14
Qasseka Yesusi issi hargancha Sambata gallas pathides
Issi gallas Yesusi quma maanas Farsaaweeta halaqatappe issa so gelida wode asay wuri Yesusa ay ooththanakkonne giidi ayfe iza bolla tokki xeellides. Heenka asatethay izas puurin waayettiza issi asi iza sinthan dees. Yesusikka Muse woga erizaytanne Farsaaweeta “Sakettizade Sambata gallas pathanas koshshizeyee? Koshshennee?” giidi oychides.
Istika co7u gida; izikka addeza bochchidi pathi yeddides. Qasseka “Intefe issi asas Sambata gallas nay woykko booray kundidi ollan gelikko eeson heerakka kessontadey oonee?” gides. * Mato 12:11
Istika oyshas aykko zaaroka demmanas dandayibetenna
Bana ziqqi histethinne imatha mokko
Xeeygettida asati uttanas boncho so koyishin Yesusi beyidi leemisora istas, “Issi asi nena sarges xeeyssikko bonchoson uttofa; neeppe bollara bonchettizaddey xeeyssetikko; intena nam7ataka xeygidadey yiidi ‘Ne uttidasoza hayssades yedda’ gaana; nenikka yeellatashe ziqaso baandasa. 10 Gido attin ne xeeyssettida wode ziqaso xeellada utta; nena xeygidadey yiidi ‘Ta laggezo! Haaya dhoqason utta’ gaandes; nenikka he wode nenara maaddan uttida asa ubba sinthan bonchettana. 11 Ays giikko bana dhoqu histizaddey wuri ziqqi gaana; bana ziqqi histizaddey wuri dhoqu gaana” gides. * Mato 23:12; Luqa 18:14
12 Yesusikka xeygidadeza “Quma woykko kawo mizanas xeeyssikko neyssatho nena xeeyssidi mizonta mala ne laggeta woykko ne ishata, ne dabbota woykko dureta woykko dure gutata xeeygoppa. 13 Gido attin asa xeeyssada mizana koykko manqota, kushey, tohoy baynda wobettanne qooqeta xeeyssa; neni anjettana. 14 Xeeyssettidayti kushe zaaranas dandayonta gish xillota dentha wode nees kushey zaarettana” gides.
Wogga diggise leemiso
(Mato 22:1-10)
15 Maaddan Yesusara issife uttidaytappe issoy hayssa siydi “Xoossa Kawoteththan shiiqidi maaddafe miza asi anjettidade” gides.
16 Yesusikka “Issi asi wolqama diggise giigissidi daro as xeygides.
17 “Diggise maana wodeykka gakkin xeeygettida imathata, ‘Wurikka giigida gish haa yiite!’ giidi xeeygana mala ba ashkara yeddides. 18 Gido attin wurikka baasi hara gaaso shiishshidi issoy ‘Ha7i gade shamadis; ta baada beyanas bessees; hachchis tana lancofa’ gides.
19 “Hankoysikka ‘Tani ichashu waaxa boora shamadis. Ista paaca xeellana gish hachchi tana lancofa’ gides.
20 “Qasse hara issadeykka ‘Tani buro mishiratethan days; baanas dandaykke’ gides.
21 “Oosanchayka kiitettidasoppe simmidi heedzdzati gidayssa ba godas yootides. He wodekka diggisa giigissidayssi hanqettidi oosancha ‘Elella oyddu oge kezada manqota, kusheynne tohoy baynda wobeta qomaxatanne ayfey baynda qooqeta ha geltha’ gides.
22 “Oosanchazikka zaaridi ‘Ta Godo! Ne tana azazidayssa wursa poladis; ha7ikka hara utethasoy dees’ gides.
23 “Godazikka oosanchaza ‘Gede oyddu oge kezada ta keeththe kumana mala pudenne duge aadhdhizayta wolqara ha geltha. 24 Tani tuma gays; diggisa maana xeeyssetidaytappe issadeykka duunan gelthenna’ ” gides.
Yesusa kaaloy bana yarsho koyees
(Mato 10:37-38)
25 Daro derey izara issife bizayssa Yesusi beyidinne guye simmi 26 “Taakko yizay wuri ba aawa, ba machonne nayta, ba ishatanne micheta, ba shempo gidin ixonta aggikko tana kaallizade gidanas dandayenna. * Mato 10:37 27 Ba masqale tookkidi tana kaallontay tana kaallizade gidanas dandayenna. * Mato 10:38; 16:24; Mar 8:34; Luqa 9:23
28 “Intefe issi asi keeththe keexanas koykko polanas dandayanakkonne dandayontakko koyrottidi baas diza bira qoppontay oonee? 29 Keeththa keexana doommidi wursanas hanonta ixikko beyida asi wuri iza bolla miicana. 30 Istika ‘Hayssi addezi keeththe keexo oykkides shin polibenna’ gi miicana.
31 “Woykko issi kawoy hara kawora olas giigettidi nam7u tammu shi asi ekki yiza kawo zaaranas tammu shi ola asara zaaranakkonne uttidi qoppontay oonee? 32 Ola zaaranas dandayetonta misatidi beettikko buro hahon dishin maqaynanas gaana yeddees. 33 Hessathoka intefe oonakka gidin baas dizayssa aggontay tana kaallizade gidanas dandayenna.
Mal7onta maxine leemiso
(Mato 5:13; Mar 9:50)
34 “Maxiney lo7oshin ba maxinetetha mal7o yeddikko zaaridi waani mal7ana dandayizee? 35 Gaden yeggin aradisonta gish coo kare wora yegettes; siyiza haythi diza asi siyo!” gides.

*14:5 Mato 12:11

*14:11 Mato 23:12; Luqa 18:14

*14:26 Mato 10:37

*14:27 Mato 10:38; 16:24; Mar 8:34; Luqa 9:23