Tigbɔnt tà
San
kɛle' tù nnɔ
Nà wɔngeh tigbɔnt tuu te ma bo
San nɛ kɛle' tigbɔnt tuta tuu nɔ. Wa kɛle' uʼyel tuʼni niba saan.
Kukpiɛku kuu ni niʼba saan ŋa wɔngeh u kɛle' kù ki de' wà. U lii kɛle' ki de' Kristo yaab biba nɛ, bi paan' binib biba bo biʼwɔknm ŋa kpe sɛn bo. Nɛn bo nɛ San kɛle' kugbɔnku kuu ki tɔke' bà li kàanh kù ki ye bɛ ń liike biʼyul bo nin mi ya wɔknm.
Kugbɔnlieku ni, San yih uʼba «uciɛn nɛ.» U kɛle' kù ki de' upii uba nin uʼbumu nɛ. Upii uba nin uʼbumu nnɔ yé Kristo ya taanl liba nin liʼnib nɛ.
U saakreh bà li kàan kù nnɔ ya gbɛnɛnt bɛ ń li yíe tɔb, kí li pɛ Yesu ya wɔknm bo mɔnmɔnm nɛ.
Wɔn unibaab nɛ kɛle' kugbɔntaaku ki de' ujɛ uba, ki pɛ̀ke' wɔ, kimɛ u pɛ tigbɛmɔ̀nt ya sɛn bo, ki toreh Kristo yaab. U liɛbe' ki lienh ujɛtɔ mɔ bó. U yìe' «uciɛn» ya ñɔbu bó, ka teknh cɛnb mɔ (migbiirm 9-10). U tí liɛbe' ki lienh ujɛtɔ uba mɔ ya gbɛr, u teke' Yesu ki jin' (migbiirm 11-12). U saakreh ukpiɛk nnɔ ya gbɛnɛnt wɔ ń li pɛ u ya jɛ ya tetem bo nɛ.
1
Mifuobm ya gbɛr
Ti tɔkeh nɛ ti cii' nà, tiʼnunbu laa' nɛ̀, ti ñuɔre' nɛ̀, tiʼnuɔ mɛ' nɛ̀ nnɔ ya gbɛr nɛ. Tigbɛr bugbɛn là te haali tibont kɛ ya cincinyo nɛ, ki yé limiɛl ya gbɛr. Mifuobm nnɔ ya daan taa' uʼba ki wuɔn' tɛ, ti laa' wɔ nɛ ki kundeh imɔ̀n, ki tɔkeh nɛ *limiɛl là ŋa ŋmɔbe gbenm ya gbɛr. Wà yé limiɛl ya daan nnɔ là te nin Baa Uwien nɛ, ki taa' uʼba ki wuɔn' tɛ. Ti cii' nà, ki laa' nɛ̀ nnɔ, ti tɔkeh niʼmɔ ni ya gbɛr nɛ, ŋɔ tinbi nin ninbi ń li te uñɔkpaan ni. Tiʼñɔkpaan nnɔ yé uñɔkpaan wà tinbi nin tiʼBaa Uwien nin uʼBijɛ *Yesu Kristo ŋmɔbe wù nnɔ nɛ. Ti yíe tí li ŋmɔbe uyɛnsɔnge kí tì gben nɛ. Nɛn bo nɛ ti kɛle' tigbɛr tuu nɔ ki de' nɛ.
Ñɛ mɛn licinñunl ni kí kɔ kuwenwenku ni
Ti cii' tigbɛr tà *Yesu saan nnɔ, ti tɔkeh nɛ tun sɔ: Uwien yé kuwenwenku nɛ, cinñunl ŋa te uʼni. Ti lienh ki teh tinbi nin Uwien ŋmɔbe uñɔkpaan, ki liɛbe' ki te licinñunl ni la, ti yé bitonnɛndɛnb nɛ, ta ŋmɔbe gbɛmɔ̀nt. Ama ti te kuwenwenku ni tɛn Uwien te kuwenwenku ni ma la, ti ŋmɔbe uñɔkpaan nin tɔb nɛ. Nɛ uʼBijɛ *Yesu ya sɛ̀m sɔkreh tiʼbiɛre kɛ.
Ti len' ki ye ta ŋmɔbe biɛre la, ti tulndeh tiʼba nɛ, gbɛmɔ̀nt ŋa te tiʼfɛ̀l ni. Ti kpiire' tiʼbiɛre ki tɔke' Uwien la, u li fère tɛ, kí sɔkre tiʼfɛ̀l kí ñɛn nà kɛ bre, kimɛ u cuube nɛ ki yé ugbɛmɔ̀ndaan. 10 Ti len' ki ye ta teh biɛre la, ti yin' Uwien utonnɛndaan nɛ, nɛ uʼgbɛr ŋa te tiʼfɛ̀l ni.