Phawuloosi
Ximtoosas
Xaafida Koyro Kiita
Giddo qofa
Ximtoosa geetettiza issi naatetha nay izaska yeletetha derey qeeri Isiya gidishin; iza aayeya Ayhuda ase, aaway qasse Girike ase. Izi Mishiraachcho qaala ooson Phawuloosara issife ooththiza mata lagge. (Hawa 16:1-3) Phawuloosi Ximtoosas koyro xaafida kiitazi heedzdzu ayfe yo7ota oykides.
He kiitazan ayfe qofay sinthatidi Woossa Keeththa garsan dendida wordo timirtefe asay naagettana mala. Ha wordo timirtezi baggay Ayhudatappe baggay qas Ayzaabeta qofa oykkidazi gidishin “Hayssi ayfen beettiza alamezi nagaran mooretida gish asas paxetethi beettanay hara dumma dumma xuura eratethaninne issi issi qumata moonta agoninne ekontanne gelonta agonna” giza qofa mala. Hessafeka bollara iza kiitazi Woossa Keeththa ayso gishshinne Xoosse goynno gish tamarsiza wogay hessathoka Woossa Keeththa cimatinne ista maaddizaytas de7anas bessizay aazakkone yootees. Wursethan Ximtoossi Yesus Kirstoosas lo7o ooththancha waani gidanas bessizakkone izas dumma dumma ammanizayta bolla diza alafetetha gish Phawuloosi izas immida zore beyoos.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-2
Woossa keeththa gishshinne Woossa Keeththa garsan ooththizayta gish 1:3-3:16
Ximtoosas iza ooththo gish imettida timirte 4:1-6:21
1
Nuna ashshida Xoossan, nuus hidota gidida Yesus Kirstoosa azazon Hawaare gidida Phawuloosappe Ammanon taas tumu naa gidida Ximtoosas Xoossa nu Aawappe nu Goda Yesus Kirstoosappe kiyateth, maarotethinne saroy nees gido. * Hawa 16:1
Wordo astamaretappe naagettana mala imettida azazo
Tani Maqidooniya bashe nena hadara gida mala hayssafe sinthan issi issi asati wordo timirte tamarsonta mala ne azazanas Efesoonen daashsha. Qasseka asay yootin wuronta beni wode haysi7en ba wode wursonta mala azaza. Heyta mala yo7oy palama dentheththes attin ammanon oosettiza Xoossa oosos aykkokka go7enna. Ha azazozas waanna ayfe yo7oy gidikko geeshsha woznappe lo7o qofara hessathoka tumu ammanoppe beettiza siiqo. Issi issi asay haytappe pooqi eqqidi go7ay baynda yo7otakko simmides. Woga tamarsizayta gidana mala koyeettes. Gidikkokka isti ba yootizayssa woykko keehi mootetiza yo7oza lo7ethi eretenna.
Gido attin asi maaran go7ettizakko wogay lo7o gididayssa nu eroos. Qasseka wogay imettiday xillo asas gidonta woga yedhi aadhdhizaytas, azazettontaytas, Xoossas babbontaytas, nagaranchatas, geeshshatethi bayndaytas, Xoosse leeqqizaytas, ba aayonne ba aawa wodhizaytasinne shempo wodhizaytas gididayssa nu eroos. 10 Hessathoka laymatizaytas, addera aqqiza addetas, as bayzizaytasinne shaamizaytas, wordanchatas, asas wordora caaqizaytas, lo7o timirtera eqqettiza ubbatassa. 11 He lo7o timirtey anjetida Xoossi taas hadara immida boncho mishiraachcho qaalara gaaggizayssa.
Phawuloosas imettida Xoossa imota
12 Tana ba oosos shuumidinne ammanettizade ooththi ekkidinne taas minoteth immida nu Goda Yesus Kirstoosa ta galatays. 13 Hayssafe kase ta ay mala as cayizadenne goodeththizade, qasse makala as gidikkokka hessa ta erontanne ammanonta dashe ooththida gish Xoossi tana maarides. * Hawa 8:3; 9:4-5 14 Yesus Kirstoosappe gidida ammanoranne siiqora nu Goda kiyateth taas keehi darides.
15 Yesus Kirstoosi nagaranchata ashshanas duge hayssa ha alame yides giza qaalay tumanne asi wurikka ekkanas bessizayssa. Nagaranchatappekka aadhdhiza nagaranchay tana. 16 Gido attin ta maaretidaykka Yesus Kirstoosi zaway baynda ba dandaya, ubbafe aadhdhida nagarancha gidida ta bolla bessiday izan ammananaytassinne merna de7o demmanaytas leemiso gidana mala. 17 Hessa gish mernas hayqqi eronta, ayfen beetti eronta barka xalla Xoosse gidida kawos mernappe merna gakkanaas izas bonchoynne galatay gido. Amiin.
18 Ta naa Ximtoosa ne gish kasetidi yootetida mala hayssa azazoza ta nees immadis. Hessika ne he qaala kaallashe lo7o baaxe baaxetanassa. 19 Ammanoynne lo7o qofay nees de7o. Issi issi asati ba lo7o qofa yedhi aadhdhidi abba bolla metoy iza bolla gakkin waayetiza markabe mala ba ammano dhayssida. 20 Ista giddon Xoossa cash aggidi tamarana mala tani Xala7es aaththa immidayti Hemenewoossinne Iskindirosi deettes.

*1:2 Hawa 16:1

*1:13 Hawa 8:3; 9:4-5