Phawuloosi
Piliphisiyoose Asas
Xaafida Kiita
Giddo qofa
Phawuloosi ha kiitaza xaafiday Maqidooniya geetettiza Oroome kawoy haarizason diza Piliphisiyoose geetettiza deren diza Woossa Keeththayssa. Henna he Woossa Keeththaya Phawuloosi koyro Awuroppan essida Woossa Keeththa. Piliphisiyoose kataman diza asappe dariza baggay Oroome biittafe yida. Hessafe dendidayssan daroti otoretetes. (Hawa 16:21) Istafe baggati Kirstoosan ammanizayta. Hessa gish ba asatan ixettidaytanne goodettizayta gidida. Hessika isti ha alame duussan manqo gidana mala ooththides. (2Qoro 8:2) Gididakkokka isti ammanon minni eqqidi hanko ammanishe waayetizayta maaddizayta gidida. Hessa gaason Phawuloosi ista addefe siiqees.
Ha kiitay xaafetiday Phawuloosi qashoson dishin hanko ammaniza oosanchatappe eqetethi iza gakkin Piliphisiyoosan diza Woossa Keeththey garsan dendida wordo timirte gaason iza woznay meqqi dishinna. Gido attin ha kiitazan qonci beettizay ufaysinne kumeththa ammaneteth. Phawuloosi hessa he kiitaza xaafida gaasoy izi metoti dishin Piliphoossinne ammaniza asay izas maado yeddida gish ista galatanassikko! Iza bolla gidin woykko ista bolla dumma dumma metoti gakkikkoka istas daro xalatethaninne kumeththa mino ammanoy istas daana mala izi ista minthethes. Otoretethinne ceeqeteth aggidi Yesus Kirstoosa ashiketethan kumana mala izi ista minthi qofises. Isti Yesus Kirstoosara Ayanan issino gididi demmida de7ozi Xoossa kiyatethafe beettidayssanne isti ammanon ekidayssafe attin woga naagon beettidayssa gidenna giidi izi ista qofises. Yesus Kirstoosara issifetethan diza ubbatas Xoossi istas immiza sarotetha gishshinne ufaysa gishikka xaafides.
Hayssi ha kiitazi eretizay ufays, ammanetteth, issifetethinne ammanon de7on minni eqqana mala qoncisi bessizayssanna. Qasseka Hawaare Phawuloosi Piliphisiyoose Woossa Keeththayo daro siiqizayssa qoncisees.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-11
Phawuloosa duussa gish 1:12-26
Ammanon duussas leemiso 1:27-2:18
Ximtoosanne Afrodixo qofa 2:19-30
Ammano ixizaytappe naagettana mala yooto 3:1-4:9
Phawuloosi Piliphisiyoosan ammanizaytas shiishida galatanne zore 4:10-20
Kuushsha qofa 4:21-23
1
Yesus Kirstoosa oosancha gidida Phawuloosappenne Ximtoosappe Woossa Keeththa cimataranne daaqonetara issife Pilphisiyoose deren diza ammanizaytas Yesus Kirstoosas dummatidaytas ubbas; * Hawa 16:12 nu Aawa Xoossafe, Goda Yesus Kirstoosappe kiyatethinne sarotethi intes gido.
Galata woossa
Intena qoppiza ubba gallas tani ta Xoossa galatays. Ubba gallas inte gish ta woossiza wode ufayssan woossays. Koyro gallassafe ha simmin hanno gakkanaas Mishiraachcho qaala ooson inte tanara deeta. Intenan lo7o ooso doommidayssi izi Yesus Kirstoosi wursetha pirdas yaana gakkanaas intena dandayissanayssa ta ammanays.
Ta ha7i qasho keeththan dishininne ta qashetanappekka kase Mishiraachcho qaala tuma naaganassinne minthethanas Xoossi taas ba kiyatethan immida maadon inte wurikka tanara issife ooththidayta gidida gish inte ubba gallas ta woznappe dhayekketa. Hessa gish ta inte gish qoppanas taas bessees. Ta intena Yesus Kirstoosa siiqon wosta laamotizakkonne Xoossi taas marka.
Inte siiqoy eratethaninne akeekan keehi darana mala ta woossays. 10 Hessika inte ubbafe aadhdhizayssa shaakki erana malanne Yesus Kirstoosa yuussa gallas gakkanaas inte geeshshatanne wosoy bayndayta gidana mala koyays. 11 Xoossa bonchisizayssanne galatissizayssa inte ooththana mala Yesus Kirstoosan beettiza geeshshatetha ayfen inte woznay kumo.
Phawuloosa qashetethan Mishiraachcho qaala dich
12 Ha7ikka ta ishato! Ta bolla gakkida metoy Mishiraachcho qaalay kaseppe dari aakkanas gididayssa inte erana mala ta koyays. 13 Hessa gish ta qashetethay Kirstoosa gish gididayssi kawo keeththa zabetassinne harataska erettides. * Hawa 28:30 14 Ta qashetidayssa geedon ammanizayti Xoossa qaala babbonta xalatethan asas markattanas minoteth demmida.
15 Issi issi asati coo nu izappe waanidon geethaninne hoollotethan sabakettes. Baggayti qasse lo7o qofara Kirstoosa gish sabakettes. 16 Baggayti ta Mishiraachcho qaala gish mootettana haan dizayssa eriza gish siiqon sabakettes. 17 Hankoyti qasse lo7o qofan gidonta tana gakkida qashoza bolla hara waaye gaththanassinne ba iita qofa polanas Kirstoosa sabakettes.
18 Hessa gidikko ay meto dizay! Waanna ayfe yo7oy suuretethan gidin woykko misatisson gidinka awarakka Kirstoosa sabakiza gish ta ufayetays. Qasseka ta ufayettana. 19 Ta bolla gakkida metoppe ta aadhanay inte woossaninne Yesus Kirstoosa Ayana maadon gididayssa ta erays. 20 Ta ay ogerakka yeellatonta mala mino ufaysinne laamotay taas dees. Gido attin kasekka hachchika; ta hayqqinka paxa diinka Kirstoosi ta ashon bonchettanayssa ta xalatethan haasayays. 21 Taas duus guussi Kirstoosa. Hayqoyka taas go7a. 22 Gido attin tani hayssa asho duussan guja dizaakko ayfe immiza ooso ooththays guussa. Ta awayssa dooranakkonne taas erettenna. 23 Ha nam7u Hanotan metotetadis. Ta baada Kirstoosara daanas laamotays. Hessi hara ubbafe keehi lo7o. 24 Gido attin taas ashon duussi intes keehi koshshees.
25 Hessa akeekada inte ammanon diccana malanne ufayettana mala inte ubbata matan gam7anayssanne daanayssa ta erays. 26 Ta he baada inte achchan deyikko ta gaason intes Kirstoosan diza ceeqeteththi darana.
27 Kirstoosa Mishiraachcho qaalas bessiza mala diite. Hessatho hanka ta intena hee baada beydakko woykko hahon daada inte gish ta siyizakko inte Mishiraachcho qaala ammanos issino oletishe issi Ayanan inte minni eqnayssa ta erays. 28 Ay ogerakka intenara eqetizaytas hirgofte. Hessi isti dhayanayssassinne inte atanayssas Xoossafe imettida malata. 29 Inte Kirstoosa ammanizayta xalala gidonta iza gish waaye ekizayta gidana mala hayssi Xoossa kiyatethi intes imettides. 30 Inte kase beyida mala ha7ikka ta bolla dizayssa inte siyizayssa mala hessatho intenaka waayison dees. * Hawa 16:19-40

*1:1 Hawa 16:12

*1:13 Hawa 28:30

*1:30 Hawa 16:19-40