2
Min cɛ̀kre' nà sɔ nʼyɛnm ni: nì yé n li liɛbe ní niʼsaan, niʼyɛnm ń saa la, ma we ní. Kimɛ min nin yul saa' niʼyɛnm la, ń ji li lɛ ŋmɛ wɔ ń de nni uyɛnsɔnge? Na yé n saa' ninbi bà ya yɛnm nnɔ-ɔɔ? Nɛn bo nɛ n tí là kɛle' nɛ kugbɔnku kuba, kimɛ ma là yíe ń baa nʼyɛnm ń saa ninbi bà bi li de nni uyɛnsɔnge nnɔ bo. N bɛn niʼkɛ ya tetem. Nà li sɔnge nʼyɛnm nnɔ li sɔnge niʼkɛ mɔ yaam nɛ. N là kiɛh nɛ kugbɔnku nnɔ ma nnɔ, nʼyɛnm ŋa là ŋmɛ fiimu nɔ, nì wi nni ki tì kɛnde' nɛ n muɔh brìbrì. Nin nɛn kɛ ŋɔ ma là kɛle' kugbɔnku bugbɛn ń saa niʼyɛnm, n la yíe ní bɛnde n yíe nɛ ki tì kpɛ ma bo nɛ.
Wà bii' nnɔ, ní fère wɔ
Unil tien' uyɛnsaa ya bonn la, na yé u saa' min baba ya yɛnm nɛ, u saa' niʼkɛ yaam nɛ. Ma yíe ń len kí tì kɛnde. Na li yé niʼkɛ mɔnɔn la, u saa' niʼni biba yaam. U ya daan wɔn, niʼni bà yɛbe kɔn' nin wɔ ma, nì dɛ̀kre nɛ. Nɛn bo, ni ji bi li fère wɔ uʼbiil nɛ, kí duɔn uʼyɛnm. Nnɔ ŋa ñí la, uʼyɛnm ji li saa kí tì kɛnde nɛ. Nɛn bo nɛ n sureh nɛ ní wuɔn wɔ kí ye ni yíe wɔ. Kimɛ n kiɛh nɛ kugbɔnku kuu ma nɔ, n yíe ń diire kí liike ni boh tibont isɛn kɛ ni bii na boh nɛ. 10 Ni fère' unil wà uʼbiil la, nʼmɔ fère wɔ nínɔ. N fère' wɔ uʼbiil ma nnɔ, na bi ciɛke min ń fère wɔ, ninbi bo nɛ n fère' udaan Kristo ya nun bó, 11 ŋɔ ki la de *Satan usɛn wɔ ń lɛre kí tuln tɛ, kimɛ ti bɛn u maaleh tiʼbo yà.
Pɔl ya yɛnm saa' Trowas ya du ni
12 N là jon' Trowas ya du bó ń tì tɔke Kristo ya gbɛmɔnmɔnt nɛ. Nin Yonbdaan de' nni usɛn ń sɔn lituonl bugbɛn ma kɛ nnɔ, 13 nʼyɛnm ŋa là dɔ, kimɛ ma là laa' nʼninjɛ Tit. Nɛn bo nɛ n là cɛ̀be' udu nnɔ yaab ki bure' Maseduɔnn ya tinfɛnm bó.
Yesu Kristo nɛ mɔ̀n' ki faake'
14 Tɔ, tí faare mɛn Uwien. Uyo kɛ u cèreh ti te binib bà wɔngeh ki teh u mɔ̀n' ki faake' ya cɛkl ni nɛ kí ñɛ Kristo bo. Kí ñɛ tinbi bo nɛ u cèreh binib bɛndeh Kristo ya gbɛr niʼkɛ saan. Uʼgbɛr ya bɛndm nnɔ te tɛn lɛfina wà ya nu ŋmɛ ki joh niʼkɛ saan nɛ. 15 Imɔ̀n, Uwien bo, ti yé Kristo ya lɛfina nɛ ki nu ki ŋmɛ. Bà pɛ miŋmɛrm ya sɛn bo nin bà pɛ usɛn wà li cère bɛ ń juore fɛnm kɛ ciih lɛfina nnɔ ya nu nɛ. 16 Lɛfina nnɔ yé biba bo mikuum ya nu nɛ, ki tukeh mikuum ki bàareh bɛ, ki yé bitɔb bo limiɛl ya nu, ki cèreh bi lɛnh limiɛl. Ŋmɛ li fre kí sɔn li ya tuonl-i? 17 Tinbi ŋa taah Uwien ya gbɛr ya tɔkm ki teh ukpenkpende tɛn binib bà yɛbe teh ma bo. Uwien nɛ sɔn' tɛ. Kristo bo nɛ ti tɔkeh wɔn Uwien ya gbɛr uʼnun bó, jɔknt ŋa te tiʼfɛ̀l bo.