2
Nɛn bo, dàan mɛn mibiɛrm kɛ ya bol nin milɛrkjim kɛ ya bol, ki la ŋmɔbe ñuɔn ilele, ki la ŋmɔbe nunfɔke, ki la lienh ki saah tɔb. Li febnh mɛn Uwien ya gbɛr bo tɛn kicɛnfɛndk febnh ma libiil bo. Uwien ya gbɛr te tɛn mibiim mà mɔn nɛ, kí li cère ní kpére kí lɛ limiɛl Uwien saan, kimɛ ni laa' Yonbdaan ŋmɔbe tinimɔ̀nt ma bo.
Kristo te tɛn litɛnl nɛ ki co Uwien ya duku
Nɛkn mɛn Yonbdaan saan. U te tɛn litɛnl là fuobe nɛ. Binib wiɛ' lɛ̀, nɛ Uwien gɛ̀nde' lɛ̀, lì yé uʼbo nibonmɔ̀nn. Niʼmɔ te tɛn itɛn yà fuobe nɛ. Nɛn bo, cère mɛn Uwien ń taa nɛ kí mɛ *Mifuoñaanm ya duku. Ní li yé licɛkl là Uwien gɛ̀nde' lɛ̀ ki tien' bitɔtuɔrkaab, kí li teh ituɔrɛ ki dienh wɔ tɛn *Mifuoñaanm ye ma bo, nɛ *Yesu Kristo bo, u li tuo ituɔrɛ nnɔ. Kimɛ nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye:
«Liike mɛn, n gɛ̀nde' litɛnl là yé nʼbo nibonmɔ̀nn,
ki tien' litɛnl là co kuduku,
ki ble' Siyɔn ya du ni,
wà kɛ du liʼbo la, fɛ ŋa ń ji wɔ.»
Ninbi bà teke' ki jin' nnɔ,
litɛnl nnɔ yé niʼbo nibonmɔ̀nn nɛ.
Ama bà ŋa teke' ki jin' nnɔ bo nɛ nì kɛle' ki ye:
«Litɛnl là bidumɛb wiɛ' lɛ̀ nnɔ,
lɛn lá tien' litɛnkpiɛkl là co kuduku,
ki yé litɛnl là binib li lɛkeh liʼbo,
ki yé litɛnl là li gbɔ̀breh binib mɔ.»
Bi li lɛkeh liʼbo, kimɛ ba tuo' Uwien ya gbɛr,
nɛ Uwien sien' bɛ nnɔ.
Ama ninbi yé libol là Uwien gɛ̀nde' lɛ̀ nɛ,
ki yé wɔn ubɛrciɛn ya tɔtuɔrkaab,
ki yé linibol là te ki de' wɔn baba,
ki yé uʼnib.
U gɛ̀nde' nɛ, ní li kpaandeh u sɔn' itùonciɛn yà nnɔ nɛ.
Wɔn nɛ ñɛn' nɛ licinñunl ni,
ki kuɔn' nɛ uʼwenwenku kùa ŋmɔbe kuñuɔrku nnɔ ni.
10 Uyo uba na là yé Uwien ya nib,
ama fɛnfɛnnɔ ni ji yé uʼyaab nɛ,
na là yé u muɔ' binib bà micɛcɛkm nnɔ,
ama fɛnfɛnnɔ ni ji yé u muɔ' binib bà micɛcɛkm nɛ.
Li ŋmɔbe mɛn mitetem mà wɔngeh ki teh ni yé Uwien ya nib
11 Nʼjɔtiebɛ, ni yé bicɛnb nɛ kitink kiɛ bo ki gɛ̀breh. Nɛn bo nɛ n sureh nɛ ní li coh niʼba unisaal ya yɛnm pɛ tibont tà bo, tù piendeh wɔ u la tien' Uwien yíe nà nnɔ bo. 12 Ní li ŋmɔbe mitetemɔnmɔnm bà ŋa pɛ Wien bo ya nun bó, ŋɔ nì yé bi lienh ki saah nɛ isɛn iba ni ki teh ni teh nà bre mɔnɔn la, bɛ ń lɛ niʼtùonmɔnmɔn kí pɛ̀ke Uwien u li baa lidaali là.
13 Yonbdaan bo, ní li blinh niʼyul udu ya ciɛnb kɛ ciɛnb ya nun bó. Bɛn si: ubɛrciɛn, wɔn nɛ ŋmɔbe ticiɛnt uʼdu ya nib kɛ bo, 14 nin u kàan' binib bà idu ni bɛ ń li likeh yì, kí li diɛh bà teh ibiɛre ya tub, kí li pɛ̀keh bà teh nà mɔn nnɔ.
15 Uwien yíe nà si: ní li teh nà mɔn, ŋɔ nɛn bo, bà yé ijɔr, ka bɛn niba nnɔ la fre kí yàare ñɔbu. 16 Li yé mɛn binib bà si biʼba. Ni la dule nɛn bo kí li teh nà bre. Ama ní li fuobe nì kpɛ Uwien ya tonsɔnb ń li fuobe ma bo. 17 Li dienh mɛn unil kɛ lisel, kí li yíe niʼtɔb bà teke' Kristo ki jin', kí li boh Uwien, kí li dienh ubɛrciɛn lisel.
Tɛkn mɛn Yesu Kristo ya taal ni
18 Bitonsɔnbɛ, ní li blinh niʼyul niʼcɛnbaambɛ ya nun bó, kí tùɔre kí li fɛnge bɛ. Na yé ní li teh nnɔ cɛnbaambɛ bà yé binimɔ̀nb, ki dinge baba nɛ, ní li teh nnɔ bà mɔ ya gbɛr faa. 19 Kimɛ unil ŋa bii' niba ŋɔ bi jɛ̀ndeh wɔ, u jin' kuminku Uwien bo, ki tuo' ijɛnd nnɔ la, nì yé nibonn nà mɔn nɛ. 20 Ni tien' nà bre ŋɔ bi jɛ̀ndeh nɛ, ni tuo' ijɛnd nnɔ la, ni ŋmɔbe ku lɛ pɛnpɛku-u? Ama ni tien' nà mɔn ŋɔ bi jɛ̀ndeh nɛ ni mìnde' ki tuo' ijɛnd nnɔ la, nɛn nɛ yé nà mɔn Uwien ya nun bó, 21 kimɛ Uwien yin' nɛ ní sɔn nà nínɔ. Kristo mɔ jɛ̀nde' niʼbo nnɔ nɛ. U tien' nnɔ ŋɔ niʼmɔ ń tɛkn uʼtaal ni nɛ. 22 Wɔn ŋa tien' biɛre, tonnɛnku mɔ ŋa ñɛn' uʼñɔbu ni fiebu. 23 Bi suke' wɔ, wa jiin', ki jɛ̀nde' wɔ, wa taa' jɛr, ama u taa' uʼba ki ŋukn' wà buh tibuur tuʼdonbó ya nuɔ ni nɛ. 24 Wɔn bugbɛn nɛ taa' uʼtiɛma gbɛnɛnt ki teke' tiʼbiɛre udɔpɔnpɔn bo, ŋɔ ibiɛre ji la ŋmɔbe tiʼbo tuɔm, ŋɔ tí lɛ mifuobm mà cuube. U ya jɛnd ya gbìɛn nɛ cère' ni laa' laanfiɛ.
25 Imɔ̀n, ni là te tɛn ipe yà cuon' ki yebre' nɛ, ama fɛnfɛnnɔ ni liɛbe' ní wà kpaah nɛ, ki gu nɛ nnɔ saan.