ጳዉሎሲ
ፂምቶሳስ
ፃፊዳ ናምዓንꬆ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ጳዉሎሲ ፂምቶሳስ ፃፊዳ ሃ ናምዓንꬆ ኪታይ ጳዉሎሲ ኤራይስ ዳሮ ማዶ ጊዲ ባና ማዲዛ ኦሶ ላጌ ጊዲዳ ናቴꬃ ና ፂምቶሳስ ዬዲዳ ዞሬ ቃላ ኦይኪዴስ። ጳዉሎሲ ፂምቶሳ ኢዚ ዳሮ ዳንዳያን ሚናና ማላ ዞሪዴስ። ፂምቶሲ ጳዉሎሳፔ ኤኪዳ ሚኖ ዞሬ ቃላይ ኢሲ ዬሱስ ኪርስቶሳ ጊሽ ኣማኔቲዲ ማርካታና ማላ ሚሺራቾ ቃላኔ ካሴ ጋልዓ ጫቆ ጋርሳን ዲዛ ቲሚርቴዛካ ሚንꬂ ኦይካና ማላኔ ኢዛስ ኣይኮ ዋዬይ ዳሪኮካ ታማርሶኒኔ ሚሺራቾ ቃላ ሳባኮ ኣጎንታ ሚናና ማላሳ።
ፂምቶሳስ ኢሜቲዳ ሚኖ ዮዖይ ጮ ሜላ ኤያቴꬃን ኣሳይ ፓላሜቲዛ ዮዖፔ ኢዚ ሃካና ማላሳ። ሄሳ ማላ ዮዖይ ሲዪዛይታ ሞሬስ ኣቲን ኢዚ ኢሚዛ ሃራ ጎዓይ ዴና።
ሃይሳ ኡባን ፂምቶሲ ዩሺ ቆፓናስ ቤሲዛይ ጳዉሎሲ ኣማኖን ዋኒ ዴዒዳኮኔ፥ ኢዚ ኣይ ማላ ጌንጪዳኮኔ ኢዛ ሲቆዛ፥ ኢዛ ሚኖቴꬃኔ ኢዛ ቦላ ጋኪዳ ዋዬዛ ሌሚሶ ኢዚ ካላና ማላ። ጳዉሎሲ ሃይሳ ሃ ኪታ ፃፊዳይ ባ ላይꬃ ዉርሴꬃን ሃይቆ ፒርዳይ ኢዛ ቦላ ፒርዴቲ ኡቲን ኢዚ ሃይቆ ናጊዛ ዎዴ። (2ፂም 4፡6-8)
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-2
ፂምቶሳስ ኢሜቲዳ ዞሬ 1፡3-2፡13
ኣሳይ ካዲዛ ዎዴ ሚኒ ኤቆ 2፡14-4፡5
ሄ ዎዴ ዲዛ ሃኖታኔ ሄይታ ጊሽ ኢሜቲዳ ዞሬታ 4፡6-18
ኩሻ ቆፋ 4፡19-22
1
ዬሱስ ኪርስቶሳራ ኢሲፌቴꬃን ዲዛ ዴዖ ሂዶታ ቃላ ጊሽ ዮታና ማላ ፆሳ ሼኔን ዬሱስ ኪርስቶሳ ሃዋሬ ጊዲዳ ጳዉሎሳፔ፥ ዶሴቲዳ ታ ና ፂምቶሳስ ኪያቴꬂ፥ ማሮቴꬂኔ ሳሮቴꬂ ፆሳ ኣዋፔ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ኔስ ጊዶ። * ሃዋ 16፡1
ፂምቶሳስ ኢሜቲዳ ዞሬ
ፓጬይ ባይንዳ ጋላሲኔ ቃማ ኔ ጊሽ ዎሳን ቆፊሳሼ ካሴ ኣዋቲ ኦꬂዳ ማላ ጌሻ ዎዝናራ ታ ጎይኒዛ ፆሳ ታ ጋላታይስ። ካሴ ኔ ኣፉንꬃ ቆፓ ኤካዳ ታ ኔና ቤያዳ ኡፋዬታና ላሞታይስ። ቆꬌፔ ቆሞን ጊዶንታ ኔ ኣማኖዛ ታ ቆፓይስ። ሄ ኣማኖይካ ኮይሮ ኔ ኣዬይ ኣይን ሎይዲኒኔ ቃሴካ ኔ ኣዬይን ኤዎንቄን ዴስ። ሃዒ ቃስ ኔ ቦላ ዲዛይሳካ ታ ኤራዲስ። * ሃዋ 16፡1 ሄሳ ጊሽ ታኒ ታ ኩሼ ኔ ቦላ ዎꬂን ኔ ኤኪዳይሳ ኔ ቦላ ዲዛ ፆሳ ኢሞታ ኔ ዴንꬄꬃና ማላ ታ ኔና ቆፊሳይስ። ፆሲ ኑስ ኑኒ ኑ ሁዔ ሃራናስ ፆሳ ዎልቃ ኤራናሲኔ ሲቄታና ኣያና ኢሚዴስ ኣቲን ባቦ ኣያና ኢሚቤና።
ሄሳ ጊሽ ጎዳ ጊሽ ማርካታናስ ዎይኮ ጎዳ ጊሽ ቃሼቲዳ ታናን ዬላቶፓ። ጊዶ ኣቲን ፆሳ ዎልቃራ ሚሺራቾ ቃላ ጊሽ ታናራ ሜቶ ኤካ። ኑ ኣይኮካ ኦꬂዳ ጊሽ ጊዶንታ ዲሺን ባ ቆፋ ማላኔ ባ ኪያቴꬃ ማላ ኑና ኣሺዳይኔ ኑና ኤራይስ ዱማሲዲ ኢዚ ፄይጊዴስ። ሄ ኢዛ ኪያቴꬃይ ሜርና ዎዴፔ ካሴ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኑስ ኢሜቲዴስ። 10 ሃዒ ቃስ ኢዚ ሃይቆ ዉርሲ ꬋይሲዲ ሚሺራቾ ቃላ ባጋራ ኑና ፖዖን ኬሲዳ ኑ ꬋሌ ዬሱስ ኪርስቶሳ ዩሳን ቆንጪዴስ።
11 ታካ ሃይሳ ሃ ሚሺራቾ ቃላ ዮቲዛዴ፥ ኪቴቲዳዴኔ ኣስታማሬ ጊዳዳ ሹሜታዲስ። * 1ፂም 2፡7 12 ታኒ ሜቶ ቤዪዛይካ ሄሳ ጊሻሳ። ጊዲኮካ ታ ኦና ኣማኒዛኮኔ ታኒ ታ ኣማኒዛዴ ሻካ ኤሪዛ ጊሽ ኢዛን ዬላቲኬ። ታ ኢዛስ ኢሚዳ ሃዳራ ሄ ጋላሲያ ጋካናስ ኢዚ ናጋናስ ዳንዳዪዛይሳ ታ ሻካ ኤራዲስ።
13 ኔ ታፔ ሲዪዳ ቲሚርቴዛ ዬሱስ ኪርስቶሳራ ኢሲፌቴꬃን ዲዛ ኣማኖኒኔ ሲቆን ሌሚሶ ሂስታዳ ኦይካ። 14 ኔስ ኢሜቲዳ ሎዖ ሃዳራ ኑናን ዲዛ ፂሎ ኣያናን ናጋ። 15 ኢሲያ ኣዉራጃ ጊዶን ዲዛይቲ ዉሪካ ታና ኣጊዳይሳ ኔ ኤራሳ። ፊልጎሲኔ ሄርሞጌኔሲ ታና ኣጊዳ ኣሳ ጊዶን ዴቴስ። 16 ሄኔሲፎሬ ሶ ኣሳ ጎዳይ ማሮ፤ ኣይሲ ጊኮ ኢዚ ታና ዳሮ ዎዴ ሚንꬄꬂዴሲኔ፤ ታ ሳንሳላታን ቃሼታ ዲሺን ታና ቤይዲ ዬላቲቤና። 17 ሃራፔካ ኢዚ ኦሮሜ ዪዳ ዎዴ ታና ኮይ ኮይዲ ዴሚዴስ። 18 ዉርሴꬃ ፒርዳ ጋላስ ጎዳይ ኢዛ ፒርዳፌ ኣሾ። ኢዚ ታና ኤፌሶኔን ኣይ ማላ ማዲዳኮኔ ኔ ሎዔꬃ ኤራሳ።

*1:2 ሃዋ 16፡1

*1:5 ሃዋ 16፡1

*1:11 1ፂም 2፡7