۲
معجزه‌یی عروسی میأن
۱ سوّمین روز قانایه جلیلِ میأن عروسی بو و عیسی مارم اویه ایسه بو. ۲ عیسی و اونه شاگردأنم به عروسی دعوت بوبوسته بید. ۳ وختی کی شراب تمامه بوسته، عیسی مار، عیسایه بوگفته: «اَشأن دِ شراب نأریدی.»
۴ عیسی اونه بوگفته: «بانو، مره چی به اَ کارأن؟ می وخت هنوز فَنرسه.»
۵ اونه مار پیشخدمتأنه بوگفته: «هر چی شمره گه، بوکونید.»
۶ اویه شیش‌تأ خمره‌یه سنگی نَهه بو کی برای رسمه تطهیره یهودیأن *یهود مذهبه میأن، یهودیأن از اَ آب بدن و وسایله پاکه وستی استفاده کودیدی. به کار اَمویی و هر کدام ظرفیته دو یا سه‌تأ پیمانه‌یه *هر پیمانه ۷۵-‏۱۱۵ لیتر جا دأشتی. دأشتی. ۷ عیسی خدمتکارأنه بوگفته: «اَ خمره‌یأنه از آب پُره کونید.» پس اوشأنه لبالب پُره کودیدی. ۸ بعداً اوشأنه بوگفته: «الأن ایپچه از اون اوسَنید و صاحبه مجلسه‌ره ببرید.» اوشأنم هوطو بوکودیدی.
۹ صاحبه مجلس نأنستی کی اونه از کویه بأوردیدی، ولی خدمتکارأنی کی اونه اوسَده بید، دأنستیدی. اون وخت آبی کی شراب بوبوسته بو بیچیشته، داماده دوخوأده ۱۰ و اونه بوگفته: «همه اوّل شرابه نابه اَوریدی و پذیرایی کونیدی و وختی مهمانأن مسته بیدی، بعداً شرابه ارزانتره اَوریدی؛ امّا تو شرابه نابه تا اَ لحظه بدأشتی!»
۱۱ اَطویی عیسی خو اوّلین معجزه‌یه قانایه جلیلِ میأن انجام بده و خو جلاله نیشأن بده و اونه شاگردأن به اون ایمأن بأوردیدی.
۱۲ بعد از اون، خو مار و خو برأرأن و شاگردأنه اَمره به کَفَرناحوم بوشو و چند روزی‌یه در اویه بِیسه‌ییدی.
عیسی معبده میأن
۱۳ چونکی یهودیأنه عیده پِسَخ نزدیک بو، عیسی به اورشلیم بوشو. ۱۴ معبده صحنِ میأنی بیده کی تعدادی به فروختنه گاو و گوسفند و کبوتر مشغولیدی و صرافأنم به کاسبی نیشته بید. ۱۵ پس، از طناب شلاق چأکوده اوشأنه با همه‌یه گاوأن و گوسفندأن از معبد بیرونه کوده و صرافأنه سکه‌یأنه، زمینه رو فوکوده و اوشأنه میزأنه وأگردأنه ۱۶ و کبوتر فروشأنه بوگفته: «اَشأنه از اَیه بیرون ببرید و می پئره خانه‌یه به محلِ کاسبی تبدیل نوکونید!» ۱۷ اون وخت اونه شاگردأن به یاد بأوردیدی کی بینیویشته بوبوسته بو: «غیرتی کی تی خانه وستی دأرم، مره سوزنه.» *تورات، کیتابه مزمور، بابه ۶۹، آیه ۹.
۱۸ پس یهودیأن بخاطره اَ کارأن اونه بوگفتیدی: «چی معجزه‌یی اَمَره نیشأن دیهی کی بدأنیم تو اجازه‌یه اَ کارأنه دأری؟»
۱۹ عیسی در جوابه اوشأن بوگفته: «شومأن اَ معبده خرابه کونید من سه روزِ اونه دوباره چأکونم.»
۲۰ یهودیأن اونه بوگفتیدی: «اَ معبده ساختن چهل و شیش سال طول بکشه، و الأن تو خوأیی سه روزِ اونه چأکونی؟» ۲۱ ولی معبدی کی عیسی از اون حرف زه‌یی، خودشه بدن بو. ۲۲ پس وختی کی از مُرده‌یأن ویریشته، اونه شاگردأن اَ گفته‌یه به یاد بأوردیدی و به کیتابه مقدّس و اونه حرفأن ایمأن بأوردیدی.
۲۳ وختی کی عیسی عیده پِسَخِ‌ره اورشلیمه میأن ایسه بو، خیلی‌یأن بخاطره معجزاتی کی انجام بده بو، به اونه نام ایمأن بأوردیدی. ۲۴ امّا عیسی به اوشأنه ایمأن اعتماد نأشتی، چونکی همه‌یه شنأختی ۲۵ و لازم نوبو کسی درباره‌یه انسان چیزی اونه بگه، چونکی خودش دأنستی کی انسانه دورونی چی نَهه!

*۲:۶ یهود مذهبه میأن، یهودیأن از اَ آب بدن و وسایله پاکه وستی استفاده کودیدی.

*۲:۶ هر پیمانه ۷۵-‏۱۱۵ لیتر جا دأشتی.

*۲:۱۷ تورات، کیتابه مزمور، بابه ۶۹، آیه ۹.