4
ፆሳ ሲንꬃኒኔ ሄሳꬆካ ፓፃ ዲዛይታ ቦላኔ ሃይቂዳይታ ቦላ ፒርዳናስ ዲዛ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሲንꬃን ኢዛ ቆንጬꬃኔ ኢዛ ካዎቴꬃ ቆፋራ ሃይሳ ኔስ ሃዳራ ጋይስ። ቃላ ሳባካ፤ ኔስ ጊጊን ዎይኮ ጊጎንታ ኣጊን ኔኒ ኔ ባጋራ ጊጋ ኡታ። ዳሮ ዳንዳያራ ታማርሶን ኣሳ ሱሪሳ፤ ሃንቃኔ ዞራ። ጋሶይካ ኣሳይ ዉሪ ሱሬ ጊዲዳ ቲሚርቴ ኤኮንታ ኢፃና ዎዴይ ያና። ሄሳፌ ቦላራ ኣሳይ ባ ኣሞራ ጋጊዛይሳ ኢስታ ሃይꬄይ ሲያና ኮዪዛይሳ ፃላ ኢስታስ ዮታና ማላ ባና ታማርሳና ዳሮ ኣስታማሬታ ባ ኣቺ ሺሻና። ቱማ ሲያናፔ ባ ሃይꬅ ሃራሶ ዛሪዲ ሃይሲዔ ባጋ ሲማና። ኔ ጊዲኮ ሃኒዛ ዮዖን ኡባን ሎዱ ጋ፤ ሜቶ ዳንዳያ፤ ሚሺራቾ ቃላ ዮቶ ኔስ ኦሶ ሂስታ፤ ኔ ኦꬆዛካ ፖላ።
ታ ቃስ ያርሼታናስ ማታ ኡታዲስ፤ ሃይሳ ሃ ኣላሜዛፔ ሻኬታ ቡሳ ዎዴይ ታስ ጋኪዴስ። ሎዖ ባፄ ታ ባፄታዲስ፤ ታ ዎፃና ዎꬄ ዉርሲሳዲስ። ኣማኖካ ናጋዲስ። ሲንꬃፌ ታስ ኣክሊሌይ ጊጊ ኡቲዴስ፤ ሄሲካ ፂሎቴꬃ። ሄሳካ ቱሙ ፒርዲዛ ጎዳይ ሄ ጋላስ ታስ ኢማና። ሄሲካ ታስ ፃላ ጊዶንታ ኢዛ ዩሳ ላሞቲዛይታስ ኡባስካ ኢማና።
ጳዉሎሲ ኣዛዚዳ ዉርሴꬃ ኣዛዞ
ታኮ ኤሌላ ያናስ ኔስ ዳንዳዬቲዳ ማላ ኦꬃ። 10 ዴማሲ ሃይሳ ኣላሜዛ ሲቂዲ ታና ዬጊ ኣጊዲ ታሶሎንቄ ቢዴስ። ቃርቂሲ ጋላቲያ ቢዴስ። ቲቶሲ ጌዴ ዳልማፂያ ቢዴስ። * ቆላ 4፡14፤ ፒል 24፤ 2ቆሮ 8፡23፤ ጋላ 2፡3፤ ቲቶ 1፡4 11 ሉቃሲ ፃላ ታናራ ዴስ። ማርቆሲ ታና ኦሶን ማዲዛ ጊሽ ኢዛ ኔናራ ኤካ ያ። * ቆላ 4፡14፤ ፒል 24፤ ሃዋ 12፡12፥25፤ 13፡13፤ 15፡37-39፤ ቆላ 4፡10፤ ፒል 24 12 ቲቂቆሳ ኤፌሶኔ ዬዳዲስ። * ሃዋ 20፡4፤ ኤፌ 6፡21-22፤ ቆላ 4፡7-8 13 ኔ ሃ ያሼ ታ ፂሮዓዳን ኣኪርጳ ኣቻን ዎꬂዳ ታ ማቃኔ ማፃፋታ ሃራፔካ ጋልባን ፃፌቲዳ ማፃፋታ ታስ ኤካ ያ። * ሃዋ 20፡6
14 ፃርቂማላ ቆፂዛ ኢስኪንዲሮሲ ታ ቦላ ዳሮ ቆሆ ጋꬂዴስ ሺን ጎዳይ ኢዛስ ኢዛ ኦሶ ማላ ኢማና። * 1ፂም 1፡20፤ ማዛ 62፡12፤ ኦሮ 2፡6 15 ኢዚ ኑ ዮቲዛ ቃላ ኬሂ ኢፂዴስ። ኔካ ኢዛፔ ናጌታ።
16 ታና ሞቲዛ ዮዖዛስ ኮይሮ ታና ኣሻና ማርካ ታ ሺሺን ኦኒካ ታና ማዳና ዪቤና። ጊዶ ኣቲን ዉሪካ ታና ዬጊዲ ቢዳ። ሄሳካ ኢስታ ቦላ ፆሲ ቆሆ ኦꬂ ቆዶፖ። 17 ጊዶ ኣቲን ቃላ ኪታይ ታ ባጋራ ኩሜꬅ ዮቴታና ማላኔ ዴሬ ኣሳይ ዉሪ ሲያና ማላ ጎዳይ ታ ኣቻን ኤቂዲ ታና ሚኒሲዴስ፤ ጋሞ ዱናፔካ ታና ኣሺዴስ። 18 ጎዳይ ኢታ ዮዖ ኡባፌ ታና ኣሻና። ጌዴ ባ ሳሎ ካዎቴꬃስ ታና ሳሮራ ጋꬃና። ኢዛስ ሜርናፔ ሜርና ጋካናስ ቦንቾይ ጊዶ። ኣሚን።
ዉርሴꬃ ሳሮካ
19 ጲርሲቂላስ፥ ኣቂላስ፥ ሄኔሲፎሬ ሶ ኣሳስካ ታ ሳሮካ ጋꬃ። * ሃዋ 18፡2፤ 2ፂም 1፡16-17 20 ኤሪስፆሲ ቆሮንቶሴን ኣቲዴስ። ፂሮፎሞሲ ሳኬቲዳ ጊሽ ኢዛ ታ ሚሊፄን ኣጋዲስ። * ሃዋ 19፡22፤ ኦሮ 16፡23፤ ሃዋ 20፡4፤ 21፡29 21 ባልጎይ ጋካናፔ ሲንꬄታዳ ታኮ ሃ ጋካናስ ኔስ ዳንዳዬቲዳ ማላ ኦꬃ። ኤዉጉሎሲ፥ ጱዴሲ፥ ቃሴካ ሊኖሲ፥ ቂላዉዲያይኔ ኣማኒዛይቲ ዉሪካ ኔና ሳሮ ሳሮ ጊዳ። 22 ጎዳይ ኔናራ ጊዶ። ጎዳ ኪያቴꬂ ኢንቴናራ ጊዶ።

*4:10 ቆላ 4፡14፤ ፒል 24፤ 2ቆሮ 8፡23፤ ጋላ 2፡3፤ ቲቶ 1፡4

*4:11 ቆላ 4፡14፤ ፒል 24፤ ሃዋ 12፡12፥25፤ 13፡13፤ 15፡37-39፤ ቆላ 4፡10፤ ፒል 24

*4:12 ሃዋ 20፡4፤ ኤፌ 6፡21-22፤ ቆላ 4፡7-8

*4:13 ሃዋ 20፡6

*4:14 1ፂም 1፡20፤ ማዛ 62፡12፤ ኦሮ 2፡6

*4:19 ሃዋ 18፡2፤ 2ፂም 1፡16-17

*4:20 ሃዋ 19፡22፤ ኦሮ 16፡23፤ ሃዋ 20፡4፤ 21፡29