3
Idɛnfɔrkɛ ya gbɛr
Li bɛn kí ye idɛnfɔrkɛ li yé uyo wà faa nɛ. Kimɛ binib li yé ifɔnfuɔb nɛ, biʼnun ń li mɔ́n ilike baba bo, kí li teh tinacenkpekuont, kí li yíe tigbengt, kí li sukreh Uwien, ka ń li boh biʼnaambɛ nin biʼbaambɛ, ka ń li faareh bà toreh bɛ, ka ń li boh tibont tà yé Uwien yaar, kí li yé binibiɛrb, ka ń li muɔh nib cɛcɛkm, kí li lienh tɔb bo fɛnfɛnm, kí li teh fɛnfɛnm, kí li bre ki gbien', kí li nɛn nà mɔn, kí li yé binikuɔrb, kí li ŋmɔbe lifɛ̀tònl. Tigbengt li cère bɛ ń li te tɛn ijùɔn, kí li fɛ uŋɛndun wuu ni ya bont ki cɛn' Uwien. Bi li teh tɛn bi pɛ Uwien ya sɛn bo nɛ, ama ka ji tuuke nà yé mitekjim ya tuɔm. A la nɛkn bi ya nib ya bol. Kimɛ biʼni biba teh miyɛnfuom nɛ ki kɔh idencɛn ni, ki lɛreh ki coh mupiiliinmu. Ibiɛre nɛ gbe muʼfɛ̀l bo, nɛ muʼyɛnmaale cère' mù pɛ mù fɛ uŋɛndun ya bont tà kɛ nnɔ bo. Mù tuu ki bɛngeh nɛ, ama mua ń fre kí bɛnde nà yé gbɛmɔ̀nt fiebu. Yanɛs nin Yanbɛrɛ là yìe' Moyis ya ñɔbu bó ma bo nnɔ, binib nnɔ mɔ yìenh tigbɛmɔ̀nt nnɔ nɛ. Bi ŋmɔbe iyɛnmaalbiɛre, nɛ biʼtekjim juore' fɛnm. Ama bi teh nà nnɔ ŋa ń wuɔke, kimɛ binib kɛ li bɛnde kí ye bi yé ijɔr nɛ tɛn bi là bɛnde' ma ki ye Yanɛs nin Yanbɛrɛ yé ijɔr nnɔ.
Pɔl gbiereh Timote
10 Ama sin wɔn, a paan' nʼbo ki bɛn n wɔknh ma bo, ki bɛn nʼtetem te ma bo, ki bɛn n yíe ń sɔn yà, ki bɛn n teke' *Yesu ki jin' ma bo, ki bɛn n ŋmɔbe kuminku nin miyíem nin miñiknm ma bo, 11 ki bɛn binib jɛ̀nde' nni ma bo nin n jin' ijɛnd yà Antiyɔk ya du ni nin Ikoniyɔm ya du ni nin Lista ya du ni nnɔ. I lɛ jɛnd ba nɛ ma jin' yɛ̀! Ama Yonbdaan ñɛn' nni iʼkɛ ni. 12 Imɔ̀n, binib bà kɛ yíe bɛ ń li pɛ Uwien ya sɛn bo mɔnmɔnm *Yesu Kristo bo nnɔ, bi li jɛ̀nde bɛ nɛ. 13 Binibiɛrb nin bitonnɛndɛnb bɛn wɔn, bi li tùɔreh ki sɔnh itùonbiɛrɛ nɛ, kí li tulndeh binib, kí tì tonde kí tuln biʼba mɔ. 14 Sin wɔn, taa aʼba kí de bi wɔkn' ŋɛ nà kɛ a teke' nɛ̀ ki jin' nnɔ. A bɛn bà wɔkn' ŋɛ nnɔ yé bidɛnb bà.
15 A bɛn *Uwien ya gbɔnku ya gbɛr haali aʼbuwaam ni nɛ. Tigbɛr nnɔ li fre kí de ŋɛ miyɛnfuom mà li cère á teke *Yesu Kristo kí ji ŋɔ kí ŋmɛre. 16 Tigbɛr tà kɛ te *Uwien ya gbɔnku ni nnɔ, Uwien nɛ cère' bi kɛle' tù. Tù mɔn nɛ, ki wɔngeh binib Uwien ya sɛn, ki pekreh bɛ, ki tùɔreh biʼtetem, ki wɔknh bɛ mifuobm mà cuube, 17 ŋɔ Uwien ya nil ń li yé unil wà bonde' ki tì gben', ki ŋmɔbe nà li cère wɔ ń li sɔnh itùon yà kɛ mɔn.