16
Bi li taan ilike ma bo kí tore Kristo yaab bà te Yerusalɛm bó
Tɔ, mipum mà ni li taan mɛ̀ kí tore Uwien ya nib nnɔ ya gbɛr wɔn, tien mɛn tɛn n là tɔke' Kristo ya táan yaab bà te Galasi ki ye bɛ ń tien ma bo nnɔ. Nawucu kɛ nawucu ya wenkpiɛke ya daali* Nawucu ya wenkpiɛke nɛ ji yé Kristo yaab ya fofuordaali., niʼni wà kɛ ń li boreh u laa' nà bo ki blinh uʼden niba saan uʼtuɔm kpɛ ma bo. Ni la li gu ń baa ŋɔ kí yaan ní taan mipum nnɔ. Ní gɛ̀nde niʼni biba, n lá baa' la, ń de bɛ tigbɔnt, kí sɔn bɛ, bɛ ń taa ni taan' mipum mà nnɔ kí tì de Kristo yaab bà te Yerusalɛm ni nnɔ. Nì kpɛ nʼmɔ ń jo niʼbó la, n li tɔke nin bɛ.
Pɔl bondeh isɛn ya jom
N maaleh ń ñɛ Maseduɔnn nɛ kí baa niʼsaan, kimɛ n li cuon kí càare mi ya tinfɛnm nɛ. Nba la, n li tien niʼsaan iwenkàankɛ bii n li tien niʼsaan kí tì gben tiwɔrciɛnt ya yo nɛ, ŋɔ ní tore nni n fre kí baa n joh nà bó. Ma yíe miɛ bo n baa' niʼsaan la, ń sere itàan bo ki gɛ̀bre', kimɛ Yonbdaan tuo' la, n yíe ń tien niʼsaan iwien ile nɛ.
Ama n li juore Efɛs ya du ni, kí tì baa Pantekot ya nacenku ya yo nɛ, kimɛ Uwien pɛkre' usɛn ki de' nni ń sɔn lituonciɛnl udu nnɔ ni nin binɛnnɛndb yɛbe ma kɛ nnɔ.
10 Timote baa' niʼsaan la, ní ñikn kí teke wɔ mɔnmɔnm, kí cère uʼyɛnm ń li dɔ, kimɛ uʼmɔ sɔnh Yonbdaan ya tuonl tɛn min nɛ. 11 Nɛn bo, uba la liike wɔ fɛnm. Ní tore wɔ, ŋɔ wɔ ń liɛbe ní nʼsaan nin uyɛnduɔn, kimɛ n gu wɔn nin tiʼninjiɛb bitɔb ya liɛbm ní nɛ.
12 Tiʼninjɛ Apolos wɔn, n tùɔre' ki sure' wɔ wɔ ń pìɛre tiʼninjiɛb niʼsaan, ama wa yíe wɔ ń baa niʼsaan fɛnfɛnnɔ wuɔ fiebu. U lá laa' usɛn la, u li baa ní.
Igbierfɔrkɛ nin ifuonde
13 La gɔh mɛn, kí li faa mitekjim ni, kí li ŋmɔbe lifɛ̀l, kí li faa. 14 Li teh mɛn tibont kɛ nin miyíem.
15 Nʼyaabɛ, n li liɛbe kí gbiere nɛ usɛn uba mɔ ni. Ni bɛn ki ye Sitefanas nin uʼden yaab nɛ kpiɛ' ki teke' Kristo ki jin' nin Akayi ya tinfɛnm ya nib kɛ, nɛ ki taa' biʼba ki de' Uwien ya nib ya torm. 16 Nɛn bo, li boh mɛn bi ya nib nin bà kɛ taakeh nin bɛ ki sɔnh itùon nin inunmɔ́n nnɔ.
17 Sitefanas nin Fotunatus nin Akayikus ya baam là sɔnge' nʼyɛnm. Na là te nʼsaan ma nnɔ, bɛn nɛ la lère' niʼlènl. 18 Kimɛ bi là duɔn' nʼyɛnm ki duɔn' niʼmɔ yaam. Li pɛ̀keh mɛn bi ya nib. 19 Kristo ya táan yaab bà te niɛ saan Asi ya tinfɛnm ni nnɔ fuondeh nɛ. Akilas nin Prisil nin Kristo ya taanl ya nib bà taakeh biʼden nnɔ mɔ fuondeh nɛ mɔnmɔnm Yonbdaan ya yel bo. 20 Tiʼyaab kɛ fuondeh nɛ. Niʼmɔ ń li fuondeh tɔb mɔnmɔnm. 21 Min Pɔl nin nʼyul nɛ kɛle' ifuonde yii nɔ. Kí ñɛ Kugbɔnku kuu ya cinm kí lá baa 16:20 Pɔl lienh nɛ uba kiɛh, ama wɔn nin uʼyul nɛ kɛle' migbiirm 21 ki tì baa' 24. 22 Unil wà ŋa yíe Yonbdaan la, Uwien ń wiɛ wɔ miŋùum. Maranata! Niʼtingi si: Yonbdaan, dɛn! 23 Yonbdaan *Yesu ń juoke nɛ. 24 *Yesu Kristo bo nɛ n yíe niʼkɛ.

*16:2 Nawucu ya wenkpiɛke nɛ ji yé Kristo yaab ya fofuordaali.

16:21 Kí ñɛ Kugbɔnku kuu ya cinm kí lá baa 16:20 Pɔl lienh nɛ uba kiɛh, ama wɔn nin uʼyul nɛ kɛle' migbiirm 21 ki tì baa' 24.