Phexroosi
Xaafida Koyro Kiita
Giddo qofa
Hawaare Phexroosi xaafida koyro kiitaza giddon “Xoossas doorettida dere” geetetti xeeygetizaytassinne pudeha baggara qeeri Iisiya deren laaletti diza ammanizaytassa. He kiitas waanna qofay ammano geedon daro metoynne goodeteth ista bolla gakkidayta minthethanassinne dentheththanasikko. Xaafezi hessatho ooththiday Yesusa hayqo gish, hayqoppe dentha gishshinne izi nam7antho ha simmi yaana yuussa hidota qoncisiza Yesus Kirstoosa Mishiraachcho qaala nababizayta qofisanassa. Yesus Kirstoosi kase deyida duussa leemiso mala xeelidi istaka meto genci aaththanas bessizayssa qofises. Heytara wursi gaththidi metoy ista ammano minoteth paacizayssanne “Yesus Kirstoosi qonciza gallas” isti baas bessiza waaga ekkanayssa ista qofises.
Xaafezi isti meto dandayana mala ista minthethofekka bollara hessa nababizayti Kirstoosa kaallizayti de7anas bessiza duus daana mala qofises.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-2
Xoossi ashshizade gididayssa eriso 1:3-12
Xoossas dummati daana mala imettida zore 1:13-2:10
Meto wode ammanizayta alafeteth 2:11-4:19
Ammanizayta ashiketethinne ista ooso 5:1-11
Kuushsha qofa 5:12-14
1
Yesus Kirstoosa Hawaare gidida Phexroosappe, asa biittan beten dizaytas Phanxoosan, Galatiyan, Qaphodooqiyan, Iisiyaninne Bitiniya biittan laaletti diza intes, Aaway Xoossi kase intena erida mala doorettidaytas, Yesus Kirstoosas azazettanasinne inte iza suuthan aracettidi geeyana mala Xillo Ayanan dummatida intes kiyatethinne sarotethi daro.
Gita hidota
Yesus Kirstoosi hayqoppe dendida gish nuus de7o gidida hidota immidayssi ba gita maarotethan nuna baas ooratha nayta histida nu Goda Yesus Kirstoosa Aaway Xoossi galattetto. Izi dhayonta, mooretontanne ceeggonta laataso intes salon giigissi woththides. Inteka wursetha gallassan buro qoncana atotethas ammano geedon Xoossa wolqan naagetideta.
Ha7i guutha wodes dumma dumma paaceti intena waayssikkokka inte hessan ufayetite. Hessi he paacezi inte bolla gakkizay inte ammanozi tumu gididayssa qoncisanassa. Dhayana worqayka taman paacetes. Worqafe aadhdhi boncho gidida inte ammanoyka hessatho paacetanas bessees. Hessi he paacetida inte ammanoy Yesus Kirstoosi qonciza gallas galatas, bonchossinne sabas intena gaththana. Inte Yesus Kirstoosa ayfera beyonta aggikkokka inte iza dooseeta; ha7ikka inte iza beyonta aggikkokka iza ammaneta; coo qaalan qoncisana dandayonta gita boncho ufays inte ufayeteta. Inte naagiza inte shempoys atoteth inte ammanon demmideta.
10 He atotethaza gish intes imettana kiyatethas kase nabeti lo7ethi woznappe pilgi xeellida. 11 Kase istan diza Kirstoosa Ayanay Xoossafe tiyettidayssa bolla gakkana waayezanne he waayezappe guye izi demmana bonchoza gish kase baas woththides. Isti qas hessi wurikka ayde waani hananakkonne yuushi qoppida. 12 He kase nabeti intes ooththida attin isti baas ooththontayssi istas qonccen erettides. Isti intes ooththiday bolla saloppe kiitettida Xillo Ayana baggara ha7i intes Mishiraachcho qaala yootida asati intes yootidayssa qoncisanassa. Hessa ne qaala kiitanchatikka beyanas amottida.
Xoossas dummati duus
13 Hessa gish inte inte wozna suurisidi oosos giigettite. Wogara de7ite. Yesus Kirstoosi qonciza wode inte iza kiyatetha demmanas intes kumeththa hidotay de7o. 14 Inte azazettiza nayta gididi eronta dishe inte kase izan diza iita qofa kaallofte. 15 Intena xeygida Xoossay dumma gidida mala inteka inte duussan ubban dummatite. 16 Gaasoyka “Tani geesh gidida gish inteka geesh gidite” geetetti Geeshsha Maxaafan kase xaafettides. * Lewe 11:44-45; 19:2
17 Oonakka dumma shaakki maadonta issa issas izaade ooso mala pirdiza Xoossa “Izi nu Aawa” giidi inte xeygikko hayssa alamezan inte imathenne bete as gididi diza wode ubban izas babbite. 18 Inte kase inte aawatappe laattida coo mela hada duussafe wozetiday dhayiza biran woykko worqan gidontayssa inte ereeta. 19 Gido attin inte wozetiday iitaynne wosoy iza bolla baynda geeshsha dorsa mala gidida Kirstoosa boncho suuthanna. 20 Izi erettiday hayssi alamezi medhetanappe kase gidishin ha7i qas wursetha woden intes qoncides. 21 Intes ammanoynne inte hidotay Xoossan gidana mala Yesus Kirstoosa baggara he iza hayqoppe denthidi izas boncho immida Xoossan inte ammanetteta.
22 Inte ammanizayta suure woznappe siiqana mala tumas azazetethan inte inte asateth geeshideta. Hessa gish inte inte giddon issoy issara lo7ethi siiqetite. * suure woznappe Issi issi geisha maxaafati kumeththa woznappe geettes. 23 Inte nam7antho yeletiday mernas minni diza dhayonta de7o Xoossa qaalan dhayonta zerethafe attin dhayiza zerethafe gidenna. 24 Geeshsha Maxaafay giza mala
“Asho may7iday wurikka maata mala;
iza bonchoyka wurikka wora ciishsha mala;
maataykka melees; ciishshaykka qokkees.
25 Goda qaalay gidikko mernas eqqi dees.”
Intes sabaketida Mishiraachcho qaalayka hessa.

*1:16 Lewe 11:44-45; 19:2

*1:22 suure woznappe Issi issi geisha maxaafati kumeththa woznappe geettes.