20
Yesusa wolqa paacana shiiqida oysha
(Mato 21:23-27; Mar 11:27-33)
Issi gallas Yesusi asaa Xoossa Keeththan tamarsishinne Mishiraachcho qaala sabakishin Qeese halaqati Xaafetinne dere Cimati shiiqettidi izakko yida. “Hayssa ne ooththizay oona shenenee? Nees shene immiday oonee?” giidi iza oychida.
Izikka istas “Takka intena issi oysho oychays; ane taas zaarite. Yohannisa xinqatay saloppeyee? Asappee?” gides.
Istika ba giddon issoy issara “Nu ‘Yohannisa xinqatay saloppe’ giikko izi nuna ‘Histin aazas ammanibeekketii?’ gaana. ‘Asappe’ giikko asay wuri Yohannisi nabe gididayssa ammaniza gish nuna shuchchara caddana” gi zorettida.
Hessa gish “Izi awappekkonne nu erokko” giidi zaarida.
Yesusikka histikko “Takka aaza wolqan ooththizakkonne intes yootikke” gides.
Woyine ataklite goshshanchata leemiso
(Mato 21:33-46; Mar 12:1-12)
Qasseka Yesusi asaas leemisora “Issadey woyne mith tokkides; gade goyizaytas kira immidinne hara dere biidi heen gam7ides. * Isa 5:1 10 Kaxiza bone wode kathafe ekki yaana mala ba ashkaratappe issade gadeza goyda asatakko yeddin gadaa goyizayti kiita bidayssa qoxidi mela kushe yeddida. 11 Kaalethidikka hara ashkara yeddin goshshanchati ha7ikka oykki qoxidinne kawushshidi mela yeddida. 12 Ha7ikka kaaleththidi heedzdzantho ashkara yeddin goshshanchati izakka qoxerethi madunthidi gede kare kessi yeggida.
13 “Woyne mitha goday ‘Ha7i ay ooththoo? Oone erizay ta keeha siiqiza ta naaza yeddidakko iza bonchandettoshaa?’ gides.
14 “Gido attin biitta goyizayti naaza beyida mala ba giddon ‘Hayssi iza laattana naaza gidennee? Haa yiite iza wodhidi biitta laattoos’ giidi zoretida. 15 Woyine mitha tokkidasoppe gede kare kessidi naaza wodhida. Histikko ha7i woyne mitha goday ha asata wostanee? 16 Yiidinne he goshshanchata dhayssana; woyne mitha tokkizasoza haratas immana” gides. Dereyka hessa izi gidayssa siydi “Hayssa malay hanoppo” gides.
17 Yesusikka “Istako xeelidi ‘Histin shuchchan keeththe keexiza asati leqqi aggida shuchchay keeththas waanna hu7e gidana” geetettidi xaafettida leemisozas birsheththay aazee?’ gides. * Maza 118:22 18 Ha shuchcha bolla kundiday wuri shuchchan qoxettana; shuchchaykka iza bolla wodhdhidadey wurikka liiqana” gides.
Giira qanxo gishas shiiqida oysha
19 Xaafetinne Qeeseta halaqati hessi leemisozi ista bolla haasayettidayssa eridi heerakka iza oykkanas koyda shin derezas babbida. 20 Yesusa wolqara haarizaytas aaththi immanas iza duunappe keziza bala qaala demmidi oykkanas kaalli kaalli naagidanne xillo asa misatidi iza kaalli iza duunappe yo7o naagiza asata izakko yeddida. 21 Iza duunappe yo7o koyiza asati Yesusa “Astamare! Neni tuma haasayizayssanne tuma tamarsizayssa qasseka Xoossa oge ne tumu tamarsizayssanne oonakka shaaka maadontayssa nu eroos. 22 Gido attin Qeesares giira giiranas bessizee? Bessennee?” giidi oychida.
23 Izikka istas diza gene qofa eridi, 24 “Ane issi dinare tana bessite, hayssi iza bolla diza medhazinne Xaafetoyssi oonayssee?” gides. Istika “Qeesareyssa” gida.
25 Izikka zaaridi istas “Qeesareyssa Qeesares, Xoossayssa Xoossas immite” gides.
26 Hessa gish izi haasayida qaalappe ekkidi asa sinthan iza qaxanas dandaybeetenna; izi immida qaalan malalettidi co7u gida.
Hayqqidayta dentha gish
(Mato 22:23-33; Mar 12:18-27)
27 Hayqqidayta denthi baawa giza Saduqaawetappe issi issi asati Yesusakko yiidi oysho shiishida. * Hawa 23:8 28 “Godo! ‘Issadey macho ekkidi naa yelonta hayqqikko he hayqqidayssa macheyo iza ishay ekkidi ba isha laattana naa izas yelo’ giidi Musey nuus xaafides. * Zaare 25:5 29 Histin laapun ishati deettes shin istafe bayray machidi naa yelonta hayqqides. 30 Iza kaalozikka izatho hayqqides; 31 heedzdzanthozikka izo ekkidees; laapunati wurikka he macasayo ekkidi wurikka naa yelonta hayqqida. 32 Wursethan macasaya hayqqadus. 33 Laapunatikka ha macasayo ekkida shin ha macasaya wursethan hayqqidayti dendiza wode iza awayssa macho gidanee?”
34 Yesusi istas “Ha dere nayti geleettessinne ekkettes. 35 Buro yaana alamen hayqqidayta dentha demmanas bessizayti gidikko gelettenanne ekkettenna. 36 Isti Kiitanchata mala gidana gish hessafe guye hayqqettenanne hayqoppe dentha nayta gidida gish isti Xoossa nayta. 37 Musey qeeri wora gish xaafettida taarikezan Goda ‘Abrahaame Xoossa, Yisaaqa Xoossa Yaqoobe Xoossa’ guussan hayqqidayti dendanayssa bessees. * Kessa 3:6 38 Wurikka izas de7oy diza gish izi paxata Xoossafe attin hayqqethata Xoosse gidenna” gides.
39 Issi issi xaafeti “Astamare! Lo7o gadasa” gida. 40 Hessafe guye ay asikka iza oychanas xaalibeenna.
Xoossay tiyidayssa gish shiiqida oysha
(Mato 22:41-46; Mar 12:35-37)
41 Hessafe guye Yesusi “Asay Masihe waanidi izi Dawute naa gizee? 42-43 Gaasoyka Dawutey ba xaafida mazamure maxaafatan ‘Ta ne morketa ne toho gars aaththana gakkanaas Goday ta Goda ne ta ushachan utta’ waanidi gidee? * Maza 110:1 44 Histikko Dawutey iza ‘Goda’ gi xeygishe waani izas naa gidanee?” gides.
45 Derey wuri siyishin bana kaallizaytas 46 “Gooshettiza aduussa qamse may7idi yuushshe dosizaytappenne giyay dizason saroketeth koyizaytappenne Ayhuda Woosa Keeththan dhoqa oydenne diggisason bonchoso koyizaytappe xaafetappe naagettite. 47 Haytanti am7eta keeththa kallosizayta. Asi ista beyana mala woossa aduussetes; heytanta iita pirday naages” gides.

*20:9 Isa 5:1

*20:17 Maza 118:22

*20:27 Hawa 23:8

*20:28 Zaare 25:5

*20:37 Kessa 3:6

*20:42-43 Maza 110:1