Phawuloosi
Efesoone Asas
Xaafida Kiita
Giddo qofa
Phawuloosi Efesoone asas xaafida kiitay harappeka kasetidi izi lo7ethi xeellizay “Xoossa sheney poletanay saloninne Sa7an diza medhetethati wurikka issife issi Kirstoosa Godatetha gars aadhdhiza wodey gakkishinna” (1:10) giza qofa bolla. Qasseka Goda Yesus Kirstoosa issifetethan asa zerethi wurikka issino gidana mala hayssa gita qofa ooson peyshshana mala Xoossa dereza qoppisizaza.
Efesoone kiitan koyro kifileza xaafezi issifetetha gish doommidi ayfe yo7oza aassidi Xoossa Aaway dereza wosti dooridakko, ba naaza Yesus Kirstoosa baggara isti ba nagarappe maaroteth demmidi waani attidakonne Xoossa gita hidota qaalay Xillo Ayana baggara waani qoncidakko erisses. Nam7antho kifilezan qasse xaafezi nababizayti issifetetha de7on Kirstoosan istas diza issifetethay tumu gidana mala isti waani waani de7anakkonne ista qoppisees.
Asay Kirstoosan diza issifetethan ay mala issifetethi istas dizaakkonne dumma dumma haasaya qommotan qoncides. Woossa keeththi Kirstoosa asateth gidishin Kirstoosi qas asatethas hu7e mala. Woossa keeththaya gimbe keeththa mala gidishin Kirstoosi qas keeththas denqeshen uttiza shuchcha mala. Woossa keeththiya machi mala gidishin Kirstoosi qas azina mala. Xaafezi Kirstoosa baggara qoncida Xoossa kiyatetha keehi dhoqisi yootiza wode ciimmatethi diza qaalan yootees. Ubba miisheka izi xeellizay Kirstoosa siiqon, iza yarshetethan, iza maarotethan, iza kiyatethaninne iza sarotetha baggarakko!
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-2
Kirstoosanne Woossa Keeththe 1:3-3:21
Kirstoosan gidida ooratha de7o 4:1-6:20
Kuushsha qofa 6:1-24
1
Xoossa shene mala Yesus Kirstoosa Hawaare gidida Phawuloosappe. Yesus Kirstoosan diza ammanettizaytas Efesoonen ammaniza asas. * Hawa 18:19-21 Nu Aawa Xoossafenne Goda Yesus Kirstoosappe kiyatethinne sarotethi intes gido.
Kirstoosappe beettiza Ayana anjo
Nu Goda Yesus Kirstoosa baggara salon Ayana anjo ubban nuna anjida Goda Yesus Kirstoosa Aaway Xoossi anjeto. Nu iza sinthan geeshshinne wosoy bayndayta gidana mala buro alamey medhetanappe kase ba siiqon Kirstoosa baggara nuna doorides. Yesus Kirstoosa baggara nu iza naa gidana mala ba lo7o qofan koyro wursi woththides. Hessika ba dosizadde baggara coo mela nuus imettida boncho kiyatethay galatettana mala.
Xoossa aadho kiyatetha duretethafe dendoyssan Yesusa suuthan wozetidi nagarappe nu maaretidos. * Qola 1:14 Izi ba kiyatetha, hiillatethaninne erateth ubban nu bolla keehi darsides. Xoossi qoppida xuura ba qofa Kirstoosa baggara ba lo7o qofa mala nuna erisides. 10 Buroppe wode wursethan hananas diza iza qofay sallo bollanne biitta bolla dizaytas ubbas hu7e gidida Yesus Kirstoosappe wursi gars aaththanassa. 11 Wursikka ba shene mala ooththiza iza shenen koyrokka izi qoppi woththidayti nuni izan doorettidos. 12 Nuni kasetidi Kirstoosa baggara ekana giidi ufayssaN naagizayti Xoossa boncho galatan qoncisanasa.
13 Inteka qasse tuma qaala hessikka intena ashshiza Mishiraachcho qaala siydi Kirstoosan ammanideta. Iza ammanidi kase imettana geetettida Xillo Ayana matamen atamettideta. 14 He Ayanazikka iza boncho galatan qoncisana mala Xoossi erays gididayta ubbata wozana gakkanaas nu laatas oytho.
Galatanne woossa
15-16 Hessa gish inte Goda Yesusa amannida gishshinne ammaniza asa inte siiqizayssa ta siyosappe ha simmin intena qoppa qoppa ekada tani ta woossan inte gish Xoossas galata shiisho aggabeyke. 17 Boncho Aawa gidida nu Goda Yesus Kirstoosa Aawa Xoossa inte lo7ethi erana mala Qoncisiza Ayanaynne Eratetha Ayanay intes imettana mala ta intes pacey baynda woossays. 18 Hessathoka inte izan xeeygetida ufayssay hessikka ammanizayta achchan diza iza duretethay aazakkone inte erana mala inte wozna ayfey poo7ana mala woossays.
19-20 Nuus ammanizaytas ubbafe bolla gidida iza wolqa dhoqateth inte erana mala ta woossays. He wolqaykka iza gitateththa minotetha ooson bessidaysi hayqoppe Kirstoosa denthidi salon ba ushachchan uttissida Kirstoosa baggara. * Maza 110:1 21 Ayssizaytappe, godateththappe, wolqafenne kawoteththafe qasseka ha7i xalla gidonta buroppe yaana wodekka gidin sunth ubbafe izi bolla. 22 Xoossi hara wursi iza tohoppe garsan haarisides. Woossa keeththanka ubba bolla hu7e ooththides. * Maza 8:6 23 Woossa keeththiya Kirstoosa asatetha. He izakka ubbason ubba miish kunthiza he iza kumetha.

*1:1 Hawa 18:19-21

*1:7 Qola 1:14

*1:19-20 Maza 110:1

*1:22 Maza 8:6