Kugbɔnlieku kùa
San
kɛle' kù nnɔ
1
Ifuonde
Min uciɛn, n fuondeh sin tiʼnaa wà Uwien gɛ̀nde' ŋɛ nin aʼbumu* Tiʼnaa nin uʼbumu li fre kí ye Kristo ya taanl liba nin liʼnib.. N yíe nɛ imɔ̀nmɔ̀n nɛ. Na yé min baba nɛ yíe nɛ, binib bà kɛ bɛn tigbɛmɔ̀nt nnɔ mɔ yíe nɛ nɛ, kí ñɛ tigbɛmɔ̀nt tà te tiʼfɛ̀l ni, ki li tuu ki te tiʼni nnɔ bo.
Baa Uwien nin uʼBijɛ *Yesu Kristo ń juoke tɛ, kí muɔ tɛ micɛcɛkm, kí de tɛ uyɛnduɔn ŋɔ tí li pɛ tigbɛmɔ̀nt bo, kí li fuobe miyíem ni.
Li ŋmɔbe mɛn tigbɛmɔ̀nt, kí li yíe tɔb
N laa' aʼbumu muba pɛ tigbɛmɔ̀nt bo tɛn Baa Uwien de' tɛ liwɔbl ma bo nnɔ, nɛ nʼyɛnm sɔnge' ki gbien'. Sin tiʼnaa, fɛnfɛnnɔ n gbáanh ŋɛ nɛ, cère mɛn tí li yíe tɔb. Na yé wɔbfɛ̀nl nɛ ń kɛle' ki de' ŋɛ, nì yé ti là cii' là haali ucincinyo nnɔ nɛ. Miyíem ya tingi si: tí li fuobe Uwien ya wɔbl ye ma bo nɛ. Li ya wɔbl nɛ ni là cii' lɛ̀ haali ucincinyo nnɔ: «Li fuobe mɛn lì ye ma bo».
Binib bà tulndeh biʼtɔb yɛbre' uŋɛndun wuu ni, ki lienh ki teh *Yesu Kristo ŋa baa' nin nisaalgbɛnɛnt. Unil teh nnɔ la, u yé wà tulndeh binib nɛ, ki yé *Kristo ya nɛnnɛnd. Liike mɛn niʼyul bo ŋɔ tiʼtuonl la juore fɛnm. La juore' fɛnm la, ni li lɛ lisuul kí tì gben.
Wà kɛ taah tibontɔr ki pukndeh Kristo ya wɔknm bó, ka fuobe mì ye ma bo la, wa tɛ nin Uwien. Wà fuobe Kristo ya wɔknm ye ma bo la, u tɛ nin Baa Uwien nin uʼBijɛ nɛ. 10 Wà baa' ní niʼsaan ka tuke mi ya wɔknm la, la teke wɔ mɛn, ki la fuonde wɔ mɔnɔn. 11 Kimɛ wà fuonde' wɔ la, udaan nin wɔn kpaan' iyɛ ki sɔn' u sɔnh itùonbiɛrɛ yà nnɔ nínɔ.
Micɛ̀bm
12 N ŋmɔbe tigbɛr tù yɛbe ń tɔke nɛ ama ma yíe ń kɛle tù gbɔnku ni. N daan ń baa niʼsaan, kí lɛ nɛ, tí tɔke tigbɛr ŋɔ kí li ŋmɔbe uyɛnsɔnge kí tì gben nɛ.
13 Tiʼnaa, aʼninsɛ wà Uwien gɛ̀nde' wɔ nnɔ ya bumu mɔ fuondeh ŋɛ.

*1:1 Tiʼnaa nin uʼbumu li fre kí ye Kristo ya taanl liba nin liʼnib.