No Tahut na Hininaawas
MATIU
ga Pakat Ie.
Ira ihet na Tahut na Hininaawas duhat bakut duhat huo ira pir utano nilon ma no minat ma no tuntunut hut sukun ra minat tane Jisas. Ira itul a Tahut na Hininaawas tane Matiu ma ne Mak ma ne Luk, duhat manga haruat ma ra haleng na pir utane Jisas. Ing be nu nes tike pir naramon tane Matiu, a haleng na pana i tale be nu nes ie naramon tane Mak ma ne Luk bileng. Iesene no Tahut na Hininaawas tane Jon i manga mes ma i huo ari pir utane Jisas ing pa dale nes naramon tane Matiu ma ne Mak ma ne Luk. Iesene Matiu ma ne Mak ma ne Luk, duhat mes harbasie dahine bileng. Matiu ga pakat ira pir utane Jisas uta di ira Iudeia. Matiu ga sip be na hamanis hatutuno be Jisas aie no ‘Mesaia’ (nong di ga kilam bileng ie be no ‘Krais’), ikino turadi nong God ga kukubus menalalie be na hanawat ma ina halon ira nuno matanabar ma ina kure di tano hauhawatne ta ira pana bung. Matiu ga kilam ra haleng na nianga ta ira pakpakat tane God di ga pakat nalalie waing ira Iudeia di nage nes kilam be Jisas ga gil haruatne kike ra nianga, kaie aie no Mesaia, no tamat na ut na gil harkurai nong ira Iudeia di git nanahe be na halangalanga leise di. Matiu ga pakat kawase ra haleng na harausur tane Jisas bileng. I nanaas ter be a liman na tamat na subana harausur naramon tane Matiu (nes Matiu ira katano 5-7; 10; 13; 18; 24-25) ma ira pir utano nilon tane Jisas i kis nalamin ta kike ra tamat na subana harausur.
1
Ira hintubune Jisas.
(Luk 3:23-38)
1Sto 17:11; Stt 22:18Ikin no harmur ta ira hinsa di ira hintubu ne Jisas Krais nong a bulumenamur ie tane Dawit ma ne Dawit a bulumenamur tane Abraham.
Abraham no mama tane Aisak,
Aisak no mama tane Iakop,
ma ne Iakop no mama tane Iuda ma ira tasine bileng.
Stt 38:29-30; Rut 4:18-22Ma ne Iuda no mama tane Peres ma ne Sira, no makai ta dur ne Tamar,
Peres no mama tane Hesron,
ma ne Hesron no mama tane Ram.
Ma ne Ram no mama tane Aminadap,
Aminadap no mama tane Nason,
ma ne Nason no mama tane Salmon.
Rut 4:13-17Ma ne Salmon no mama tane Buas, ma ne Rahap no nuno makai.
Ma ne Buas no mama tane Obet, ma ne Rut no nuno makai.
Ma ne Obet no mama tane Iesi.
2Sml 12:24Ma ne Iesi no mama tane Dawit no king.
Ma ne Dawit no mama tane Solomon, no nuno makai nong baak a haine ie tane Uraia.
Ma ne Solomon no mama tane Rihobuam,
Rihobuam no mama tane Abaisa,
ma ne Abaisa no mama tane Asa.
Ma ne Asa no mama tane Iosopat,
Iosopat no mama tane Ioram,
ma ne Ioram no mama tane Usia.
Ma ne Usia no mama tane Iotam,
Iotam no mama tane Ahas,
ma ne Ahas no mama tane Hesekia.
10 Ma ne Hesekia no mama tane Manase,
Manase no mama tane Amon,
ma ne Amon no mama tane Iosia.
11  2Kng 24:14-15; 2Sto 36:10; Jer 27:20Ma ne Iosia no mama tane Iekonia ma ira tasine.
Taitus ikino pana bung di ga lamus ira Israel utua Babilon be di na lon hoke ira wasire kaia. 12  Esr 3:2Namur ta ing di ga lon hoke ira wasire tua Babilon,
io, Iekonia ga mama tane Silatiel,
ma ne Silatiel no mama tane Serababel.
13 Ma ne Serababel no mama tane Abiut,
Abiut no mama tane Eliakim,
ma ne Eliakim no mama tane Asor.
14 Ma ne Asor no mama tane Sadok,
Sadok no mama tane Akim,
ma ne Akim no mama tane Eliut.
15 Ma ne Eliut no mama tane Eliasar,
Eliasar no mama tane Matan,
ma ne Matan no mama tane Iakop.
16 Ma ne Iakop no mama tane Iosep, no tunana tane Maria nong ga kaho Jisas nong di kilam ie be Krais.
17 Io, a sangahul ma ihet na harmur na nilon ta ira turadi mekatika leh tane Abraham tuk ter tane Dawit. Ma a sangahul ma ihet mekatika hone Dawit tuk tano pana bung di ga lamus leh ira Israel utua Babilon be di na lon hoke ra wasire kaia. Ma a sangahul ma ihet bileng mekaia ta ing di ga lon hoke ra wasire tua Babilon tuk ter di ga kaho no Mesaia.
Maria ga kaho Jisas.
(Luk 2:1-7)
18  Luk 1:27,35Io, di ga kaho Jisas Krais hokarek. Be Iosep ga ter bat ter mon baak ne Maria, no makai tane Jisas, ma be pa dur gale noh tikai baak, iga palai be Maria gate tienen kinong no Halhaaliena Tanuo gate sasoh tana. 19 Ma ne Iosep nong ga ter bat ter ne Maria a takadoswana turadi ie. Kaie, pai gale sip be na hahirhir ne Maria. Iga sip mon be dur na hartapales kumaan. 20 Be Iosep ga liilik ta ikin ra linge, tike angelo tano Watong ga harapuasa tana tano nuno barbarien, ma iga tange, “Iosep, no bulumenamur tane Dawit, waak u burut ura lamlamus leh ne Maria be a num haine ie. Urah, ikinong i tianane ter ie, aie mekaia tano Halhaaliena Tanuo. 21  Luk 1:31; 2:21Ma ina kaho tike bulu na tunana ma nu pas no hinsana be Jisas. Ma no pipilaina no hinsang Jisas a ut na haralon. Kaie, ina halon ira nuno matanabar sukun ira nudi sana tintalen.”
22 Karek ra linge ga hanawat ura gilgil haruatne ira nianga tano Watong ing no tangetus ga tange horek: 23  Ais 7:14 “Tike laala na haine, nong paile noh tikai baak ma tike tunana, na tienen ma ina kaho tike bulu na tunana, ma da kilam ie be ‘Emanuel,’ ” no pipilaina be, ‘God la kis tikai ter ma dait.’
24 Io, be ing Iosep ga tangahun iga gil hokike no angelo tano Watong gate tange tana. Io, iga lamus leh ne Maria be a nuno haine ie. 25  Luk 2:21Iesene pai gale noh tikai ma ie tuk tano pana bung be iga kaho no bulu na tunana. Ne Iosep ga pas no hinsana be Jisas.

1:1 1Sto 17:11; Stt 22:18

1:3 Stt 38:29-30; Rut 4:18-22

1:5 Rut 4:13-17

1:6 2Sml 12:24

1:11 2Kng 24:14-15; 2Sto 36:10; Jer 27:20

1:12 Esr 3:2

1:18 Luk 1:27,35

1:21 Luk 1:31; 2:21

1:23 Ais 7:14

1:25 Luk 2:21