senbia, muat nas baa! No Halhaliana Tanua ga tar ira lilik ta Dewit hua Dewit gaam tangai bia,
44 ‘No Watong ga tangai tano nugu Watong:
“U na kap no tamat na kinkinis kai tano sot na limagu,
tuk iau na bul hasur ira num hirua manapu ta ira lapara kakim!” ’
45 Io, i nanaas bia naluai sakit Dewit ga kilam no Mesaia bia, ‘Nugu Watong.’ Io hua, i palai bia iakano Mesaia a bulumur ia ta Dewit ma ia mah no Watong.” 46 Taia tikai ga tale bia na balu ia. Io, tur lah um ta iakanong ra bung, pa diet ga balamasa bia diet na tiri habalin ia ta tiga linga.

*22:42 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.