Marqoossi Xaafida
Nu Goda Yesus Kirstoosa Mishiraachcho Qaala
Giddo qofa
Marqoosa Mishiraachcho qaalay “Hayssi Xoossa Naa Yesus Kirstoosa Mishiraachcho qaalas koyro” guussan doommees. Hayssa ha Mishiraachcho qaalaza giddon Yesusi oosanchanne izi godateththara dizadde gid shiiqides. Godateththayka iza timirten, daydanthata bolla diza wolqaninne izi asa nagara atto gidayssan erettides. Yesusi “Asaa nagara aylletethafe kessi ekkanas ta shempo asa gish aaththa immanas yida Asa Nay tana” giidi barka yootides.
Marqoossi Yesusa taarike shiishiday qonceninne wolqay kumida ogera gidishin izi tishshi histi xeelliday Yesusa qaalanne iza timirteza gidonta izi ooththida gita malata oosota. Izi xammaqiza Yohannisa gish, Yesusa xinqate gishshinne izi ekkida metoza gish qaanthara yootidappe guyen Yesusi tamarsida timirteza gishinne izi harganchata pathidayssa birsh Yootees. Yesusa kaallizayti guyeppe Yesusa lo7ethi eri eri bida mala Yesusara eqettizayti qasse Yesusa kaseppe aaththi ixxi ixxi bida. Maxaafas wursetha shempoti Yesusi biitta bolla de7ida wursetha laythan wursetha saamintan polettida oosota; harappeka iza kaqetetha gishshinne iza dentha gish yootettes.
Marqoosa Mishiraachcho qaalas wursethan diza nam7u kifileti issi issi maxaafatan xalala deettes.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Mishiraachcho qaalas koyro doometh 1:1-13
Yesusi ba ooso koyro Galilan doommides 1:14-9:50
Yerusalamen Yesusa ooso 10:1-52
Yerusalameninne he heeran wursetha saamintan Yesusa gakkida meto 11:1-15:47
Hayqoppe Goda denthi 16:1-8
Hayqoppe dendida Goda qoncethinne pude salo buus 16:9-20
1
Xammaqiza Yohannisa markateth
(Mato 3:1-12; Luqa 3:1-18; Yoha 1:19-28)
Xoossa Naa Yesus Kirstoosa koyro Mishiraachchoy hayssa; * Issi issi Geeshsha Maxaafatan Xoossa Naa giza qaalazi xaafetibenna. nabe Isayaasa baggara
“Hekko nees oge lo7ethanade ta kiittanade
neeppe sinthara yeddana. * Mil 3:1
‘Godas oge giigissite;
izi baana oge suurisidi ooththite’
gishe bazzo biittan waassiza giiris”
geetetti xaafettides. * Isa 40:3
Hessathoka Xammaqiza Yohannisi asa xamaqishenne “Inte nagarappe simmidi xammaqettite, Xoossi inte nagara atto gaana” gi awajjishe bazzora kezi wodhdhides. Yuhuda derey kumeth Yerusalame asay wuri Yohannisakko bi biidi ba nagara nagara paaxi paaxi Yordaanoose Shaafan Yohannisa kushen xammaqettides. He wode Yohannisi may7izay gaamella isikeppe oosettida may7o; qasse ba xeessan xeessa guussi issi issi Gamo asata qaalara dabba geetettes. dafo gixxees. Izi miza qumay boolenne degera eessa. * 2Kawo 1:8 Izi “Tani hokkada iza caamma qasho birshanas bessontadey, taappe aadhdhizadey taappe guyera yaana. Tani intena haaththan xammaqays izi gidikko intena Xillo Ayanan xammaqana” giidi sabakides.
Yesusa xammaqetethinne paaceteth
He wode Yesusi Galila giddon diza Naazirete geetettiza katamaype Yordanoose Shaafa yiidi Yohannisa kushen xammaqettides. 10 Yesusi xammaqettidi haaththafe kezida mala saloy doyettin Xillo Ayanay iza bolla haraphe kafo misatidi wodhdhishin beyides. 11 Qasseka “Ta dosiza Nay nena, nenan ta ufayetays” giza qaala giirisi pude saloppe seetettides. * Medhe 22:2; Maza 2:7; Isa 42:1; Mato 3:17; 12:18; Mar 9:7; Luqa 3:22
12 Heerakka Xillo Ayanay iza duge bazzo kaalethi efides. 13 Heen bazzonka oyddu tammu gallas gakkanaas Xala7era paacettishe gam7ides. Do7atara issife de7ides. Kiitanchatikka iza maaddida.
Yesusi mole oykiza oyddu asata bana kaallana mala xeygides
14-15 Yohannisi qasho keeth gelidayssafe guye Yesusi Xoossa Mishiraachcho qaala sabakishe gede Galila biidi “Wodey gakkides; Xoossa Kawotethi matides; nagarappe simmite, Mishiraachcho qaalan ammante” giidi sabakides.
16 Yesusi Galila Abba achchara aadhdhin Simoonaynne iza isha Indiraassi mole oykkizayta gidida gish isti mole oykiza gite abban yeggishin beyides. 17 Yesusi ista “Haa yite! Tana kaallite; inte mole oykki shiishshiza mala ta intena as oykkizayta ooththana” gides. 18 Isti heerakka mole giteza yeggi aggidi Yesusa kaallida.
19 Guuth gede sinthe aadhdhidi Zabidoosa naa Yaqoobeynne iza isha Yohannisi wogolon uttidi mole gite giigissishin beyidinne heerakka ista xeygides. 20 Istika ba aawa Zabidoosas qaxarettidi ooththiza asatara issife wogoloza giddon aggidi Yesusa kaalli bida.
Tuna ayanay iza bolla dizadde Yesusi pathides
21 Heeppeka Qifirnahoome bida. Heerakka Yesusi Ayhudata Sambata gallas Ayhudata Woosa Keeththe gelidi tamarso oykkides. Ayhudata Woosa Keeththe gizayssa amaratho qaalan “Mikurabe” geetettes. 22 Xaafeta mala gidonta godateththara diza asa mala izi tamarsin asay wuri iza timirtezan malalettides.
23 He wode Ayhudata Woosa Keeththan diza tuna ayanay iza bolla diza issi addey 24 “Naazirete Yesusa ne nuuppe aazi koyay? Nuna dhayssana yadii? Ne oonakkonne ta nena erays; neni Xoossa geeshshaza” giidi waassides.
25 Yesuasikka tuna ayanaza “Co7u gaada izappe keza!” giidi hanqides.
26 Tuna ayanay addeza gendersidi izi qaketishin izappe waassishe kezides. 27 Derey wuri “Aso hayssi aaza palaa? Hayssi godateththara diza ooratha timirte; tuna ayanatakka azaazees; istika izas azazettetes” gi malalettishe asay ba giddon issoy issa oyshecho oykkides.
28 Heerakka iza ooso worey kumeth Galila yuushon diza dere ubban siyettides.
Yesusi daro harganchata pathides
29 Ayhudata Woosa Keeththafe kezida mala Yaqooberanne Yohannisara issife gede Simoonasonne Indiraasaso gelida. 30 He gelida mala Simoona bolloteya misha harge sakettada ichchidayssa izas yootida. 31 Hessa gish Yesusi iziikko shiiqidi izi kushe oykidi denthides. Mishay aggin iza dendada ista mokkadus.
32 Awa arshey wullidappe guye gadey dhumishin asay harganchatanne daydanthi oykkida asaa wursi Yesusakko ekki yides. 33 He katamayin diza asay wuri keeththa karen shiiqides. 34 Izikka dumma dumma hargen sakettidayta darota pathides. Daro daydanthataka kessides. Gido attin daydanthati Yesusi oonakkonne eriza gish daydanthati haasayana mala Yesusi koybeenna.
Yesusi Galilan Mishiraachcho qaala tamarsides
35 Bazzoy zo7onta malado wontara Yesusi dendidi issi asi bayndaso biidi heen woossa oykkides. 36 Simooninne izara dizayti Yesusa koyana kezi bida. 37 Isti iza demmidi asi wuri nena koshshan dees gida.
38 Yesusikka “Ta yiday tamarsanas gidida gish ane Mishiraachcho qaala yootanas matan diza gutata boos” gides.
39 Hessa gish Ayhudata Woosa Keeththan geli geli sabakishenne daydanthi kessishe Galila kumeththan yuuyides.
Yesusi inchiracha hargizade pathides
40 Issi inchiracha hargizadey Yesusakko shiiqidinne iza sinthan gulbatidi “Ne shene gidikko ne tana paththana dandayassa” gi woossides. § nchiracha geeshsha maxaafay qoncisiza mala asatetha bolla bollara galban keziza dumma dumma hargeta ubba bessees.
41 Yesusikka addezas mishettidi ba kushe yeddi iza bochidinne “Ta ne paxana mala koyays; paxa!” gides.
42 Heerakka addeza inchiracha hargey aggin, addezi paxides. 43-44 Yesusikka addezas “Oonaska hayssa ne haasayonta mala naageta; gido attin baada Qeeses nena bessa. Derezas marka gidana mala ne paxxidayssas Musey azazida yarshoza shiisha” giidi keehi minth yootides.
45 Gido attin addezi kezi biidi ba bida ubbason wore darsi dharcides. Hessa geedon Yesusi ay katamanka qoncera gelanas dandaybenna. Hessafe dendidayssan katamappe karera asi bayndason duus oykkides. Asay gidikko dumma dummasoppekka izakko yides.

*1:1 Issi issi Geeshsha Maxaafatan Xoossa Naa giza qaalazi xaafetibenna.

*1:2 Mil 3:1

*1:3 Isa 40:3

1:6 xeessa guussi issi issi Gamo asata qaalara dabba geetettes.

*1:6 2Kawo 1:8

*1:11 Medhe 22:2; Maza 2:7; Isa 42:1; Mato 3:17; 12:18; Mar 9:7; Luqa 3:22

1:21 Ayhudata Woosa Keeththe gizayssa amaratho qaalan “Mikurabe” geetettes.

§1:40 nchiracha geeshsha maxaafay qoncisiza mala asatetha bolla bollara galban keziza dumma dumma hargeta ubba bessees.