Phawuloosi
Oroome Asas
Xaafida Kiita
Giddo qofa
Hawaare Phawuloosa kiitay Oroome asas xaafettiday Phawuloosi Oroomen diza Woosa Keeththayo gakki beyanas qoppida gish isti iza giigeti naagana mala erissanasikko. Phawuloosas diza qofay Oroomen diza ammaniza asara guutha wode ooththidappe guye isti iza maaddikko izi gede Ispene biitta baanasko. Izi baasi gelida mala istaska ammanoy gelin ammanizayti ba duussan ammano bessana mala ammano timirte hano istas wursi birshi xaafides. Phawuloosa kiitay kumeth gidi beettiday hayssa ha kiitazanikko.
Phawuloosi Oroomen diza ammaniza asas ba sarokka yeddidappenne istas izi woossana qaala gelidappe guye ba kiitas waanna ayfe yo7o (1:17) “Xoossafe beettiza xilloteth ammanonne ammanos gidida mala Mishiraachcho qaalan qoncides” giza qaala gididayssa bessees.
Hessafe guye Phawuloosi hayssa ha qofaza gujji aassi xaafes. Ayhudataka gidin woykko hanko dere asa gidin asi wurikka nagaras haarettida gish Xoossara igintanas bessees. Asay Xoossara igintanas dandayizay Yesus Kirstoosan ammanonna. Hessi asay Xoossara doommida ooratha issifetetha ayfey ooratha de7o gididayssa Phawuloosi lo7ethi erisses. Ammanizadey Xoossara saron de7es; Xoossa Ayana baggara hessadey nagarappenne hayqo wolqafe wozetees; shempo 5-8 gakkanaas Phawuloosi Xoossa woga gishshinne ammanizayta de7on ooththiza Xoossa Xillo Ayanas qofay aazakkone qoncisees. Qasseka gujidi Phawuloosi “Asa zeretha gish Xoossas diza qofa giddon Ayhudaynne Ayzaabey issife oyketanas dandayizee?” giza oyshos zaaro immanas baaxetees.
Qasseka Phawuloosi qoncisida mala Ayhudati Yesusa ammanonta attiday Xoossa qofa mala. Hessika haniday Yesus Kirstoosa baggara Xoossi qoncisida iza atotetha kiyan kumeth asa zerethi wurikka gakki ekkana gaththanasa. Gido attin Ayhuda asay Yesusan ammanana wodey yaanayssa Phawuloosi ammanees. Wursethan Phawuloosi ammanon waani deyanakkonne harappeka ammanizayti ba garsan baasi diza gaytoteththan siiqo oge kaallanas bessizayssa ista erisses. Gujidikka istas Xoossa ooso gish ammanizayti ba dere gish, ba garsan issoy issa naaganas bessiza alafetetha gishshinne qofappe dendiza oyshata wursi hu7en hu7en erisses.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Ha maxaafazi oykkida ayfe qofata 1:1-17
Asa naas atotethi koshshees 1:18-3:20
Xoossi asa naa ashshiza oge 3:21-4:25
Kirstoosa baggara beettiza ooratha de7o 5:1-8:39
Isra7eele asay Xoossa qofa garsan 9:1-11:36
Ammaniza asa lo7o ooso 12:1-15:13
Wursetha sarokka 15:14-16:27
1
Yesus Kirstoosa ayllenne Hawaare gidanas xeeygetida Mishiraachcho qaala yootanas Phawuloosappe kiitettida kiita.
He mishiraachcho qaala gish kase nabeta baggara Geeshsha Maxaafatan ufaysi imettides. Mishiraachcho qaalaykka ba naaza gish izi asho baggara Dawute zerethafe gididayssa yootiza gishassa. Hessathoka nu Goda Yesus Kirstoosi ba geeshshatetha Ayanan hayqoppe dendidayssi izi Xoossa naa gididayssi gita wolqan qoncides. Kirstoosa suntha gish ammanonta derey ammanana malanne azazettana mala iza baggara nuni hawaratethas gaththiza kiyateth ekkidos. Inteka Yesus Kirstoosayta gidana mala xeeygetidaytara deeta.
Xoossan dosettidaytanne geeshshata gidanas xeeygetida Oroome biittan diza intes ubbas nu Aawa Xoossafenne nu Goda Yesus Kirstoosappe kiyatethinne sarotethi intes gido.
Phawuloosi Oroome beyana laamottides
Inte ammanoy alame kumeththan siyetida gishshinne inte gish ta Goda Xoossa Yesus Kirstoosa baggara galatays. Ta inte gish ubba wode ay mala qoppizakkone Xoossa naa mishiraachcho sabakon ta kumeththa woznappe izas ooththiza Xoossay taas marka. 10 Tani ta woossan ubba wode intena qoppays. Ha7i qasse wursethan Xoossa shene gidikko ta inteko baana mala Xoossi taas oge doyana mala woossays. 11 Inte minnana mala maaddiza Ayana imotethi ta intes gishanassinne intena ayfera beyanas laamotays. 12 Hessika intenne tani issoy issara ammanon minettanassa.
13 Ta ishato! Harason ammanontayta matan taas hanida mala inte matanka taas ooso ayfey bettana mala daro wode qoppadis shin hanno gakkanaas ta diggettada dizayssa inte erana mala koyays. * Hawa 19:21 14 Tamaridaytas gidin tamarontaytaska; eratasinne eeyatas ubbas ta bolla tamarsana accoy dees. 15 Intes Oroomen dizaytassikka ta mishiraachcho qaala yootanas ta amottizay hessassa.
16 Ammanzayti wuri attana mala Xoossa wolqa gidida gish ta mishiraachcho qaalan yeelatikke; hessikka koyro Ayhudatas kaallidi Ayzaabetassa. * Mar 8:38 17 “Xilloy Xoossa ammanon dees” geetettidi kase xaafettida mala Xoossa xilloteth mishiraachcho qaalan qoncinna; he xillotethi koyroppe wurseth gakkanaas ammanon hanana. * Ib 2:4
Asa nayta iitateth
18 Tuma ba iitatethaninne makalan tucci oykkizayta iitatetha bollanne ista makalatetha ubba bolla Xoossa hanqoy saloppe qoncana. 19 Isti eranas bessizazi Xoossi wursi istas qoncisida gish isti Xoosse eranaas qonce. 20 Alamey medhetosoppe haa simmin asa ayfen beetti eronta Xoossa hanotethi hessikka izas diza merna wolqaynne Xoossatethay izi medhdhida medhetethan qoncen beettees. Hessa gish asay shiishana gaasoy deenna. 21 Isti Xoosse erikkoka iza Xoossatetha mala bonchibettenanne galatibettenna. Gido attin ista qofay mela go7ay bayndazi gididessinne yuushi qopponta mala ista woznay dhumides. * Efe 4:17-18 22 Isti bana “Era” gizayta gidikkoka eeyata gidida. 23 Merna Xoossa boncho hayqqiza asaninne kafotan; mehetaninne biitta bolla gooshettiza medhetethatan misatissidi laammida. * Zaare 4:16-18
24 Hessa gish Xoossi ista ba giddon issoy issara barka ba asatethan tuna ooso ooththana mala geeshshatethi baynda laymatethas aaththi immides. 25 Isti Xoossa tumateth wordon laammida; medhdhida Xoossa aggidi medhetethas goynnidanne istas ooththida. Medhdhida Xoossi izi mernas galattettidayssa. Amiin.
26 Hessa geedon Xoossi ista yellachiza amotethas aaththi immides. Isti macasati banara zin7anas bessontaytara zin7ana mala bana aaththi immida. 27 Hessathoka attuma asay baasi bessiza macasatara zin7anas bessishin addey addera zin7anas amon xuugetidi macasatara zin7iza mala addey addera zin7idi pala miishi ooththida. Heytanti barka ba ooththida iita oosozas bessiza qixaate ba bolla ehida.
28 Qasseka isti ba qofara Xoosse eroy nuna maaddenna gida gish isti ooththanas bessontayssa ooththana mala Xoossi ista go7onta qofas aaththi immides. 29 Ubba baggara makalanne iitateth, yiiqenne iita ooson xalala kumida; qanatetethan, shempo wodhon, ooshan, baleththoninne genen kumidayta qasseka zigirzayta gidida. 30 Asa sunth moorizayta, Xoossa ixizayta, as cayzayta, otoranchatanne ceeqqettizayta gidida, ubba wode iita ooththanas oge koyizayta, bana yelidaytas azazettontayta, 31 yushi qoppontayta, gida qaala zaari laallizayta, asas mishetontayta; menxe iitata. 32 Hessa “Ooththizayti wurikka hayqqanas bessees” giza Xoossa woga isti erishe heytanta baasi ooso xalala gidonta hessathoka ooththizaytaka minthethetes.

*1:13 Hawa 19:21

*1:16 Mar 8:38

*1:17 Ib 2:4

*1:21 Efe 4:17-18

*1:23 Zaare 4:16-18