Phexroosi
Xaafida Nam7antho Kiita
Giddo qofa
Hawaare Phexroosi nam7antho kiita xaafiday dumma dummason diza beni ammaniza asassa. He iza kiitas ayfe yo7oy wordo astamareta iita ooththonne he ista timirte geedon yida bala de7o asay aggana mala. He wode medhetida metota birshanas dandayanay Yesus Kirstoosa kase ba ayfera beyidaytanne izi tamarsishin ba haythan siyida asati immida timirte baggara Xoossa gishshinne Goda Yesus Kirstoosa gish tuma erateth demmetto. Xaafezi harappeka lo7ethi naagetiday “Kirstoosi haa simmi yeenna” giza wordo timirte gishshassa. Izi hessa gish yootishe “Kirstoosi eleli simmi yoonta mala iza diggizay asi wurikka ba nagarappe simmidi attana malappe attin oonikka dhayana mala koyonta gishassa” gees.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-2
Ammanizayta xeeygeteth 1:3-21
Wordo astamareta 2:1-22
Kirstoosas nam7antho yuussa 3:1-18
1
Yesus Kirstoosa oosanchanne izan Hawaare Simoona Phexroosappe, nu Godappenne nu dhale Yesus Kirstoosappe bettida xillotetha baggara nu demmida ammano mala bonchettida ammano demmidayto! Xoossanne nu Goda Yesusa eron kiyatethinne saroy intes gido.
Xoossan xeeygeti izan dooreteth
Ba bonchoninne ba kiyatethan nuna xeygidayssa nuni iza erida gish iza Xoossatetha wolqay de7ossinne Xoosse goynnanas nuus koshizaz wursi immides. Ba bonchoninne ba kiyatethan boncho wogay dizayssanne keehi gita gidida iza hidota nuni demmidos. Heytanta baggara inte iita amo gaason hayssa ha alamezan diza dhayoppe kessi ekkidi Xoossatetha hanozappe izara gishettizadenta gidideta.
Hessa geedon hayssafe kaalliza miishati intes gujettana mala ane minnite. Ammano bolla kiyateth, kiyatetha bolla erateth; eratetha bolla bana haaro bana haaro bolla dandayan mineteth; dandayan minetetha bolla Xoosse goynno, Xoosse goynno bolla ishanta doseteththi, ishanta doseteththa bolla siiqo gujite. Hayti intes dari dizaz gidikko heyti intena inte Goda Yesus Kirstoosa eron go7aynne ayfey bayndayta gidonta mala naagana. Hayti ha miishati baynda asi gidikko haahon diza miish demmoonta qooqe asa mala. Hessadey kase aadhdhida ba nagarappe geeydayssaka balettides.
10 Ta ishato! Hessa gish inte xeeygetidayssanne doorettidayssa shaakki eranas keehi amottizayta gidite. Inte hessatho ooththikko mulekka dhupheteketa. 11 Inte hessatho hanikko mernappe mernas diza nu Goda Yesus Kirstoosa kawoteththan gelanas intes kumeththa maatay imettana.
12 Inte hayta ha yo7ota eridinne he inte erida tuman minni de7ikkoka heyta tani intena qofisanappe guye giikke. 13 Tani paxa diza wode ubban intena ubba wode dentheththanayssi bessizaz misatidi taas beettes. 14 Nu Goda Yesus Kirstoosi taas qoncisida mala tani hayssa alammezappe elelada hayqqanayssa ta erays. 15 Tani ha7i minetizay ta hayqqada intefe shaaketidappe guye inte hayta ha yo7ota ubba wode qopana malassa.
Kirstoosa boncho ba ayfen beyida markata
16 Goda Yesus Kirstoosa wolqafe izas yuussa gish nu intes yootida wode nuni nu ayfera iza bonchoza beyidi markattos attin asi coo mela medhi ekkidi gene haasayiza hayssi7e mala gidenna. 17 “Tani izan ufayetizadey ta dosiza ta naazi hayssa” giza qaala giirissay gita bonchora izas yida wode izi Xoossa Aawappe bonchonne gitateth ekides. 18 Nuni izara anjettida zuma bolla dishe hayssa ha saloppe yida giirissa nuni nu haythan siyidos.* matohosa 17:1-5; Mar 9:2-7
19 Hessi wurikka kase nabeti yootidayssi tumu gididayssa lo7eth qoncisees. Hessa gish inte dhumason xompes lo7eth naagetizayssa mala kase nabeti yootidayssa lo7ethi naagetite. Inte hessatho ooththanay gadey wontanas, bazzoy zo7ana gakkanaassinne wont maaththa xoolintezi inte woznan poo7ana gakkanaassa. 20 Inte harappe aaththi qoppanas bessizay Geeshsha Maxaafan diza tinbite qaalan yootettida ay miishikka oonikka baas misatida mala birshanas bessenna. 21 Ay tinbiteykka asa shene mala mulekka yibenna. Gido attin tinbitey wurikka Xillo Ayanay kaalethin iza kaallida asati Xoossafe ekkidi yootidaza.

*1:18 matohosa 17:1-5; Mar 9:2-7