Yohannisi
Xaafida Koyro Kiita
Giddo qofa
Yohannisi koyro yeddida kiitazan nam7u ayfe yooti deettes. Heytikka he kiitaza nababizaytas Xoossaranne Xoossa Naa Yesus Kirstoosara issifeteth de7ana mala ista minthethanassinne hessa he issifetetha dhayssiza wordo timirtefe isti naagettana mala. Hayssi kiitay xaafettiza wode he alameza bolla daro wolqama wordo timirtey dees. He timirtezikka issi issi ammaniza asata ammanoppe kare kessides. He wordo astamareti tamarsiza iita timirtey 1. “Xoossi Ayana alame xalala medhides. 2. Hayssa ha alamezan diza ayfen beettiza miishi ubbanne nu asatethi Xoossi medhibenna. Hessa gish he medhetethati wurikka iita xalla. 3. Hayssi ayfen beettiza alamezinne nu asatethay nu Ayana qohanassinne tunisanas dandayenna.” Hayssa gussi “Koyro Xoossafe yida Yesusas asa asateth deenna. Qasseka nam7anthora issadey hara asa bolla nagara ooththikkonne izi hara as ixikko hessade ooththozi iza ayana qohanassinne tunisanas dandayenna” guussa. Heyti he astamareti “Atotetha guussi hayssa alameza duussas qopponta ago koshshees” gi tamarsetes. Hessaraka gaththidi “Lo7o ooson gidin woykko ase siiqoy mulekka koshshenna” gi tamarsetes.
Hessa gish Yohannisi ba kiitan hessatho wordo timirtey tumu ammano timirtefe kare gididayssa tamarses. Hessa he timirteza ixon Yesus Kirstoosi kumeththara asekko; Yesusan ammanizaytinne Xoosse siiqizayti wurikka ba garsan issoy issara siiqetanas bessees giidi erissides. Qasseka Yesusi tumu asa asho may7idayssanne yelettidayssa kaddizadey Xoossafe yeletibenna. (4:2-3) Goda Xoossafe yeletontadey qasse Xoossappe gididadde siiqanawu dandayenna. Xoossafe yeletidadey ubba wode nagaran de7anas dandayenna. (3:10)
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-4
Poo7onne dhuma 1:5-2:29
Xoossa naytanne Xala7e nayta 3:1-24
Tumanne wordo 4:1-6
Tuma siiqo 4:7-21
Xooniza ammano 5:1-21
1
De7o qaala
De7o qaala gish koyroppe dizayssa nuni nu haythan siyidayssanne nu ayfera beyidayssa lo7ethi xeellidayssa, nu kushera oykki beyidayssa gish hasayos. * Yoha 1:1 De7oykka qoncides; nukka nu ayfera beyidi markattos. Izas iza Aawa achchan dizayssanne nuuska qoncida merna de7o gish nu intes yootos. * Yoha 1:14 Inteska nunara issifetethi daana mala nuni beyidayssanne siyidayssa intes yootos. Nu issifetethayka Aawaranne iza Naa Yesus Kirstoosara. Nu ufayssay kumeth gidana mala nu hayssa intes xaafos. * nu ufayssay issi issi birshechchatan inte ufayssay geetettides.
Poo7on simereteth
Nu izappe siydi intes yootiza kiitay “Xoossi poo7o; iza achchan mulekka dhumay deenna” gizayssa. “Nu dhuman simeretishe izara nuus issifetethi dees” giikko wordotos attin tuman dookko. Gido attin izi poo7on diza mala nukka poo7on simeretikko nu garsan nuus issifetethi dees; iza naa Yesus Kirstoosa suuthi nuna nagara ubbafe geeshshees.
Nu nunan nagaray baawa giikko nurka nuna baleththoos; tumaykka nunan deenna. Nuni nu nagara paaxikko izi nu nagara atto gaanassinne nu qohoppe nuna wursi geeshshanas izi ammanettidadenne xillo. 10 Nu nagara ooththibeekko giikko iza nu wordancha kessossinne iza qaalayka nunan deenna.

*1:1 Yoha 1:1

*1:2 Yoha 1:14

*1:4 nu ufayssay issi issi birshechchatan inte ufayssay geetettides.