ጳዉሎሲ
ቆላሲያሴ ኣሳስ
ፃፊዳ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ሃይሲ ኪታዚ ፃፌቲዳይ ቄሪ ኢሲያን ዲዛ ኤፌሶኔ ካታማፔ ኣርሼይ ሞኪዛ ባጋራ ዲዛ ቆላሲያሴ ካታማን ዲዛ ዎሳ ኬꬃሳ። ሂኖ ሄ ዎሳ ኬꬃዮ ኤሲዳይ ጳዉሎሳ ጊዶንታ ኣጊኮካ ኢዛ ኦሮሜ ካዎቴꬃ ጋርሳን ዲዛ ኢሲያን ዋና ካታማ ጊዲዳ ኤፌሶኔፔ ሚሺራቾ ቃላ ዮቲዛይታ ሄ ዬዲዳ ጊሽ ቆላሲያሴስካ ኣላፌቴꬅ ዴስ። ቆላሲያሴ ዎሳ ኬꬃን “ፆሳ ኤራናሲኔ ሙሌራ ኣቶቴꬅ ዴማናስ ኢሲ ኢሲ ኣሲ ሁዔን ሁዔን ዎልቃማ ኣያናታሲኔ ጎዳታስ ጎይናናስ ኮሼስ” ጊዛ ዎርዶ ኣስታማሬቲ ዲዛይሳ ጳዉሎሲ ሲይዴስ። ሄ ኣስታማሬቲ ታማርሲዛ ሃራ ዮቲ “ኣሲ ዉሪካ ቃፃራ ዎጋስ ሃሬታናስ ቤሴስ፤ ካꬃ ሙሳ ዎጋኔ ሃራ ዎጋታካ ናጋናስ ቤሴስ” ጊዲ ታማርሴቴስ።
ጳዉሎሲ ሃ ኪታዛ ፃፊዳይ ቱሙ ጊዲዳ ኣማኖ ቲሚርቴ ታማሪዲ ሄ ዎርዶ ኣስታማሬታ ቲሚርቴዛ ዲጋናሳ። ኢዛ ማልꬄታፔ ዋናቲዛይ “ዬሱስ ኪርስቶሲ ኩሜꬃ ኣቶቴꬅ ኢሜስ፤ ሃንኮይቲ ኣማኒዛ ኣማኖይ ጊዲኮ ዬሱሳፔ ሃሴቴስ” ጊዛይሳ። ፆሲ ሃይሳ ኣላሜዛ ኪርስቶሳን ሜꬊዴስ። ቃሴካ ፆሲ ሃ ኣላሜዛ ኪርስቶሳ ባጋራ ባኮ ዛሪ ኤሃና። ሃይሲ ኣላሜዚ ኣታናይ ኪርስቶሳ ዎዝናፔ ኣማኖን ፃላላ። ሄሳን ኤቂዲ ጳዉሎሲ ሃይሲ ዎልቃማ ቲሚርቴይ ኣማኒዛይታ ዴዖን ዋኒ ዳናስ ኮሺዛኮኔ ቤሴስ።
ሃይሳ ሃ ኪታዛ ጳዉሎሳፔ ኤኪዲ ቆላሲያሴ ኣሳስ ጋꬃናስ ኪቴቲዳ ቲቂቆሳራ ኢሲፌ ዲዛይ ኣናስሞሳ ጊዲዳይሳ ኤሮይ ማዲዛዛ። ጳዉሎሲ ሄ ኣናስሞሳ ጌቴቲዛ ኣይሌዛ ጊሽ ፒልሞናስ ሃራ ኪታ ፃፊዴስ። ቆላሲያሴ ኪታ ጊዶን ዲዛ ቆፋይ ኤፊሶኔ ኪታራ ኣዳፌ ጋይቴስ። ናምዓይካ ኢሲ ዎዴን ፃፌቲዳ። ኢስታ ጊዶን ዲዛ ጊታ ዱማቴꬂ ኤፌሶኔ ኪታን ጳዉሎሲ ኪርስቶሳ ዎሳ ኬꬃ ሁዔ ኦꬂዲ ሺሼስ። ቃሴ ቆላሲያሴ ኪታን ኪርስቶሳ ሜꬌቴꬃ ኡባስ ሁዔ ኦꬂዲ ሺሼስ። ሃይሳ ኢዚ ኦꬂዲኣይ ፆሲ ሜꬊዳ ኪታንቻታስ ጎይኖይ ኤያቴꬅ ጊዲዳይሳ ቤሳናሳ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-8
ኪርስቶሳ ሃኖኔ ኢዛ ኦሶ 1፡9-2፡19
ኪርስቶሳን ዲዛ ኦራꬃ ዴዖ 2፡20-4፡6
ኩሻ ቆፋ 4፡7-18
1
ፆሳ ሼኔን ዬሱስ ኪርስቶሳን ኪቴቲዳ ጳዉሎሳፔኔ ኑ ኢሻ ፂምቶሳፔ፥ ቆላሲያሴን ዲዛ ኪርስቶሳን ዱማቲዳይታሲኔ ኣማኔቲዳ ኢሻታስ ኑ ኣዋ ፆሳፌ ሳሮቴꬂኔ ኪያቴꬅ ኢንቴስ ጊዶ።
ጋላታ ዎሳ
ኑ ኢንቴ ጊሽ ዎሲዛ ኡባ ጋላስ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣዋ ፆሳ ጋላቶስ። ጋሶይካ ኢንቴስ ዬሱስ ኪርስቶሳን ዲዛ ኣማኖኒኔ ኣማኒዛ ኣሳ ኢንቴ ዉርሲ ሲቂዛይሳ ኑ ሲዪዳ ጊሻሳ። ሄሲ ዉሪካ ሃኒዳይ ሳሎን ኢንቴስ ጊጌቲዳ ሂዶታፔ ዴንዲዳይሳና። ሄሳ ሄ ሂዶታ ጊሽ ሚሺራቾ ቃላ ኢንቴ ካሴቲዲ ሲዪዴታ። ሄሲካ ሄ ኢንቴኮ ጋኪዴስ። ሄሳ ሚሺራቾ ቃላ ኢንቴ ሲዮሳፔኔ ፆሳ ኪያቴꬃ ቱማቴꬃ ኢንቴ ኤሮ ጋላሳፌ ሃ ሲሚን ኣላሜ ዩሾን ኢዚ ኦꬂሼ ዲዛይሳ ማላ ኢንቴ ኣቻን ኣይፌ ኣይፊሼኔ ዲጪሼ ዴስ። ሄሳካ ሃዒ ኑ ጊሽ ጊዲዲ ኪርስቶሳስ ኣማኔቲዳ ኦሳንቻ ጊዲዳይሲኔ ኑናራ ኢሲፌ ኦꬂዛኔ ሲቂዛ ኤጳፒራይ ኢንቴና ታማርሲዴስ። * ኑ ጊሽ ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋታን ኢንቴ ጊሽ ጌቴቲዴስ። * ቆላ 4፡12፤ ፒል 23 ቃሴካ ኢዚ ኢንቴናን ዲዛ ኣያና ሲቆቴꬃ ኑስ ዮቲዴስ።
ኑ ቃሴ ሄሳ ሲዮሳፔ ሃ ሲሚን ኢንቴ ፆሳ ሼኔ ኤራቴꬃኒኔ ኣኬካን ኢንቴና ኩንꬃና ማላ ኢንቴ ጊሽ ዎሳ ቃንፂቤኮ። 10 ሄሳꬆካ ጎዳስ ቤሲዛ ዱስ ዳና ማላ ኢንቴ ኢዛ ፖሊ ኡፋይሳና ማላ ሎዖ ኦሶ ኡባን ኣይፌ ኢማና ማላኔ ፆሴ ኤሮን ዲጪ ዲጪ ባና ማላ ኑ ኢንቴስ ዎሶስ። 11 ጎዳይ ባ ጊታ ዎልቃን ባ ሚኖቴꬅ ኡባ ኢንቴስ ኢሞ፤ ዉርሲካ ኢንቴ ዳንዳያና ማላኔ ኡፋይሳን ጊጌቲዳይታ ጊዳና ማላ ኢንቴና ኢዚ ማዶ። 12 ኣማኒዛይቲ ላቲዛሶ ፖዖ ካዎቴꬅ ላቲዛይታ ኑ ጊዳና ማላ ኑና ጋꬂዳ ኑ ኣዋ ኢንቴ ጋላታናሳ። 13 ኢዚ ኑና ꬉማን ሃሬቴꬃፌ ኣሺዲ ጌዴ ባ ዶሲዛ ናዛ ካዎቴꬃን ኑና ፒንꬂዴስ። 14 ኑ ኢዛን ዎዜቲዲ ናጋራፔ ማሬቲዶስ። * ኤፌ 1፡7
ኪርስቶሲ ኡባፌ ቦላ
15 ኪርስቶሲ ኣይፌን ቤቶንታ ፆሳስ ቱሙ ሌሚሶ፤ ሜꬌቴꬃ ኡባፌ ጊታኔ ባይራ። 16 ሜꬌቴꬅ ዉሪ ኢዛን ሜꬌቲዴስ። ሳሎኒኔ ሳዓን ዲዛይቲ፥ ኣይፌን ቤቲዛይቲኔ ቤቶንታይታ ጊዲንካ፥ ዎልቃማታ ጊዲንካ፥ ሃሪዛይታ ጊዲንካ ዎይኮ ጎዳቴꬅ ዲዛይቲ ሃኒዳይ ዉሪካ ኢዛን ኢዛስ ሜꬌቲዴስ። 17 ኢዚ ኡባፌ ካሴ ዴስ። ዉሪካ ኢሲ ቦላ ኦይኬቲ ሚኒዳይ ኢዛና። 18 ኢዚ ባ ኣሳቴꬅ ጊዲዳ ዎሳ ኬꬃይስ ሁዔ። ኡባስ ቦላ ጊዳና ማላ ኢዚ ሃይቂዳ ኣሳ ኡባፌ ኮይሮ ዴንዲዴስ። * ኤፌ 1፡22-23 19 ሄሲካ ሃኒዳይ ኩሜꬃ ፆሳቴꬃይ ኢዛ ናዛን ዴዓና ማላ ፆሳ ኣዋ ሼኔ ጊዲዳ ጊሻሳ። 20 ማስቃሌ ቦላ ኢዛፔ ጉኪዳ ሱꬃን ሳሮቴꬅ ሜꬊዲ ቢታ ቦላ ጊዲን ሳሎ ቦላ ዲዛይሳ ዉርሲ ኢዛ ባጋራ ባናራ ማቃዪንꬂዴስ። * ኤፌ 2፡16
21 ኢንቴ ኢታ ኣማሌ ጋሶን ካሴ ኢንቴ ፆሳፌ ሻኬቲዲ ኢንቴ ኢንቴ ቆፋራ ኢዛስ ሞርኬታኮሺን። 22 ሃዒ ቃሴ ኢንቴ ቦላ ባላይኔ ዎሶይ ባይንዳ ጌሻታ ኦꬂዲ ኢንቴና ባ ሲንꬅ ሺሻናስ ኪርስቶሳ ኣሾ ሃይቆ ባጋራ ፆሲ ኢንቴና ባናራ ማቃዪንꬂዴስ። 23 ሄሲካ ሃናናይ ኢንቴ ኣማኖን ፃጲዲኔ ጊጌቲዲ ኢንቴ ኢንቴ ኣማኖን ኤኪዳ ሚሺራቾ ቃላፔ ቃፆንታ ሚኒ ኤቂኮና። ኢንቴሲኔ ሳሎ ጉፋንꬆን ዲዛ ሜꬌቴꬃስ ሳባኬቲዳ ሚሺራቾ ቃላይ ሄሳ። ታ ጳዉሎሲካ ሃይሳ ሃ ሚሺራቾ ቃላስ ኦሳንቻ ጊዳዲስ።
ጳዉሎሲ ዎሳ ኬꬃ ጊሽ ኤኪዳ ዋዬ
24 ታ ኢንቴ ጊሽ ዋዬ ቤይዳይሲ ሃዒካ ታና ኡፋይሴስ። ኪርስቶሲ ባ ኣሳቴꬅ፤ ሄሲካ ዎሳ ኬꬃ ጊሽ ኢዚ ኤኪዳ ዋዬዛፔ ኤኪሺን ፓጪዳይ ዲኮ ታኒ ታ ኣሾን ኩንꬃና። ጳዉሎሲ ሃይሳን “ኢዚ ኤኪዳ ዋዬዛፔ ኤኪሺን ፓጪዳይ ዲኮ ታኒ ታ ኣሾን ኩንꬃና” ጉሲ ናጋራ ማራና ዳንዳዪዛ ኪርስቶሲ ኦꬂዳ ኦሶፔ ኣቲዳይሲ ዴስ ጉሲ ጊዴና፤ ሃይሳን ጳዉሎሲ ጊዛይሲ ኪርስቶሲ ኣሳ ናጋራ ጊሽ ማስቃሌ ቦላ ካቄቲዳይሳꬆ ꬋዪዳ ሃ ኣላሜይስ ሚሺራቾ ቃላ ዮቲሼ ኢዛ ዋዬዛ ስካኬቲዛይሳ ቤሴስ። 25 ፆሳ ቃላ ታ ኢንቴስ ፓጬይ ባይንዳ ጋꬃና ማላ ታስ ፆሳፌ ኢሜቲዳ ሃዳራ ማላ ታ ዎሳ ኬꬃ ኦሳንቻ ጊዳዲስ። 26 ሃ ቃላይ ቤኒ ዎዴፔኔ ካሴ ዬሌቴꬃፌ ጌሚዲ ፁራ ጊዲ ጋምዒዴስ። ሃዒ ጊዲኮ ኣማኒዛይታስ ኡባስ ቆንጪዴስ። 27 ፆሲ ባ ኣሳስ ቆንጪሳናስ ኮይዳ ፁራይ ኢዛ ቦንቾ ዱሬቴꬃይ ኣይዛቤ ጊዲዳ ኢንቴ ጊዶን ኣይ ማላ ጊታኮኔ ቤሳናሳ። ኢዚካ ኢዛ ቦንቾ ሂዶታ ጊዲዳ ኢንቴ ጊዶን ዲዛ ኪርስቶሳ።
28 ኑካ ኢሲ ኢሲ ኣስ ኪርስቶሳስ ኩሜꬃ ኣስ ሂስቲ ሺሻናስ ዳንዳያና ማላ ኣስ ዉርሲ ሂላራ ዞሪሼኔ ታማርሲሼ ኪርስቶሳ ጊሽ ሳባኮስ። 29 ታካ ታ ጋርሳን ሚንꬃ ኦꬂዛ ኢዛ ዎልቃን ዉርሳ ባፄታሼ ሄ ቆፋ ፖላናስ ዳፌታይስ።

*1:7 ኑ ጊሽ ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋታን ኢንቴ ጊሽ ጌቴቲዴስ።

*1:7 ቆላ 4፡12፤ ፒል 23

*1:14 ኤፌ 1፡7

*1:18 ኤፌ 1፡22-23

*1:20 ኤፌ 2፡16

1:24 ጳዉሎሲ ሃይሳን “ኢዚ ኤኪዳ ዋዬዛፔ ኤኪሺን ፓጪዳይ ዲኮ ታኒ ታ ኣሾን ኩንꬃና” ጉሲ ናጋራ ማራና ዳንዳዪዛ ኪርስቶሲ ኦꬂዳ ኦሶፔ ኣቲዳይሲ ዴስ ጉሲ ጊዴና፤ ሃይሳን ጳዉሎሲ ጊዛይሲ ኪርስቶሲ ኣሳ ናጋራ ጊሽ ማስቃሌ ቦላ ካቄቲዳይሳꬆ ꬋዪዳ ሃ ኣላሜይስ ሚሺራቾ ቃላ ዮቲሼ ኢዛ ዋዬዛ ስካኬቲዛይሳ ቤሴስ።