Hawaareta Ooso
Giddo qofa
Hawaareta ooso maxaafazi Luqaassa Mishiraachcho qaalappe kaallizayssa. Ha maxaafazas ayfe qofay koyro Yesusa kaallizayti Xillo Ayanay kaalethin iza gish yootiza Mishiraachcho qaala “Yerusalamen, Yuhuda dere ubban, Samaariyaninne biitta gaxa gakkanaas” 1:8 Mishiraachcho qaala isti wosti wursi gaththidakkone hessa yootanassa. Maxaafazi ammanoy Ayhudata garsan doommidi kumeththa alame asay ammanana gakkanaas izi waani waani aakki aakki bidakkonne yootizayssa. Hayssa maxaafa xaafidayssi ammanizayti Oroome kawora eqetanas garsara yo7o qachizayta gidontayssanne ammanizayta ammanoy hanko Ayhudata ammano polokko gathizaz gididayssa erissanas daro baaxetides.
Hawaareta Ooso maxaafay Yesusa gish Mishiraachcho qaalay gakkizasoy woden woden aakki aakki bizayssanne Woosa Keeththey minni xaphidayssa bessiza heedzdzu gita kifiletan shaaketanas dandayees.
1. Ammanizayta ammanoy Yesusi dendidi pude salo bidappe guye Yerusalamen doommides.
2. Isra7eele dere kumeth gakkides.
3. Oroome gujji ekkidi Mediteraane abba yuushon diza deraa gakkanaas oykkoyssa yootees.
Hawaareta Ooso maxaafan keehi qonci beettizay Xillo Ayana ooso gidishin Phenxaqoste ba7aale gallas Yerusalamen ammaniza asa bolla wolqara wodhdhoyssa, hessathoka he maxaafazan yootetida yootan ubban qoncida mala Xillo Ayanay Woosa Keeththanne Woosa Keeththa kaalethizayta kaalethidayssanne minthethidayssa gujees. Beni wode yootetiza ammano qaalay dumma dumma ogera sabaketides. Hawaareta ooso maxaafan poletida oosotikka kiitazi ammanizayta de7onne ista issifetethan diza wolqay ay mala minokkone eriseetes.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Markatethas giigeteth 1:1-26
Yerusalamen yootetida markateth 2:1-8:3
Yuhudaninne Samaariyan yootetida markateth 8:4-12:25
Phawuloosa Hawaaretetha ooththo 13:1-28:31
Mishiraachcho qaala yootanas Phawuloosas koyro buus 13:1-14:28
Yerusalame shiiqo 15:1-35
Mishiraachcho qaala yootanas Phawuloosas nam7antho buus 15:36-18:22
Mishiraachcho qaala yootanas Phawuloosas heedzdzantho buus 18:23-21:16
Phawuloosi Yerusalamen, Qisaareninne Oroomen qashettides 21:17-28:31
1
Hawaareta Ooso Geeshsha Maxaafa
Tofiloosa, Yesusi ooththanassinne tamarsanas oykkidayssa wursa ta nees koyro maxaafan xaafadis. * Luqa 1:1-4 Hessika izi pude dentha gallas gakkanaas ba doori kiittidaytas Xillo Ayana baggara izi istas immida azazokko. Izi daro waaye beyidappe guye Istako shiiqidi hayqoppe dendanayssa istas daro markara qoncisishe oyddu tammu gallas gakkanaas istas gallas gallas beettishe Xoossa Kawoteththa gish yootides. Istara issife maaddan utti dishe ista “Yerusalameppe kezoppite; gido attin ta intes yootishin inte siyidayssa ta Aaway immida ufayssa naagite. * Luqa 24:49 Yohannisi haaththan xammaqides shin inte qas guuththa wodeppe guye Xillo Ayanan xammaqettana” giidi azazides. * Mato 3:11; Mar 1:8; Luqa 3:16; Yoha 1:33
Istika issi bolla shiiqeti dishe “Godo! Ne Isra7eeleta kawoteth zaarada ha7i essanee?” gi oychida.
Izikka istas “Aaway ba shenen woththida wode eroy intes imettibenna. Gido attin Xillo Ayanay inte bolla wodhdhida wode inte wolqa ekkana. Yerusalamenka, Yuhudanikka, Samaariyanka ubbason biitta gaxa gakkanaas inte taas markata gidana” gides. * Mato 28:19; Mar 16:15; Luqa 24:47-48
Hessa gi yootidappe guye isti xeellishin pude salo dendides. Salo shaaraykka ista ayfeppe iza geenthides. * Mar 16:19; Luqa 24:50-51
10 Izi bishin isti iza tishshi histi pude salo xeellishin booththa may7o may7ida nam7u asati qopponta ista achchan eqqidi; 11 “Inteno Galila asato! Inte pude salo xeellishe hayssan aazas eqqidetii? Hayssi inte matappe pude salo dendishin inte beyiza Yesusi salo kezishin inte beyida mala hessathoka izi ha simmi yaana” gida.
Yuhuda sohon Matiyasi doorettides
12 Hessafe guye Dabrazayte geetettiza zuma bollafe wodhdhidi Yerusalame simmida. He zumaykka Yerusalameppe issi kilo metre mala haakkees. 13 Gede katamayo gelida wode kase ba diza keeththa Pooqe bolla kezida; heytikka Phexroosa, Yohannisa, Yaqoobe, Indiraasa, Piliphoosa, Toomaasa, Bartelemoosa, Matoosa, Ilfiyoosa naa Yaqoobe, ba bagga maaddizade geetettiza Simoonanne Yaqoobe naa Yuhuda. * Mato 10:2-4; Mar 3:16-19; Luqa 6:14-16 14 Heyti wurikka macasatappe Yesusa aayo Maaramira hessathoka iza ishatara issi woznan issi bolla qanxonta minni woossida.
15 He gallasatan Phexroosi xeetanne nam7u tammu ammaniza asa giddon eqqidi, 16 “Ta ishato! Yesusa oykkida asata kaalethi ehida. Yuhuda gish Xillo Ayanay kasetidi Dawute duunan haasayida Geeshsha maxaafa qaalay polettana koshshees. 17 Izikka nuuppe issade mala taybettidi hayssa ha oosozan gellanas qaada demmides” gides.
18 Gidikkoka hayssadey ba iita ooson demmida miishan gade shamides; henka ba liiphen gufanni kundin iza asatethay giddofe phalqeti wodhdhides; iza maracey biitta bolla zaazetides. * Mato 27:3-8 19 Hessika Yerusalamen diza asas ubbas siyettides. Biittaykka ista qaalara “Akeldama” geetettides; hessas birsheththayka suutha biitta guussa.
20 Gujjidikka Phexroosi “Mazamure maxaafan
‘Iza gadey mela atto, izan ay asikka dooppo;
qasseka iza daannateth hara asi ekko’
geetetti xaafettides. * Maza 69:25; 109:8
21 “Hessa gish Goda Yesusi nunara diza wode ubban nunara issife dizayta giddofe nu issade dooranas koshshees. 22 Hessika Yohannisa xinqateppe haa simmin Yesusi nuuppe shaaketi dendi baana gakkanaas nunara dizadde gidanas bessees. Gaasoyka ha asatappe issadey nunara Yesusa denthas marka gidana koshshees” gides. * Mato 3:16; Mar 1:9; 16:19; Luqa 3:21; 24:51
23 Hessa gish Barsabaasa woykko Yosxoosa geetettiza Yoosefenne Maatiyaasa nam7ata shiishshidi, 24 “Godo! Ne asa ubba wozna eraasa; hayta nam7ata giddofe ne oona dooridakko issade nuna bessa. 25 Yuhuday yeggi bidason ha oosa ooththanadenne Hawaare gidanadde ne doora” gi woossida. 26 Hessafe saama yeggin saamay Maatiyaasas kezides. Izikka tammanne issi Hawaaretara issife tayibettides.

*1:1 Luqa 1:1-4

*1:4 Luqa 24:49

*1:5 Mato 3:11; Mar 1:8; Luqa 3:16; Yoha 1:33

*1:8 Mato 28:19; Mar 16:15; Luqa 24:47-48

*1:9 Mar 16:19; Luqa 24:50-51

*1:13 Mato 10:2-4; Mar 3:16-19; Luqa 6:14-16

*1:18 Mato 27:3-8

*1:20 Maza 69:25; 109:8

*1:22 Mato 3:16; Mar 1:9; 16:19; Luqa 3:21; 24:51