No Airuo
na Pakpakat tane Pol tupas ira
KORIN
Taitus ikin ra pakpakat dait nes no tingane Pol be iga manga marse ma iga manga ngaangel uta ira Kristian tusu Korin. Ari turadi di ga sip be di na kap ra kinkinis na lilie tano lotu kaia Korin ma di ga bul hanapu Pol. Di ga tange be Pol paile tike apostolo tutuno kaie paile hatur kawase no dades be na kure timaan no lotu kaia Korin. Io, ma ari Kristian di ga mur ikino mangana lilik, di gom bul hatamat di ma di ga nes hanapu Pol. Io, Pol ga kiskis tusu Esia ma iga manga tapunuk ma iga manga sip be di na lilik pukus, kaie igom tule Taitus utusu Korin ma tike pakpakat ura hakatom di ta ira nudi sana tintalen. Iesene Pol ga manga lilik baak uta ira Korin gom mur no hinana tane Taitus kinong iga ura harsomane Taitus ing iga tapukus be na nunure be ira Korin di gate lilik pukus be pata. Pol pai gale nes leh ie tusu Toroas kaie igom hana utusu Masedonia (nes 2 Korin 2:12-13). Ma ne Pol ga manga iangianga utano nuno pinapalim na harpir ma be no tahut na hininaawas i manga bilai ta ira harkurai tane Moses (2:14-6:21) kinong pai gale sip be di na hilo sukun no nuno nianga di gate kap usurane ie. Iga hasakit ta dong ing di ga bul hatamat di igom hamanis be aie iat ite kap ira harubaal, iesene kike ra harubaal ing i hamanis be aie tike bilai na turadi tane Krais (4:1-18; 6:1-10). Io, Pol ga manga sip be di na lilik pukus (5:20-7:4) ma ing Pol ga harsomane Taitus tusu Masedonia (7:5-6) ma ne Taitus ga hinawase Pol tano bilai na lilik pukus ta ira Korin, ikinong iga manga halaro Pol (7:6-16). Io, iga hinawase di be di na tagure timaan no nudi hartabar uta ira Kristian tusu Ierusalem (8:1-9:15) ma iga ter ra dades na harakatom ta dong ing di ga bul hanapu Pol be di na lilik pukus bileng, be Pol nahula manga hapadano di ing na hana tupas di tusu Korin (10:1-13:10).
1
Aiou Pol tike apostolo tane Krais Jisas haruat ma no sinisip tane God, ma ne Timoti no tasi dait tane Krais, mir tule karek ra nianga tupas mu ira matanabar na lotu tane God kaia Korin ma mu bakut ira matanabar tane God ta ira balbalin taman Akaia.
A harmarsai ma ra malum tupas mu mekaia hono Tama dait ma no Watong Jisas Krais.
God la habalaraan dait nalamin ta ira nudait kaba harubaal.
Rom 15:5A pirpirlet utuma tupas God. Aie no God ma a Tamana no nudait Watong Jisas Krais. Aie no Tama dait nong ila terter ra harmarsai ma aie no God nong ila terter ira harabalaraan bakut. Aie nong la habalaraan dait nalamin ta ira dades na harubaal bakut ing i ubal dait, waing dait nage tale be dait na habalaraan di ira mes ing di kis nalamin ta ira mangana harubaal so ing i ubal di. Ma dait na habalaraan di ma no harabalaraan nong God ga tabar dait me. Sam 34:19Hoke be ira ngunngutaan tane Krais i sel burung ira nudait nilon, hobi bileng ira harabalaraan mekaia hone Krais i sel burung dait. Ing be a mon harubaal i ubal mem,* Ing Pol i tange ‘mem’ ta ikin ra pakpakat i nanaas be i iangianga uta di ira ut na pinapalim tano lotu ing di tikai ma ie, dong ing di taram timaan no nuno harausur. i ngan hobi ura habalaraan mu ma ura haalon mu. Ing be di habalaraan mem, i ngan hobi ura habalaraan mu. Ma ikino harabalaraan nong God i ter ie ta mu ing mu tur dades ra hena kike ra ngunngutaan i haruat ma ing mem kilingane bileng. Mem nurnur be ira linge na hanawat timaan ter ta mu. Ma mem tur dades ta ikino mangana lilik kinong mem nunure be mu te kap ira pinalau ta mu ta ira numem harabalaraan hoke mu te kilingane harahut bileng mem ta ira numem ngunngutaan.
Apostolo 19:23; 1 Korin 15:32Bar hinsaagu tane Krais, mem sip be mu na palai tano harubaal ing mem ga kilingane tusu Esia. No but na tirih nong ga hanawat ter ta mem, mem pai gale tale be mem na pusak, kaie mem ga lik be, “Maris, paile haruat be dait na lon um.” Mem ga kilingane ikin ra harubaal hoke be tike ut na gil harkurai te bul um no ula harkurai be mem na mat. Iesene i ngan hobi be mem pai nagele tur tano numem dades iat iesene mem na tur tano dades tane God nong i hatut ira minat. 10  2 Timoti 4:18Aie nong ga halangalanga ise mem sukun tike tamat na sana hiniruo hobi, ma ina halangalanga leise mem bileng. Ma mem te so no numem lilik tana be i tutuno be na halangalanga ise habaling mem namur. 11 Ma ne God na gil hobi ing mu na papalim tikai ma mem ura harahut mem ma ira numu sinsaring. Ma be mu na saasaring hobi, God na balu ira sinsaring ta ira haleng ma ina harahut mem ma no nuno harmarsai. Io kaie, a haleng di na tanga tahut tupas ie uta mem.
Pol ga hinawas palai tano burwana ing pai gale hana tupas di.
12 Io, ma no numem nianga na latlaat i horek, be naramon tutuno iat tagu iou kilingane be mem paile harababo ta dahine ma mem te mur ira mangana tintalen metuma hone God i takados harsakit ing mem te lon nalamin tano ula hanuo. Ma tutuno sakit mem ga gil hobi ing mem ga lon nalamin ta mu. Mem pai gale lon hobi haruat ma ira gumut na lilik mekira tano ula hanuo mon. Pata. Mem ga lon hobi haruat ma no harmarsai tane God. 13-14  2 Korin 5:12; Pilipai 2:16Hokakarek, mem pakpakat tupas mu ira linge sene mon ing i tale be mu na was ma mu na palai ine. Hoke mu ga palai dahine uta mem, io, iou manga sip be mu na palai harsakit be mem no numu burwana ura latlaat hoke mem bileng, mem nage latlaat uta mu ta ikino bung tano Watong Jisas.
15 Iou ga manga palai be mu lilik hobi uta mem, kaie iou gom bul no nugu lilik be ni huna kol mu waing mu nage kap ra harharahut airuo pana. 16  1 Korin 16:5-6Horek, iou ga lik be ni kol mu nalamin tano nugu hinana utuma Masedonia ma tano nugu taptapukus baling me Masedonia. Ma iou ga lik be mu nage harahut iou tano nugu hinana utusu Iudeia. 17 Ma be iou ga lik um be ni hana hobi, mu lik be iou tike ut na lilik iriruo? Pata. Hohaam, mu lik be ing iou bul no nugu lilik, iou lilik utagu sene mon hoke ra turadi mekira ra ula hanuo, kaie iou nige tange pakur be “I tutuno” ma “Paile tutuno” bileng? 18 Mu nunure tutuno iat be God la gilgil haruatne ing ila tangtange, kaie i tahut be mu na nunure be mem ngan hobi bileng ing mem ga ter no numem hininaawas tupas mu, be mem pai gale tange be “I tutuno,” ma “Paile tutuno.” 19  Apostolo 18:5Ikin i palai kinong dait paile nes naramon tane Krais Jisas no Natine God nong mehet ma ne Timoti ma ne Sailas mehet ga harpir nalamin ta mu, be naramon tana ira linge i tutuno ma paile tutuno bileng. Pata. Ira linge i tutuno sene mon tana. 20  Ninanaas 3:14Ikin i palai kinong ira kunubus tane God bakut di hanawat tutuno naramon tane Krais. Io kaie, tano nudait kinkinis naramon tane Krais dait hatutuno ira nudait sinsaring ing dait tange “Amen” tupas God. Ma ikin ra tintalen i hatatik no hinsane God. 21 Ma nong i hatutuno mem tikai ma mu tano nudait kinkinis naramon tane Krais, aie ne God. Ma aie nong ga gilamis hasisingen dait. 22  Epesas 1:13-14; 2 Korin 5:5Aie bileng nong ga bare bat dait be ura nuno ma iga bul no Halhaaliena Tanuo naramon tutuno iat ta ira kati dait hoke tike kunubus ura hatutuno be na ter ira mes na haridan ta dait namur.
23 Iou kilam God be aie na suro haut be iou pai gale sip be ni hapadano mu, ma ikinong no burwana be iou pai gale hana tupas mu kaia Korin. 24  1 Pita 5:3Ing iou tange hobi paile nanaas be mem ura kurkure ira numu mangana lilik ta ira linge mu nurnur ine. Pata, kinong mu tur dades ta ira linge mu nurnur ine. Iesene mem papalim tikai ma mu be mu na kap ra gungunuama.

1:3 Rom 15:5

1:5 Sam 34:19

*1:6 Ing Pol i tange ‘mem’ ta ikin ra pakpakat i nanaas be i iangianga uta di ira ut na pinapalim tano lotu ing di tikai ma ie, dong ing di taram timaan no nuno harausur.

1:8 Apostolo 19:23; 1 Korin 15:32

1:10 2 Timoti 4:18

1:13-14 2 Korin 5:12; Pilipai 2:16

1:16 1 Korin 16:5-6

1:19 Apostolo 18:5

1:20 Ninanaas 3:14

1:22 Epesas 1:13-14; 2 Korin 5:5

1:24 1 Pita 5:3