5
Nì bre bifàadɛnb bo
Cenge mɛn fɛnfɛnnɔ, ninbi bifàadɛnbɛ: muɔ mɛn kí kpiɛnde micɛcɛkm mà lá li tu nɛ nnɔ bo. Niʼfaal yon'-a! Likuotuul mɔ mɔn' niʼkpɛlcɛr-a! Niʼñɔ̀km nin niʼlike ya kur kɔn' itɛnmɔ́n ŋɔ. I ya tɛnmɔ́n nɛ li cère bɛ ń biin nɛ. Ì li ŋmɔn nɛ tɛn umu nɛ. Uŋɛndun benh wù ń gben nɛ, nin nɛn kɛ ni kùleh lifaal ki cokndeh. Liike mɛn, bitonsɔnb bà taan' niʼkpàan ni ya jier, ŋɔ ni yìe' ka pɛ̀n' bɛ biʼpaaku kɛ nnɔ muɔh kuʼbo. Nɛ biʼmuɔ nnɔ lu' Yonbdaan Uwien, mituɔm kɛ ya daan ya tubl ni. Ni te liwiel ni nɛ uŋɛndun wuu ni, ki teh nà sɔnge niʼyɛnm, ki jinh ki gbengreh tɛn bi jindeh tiwɛnt tà tù ń gbenge bɛ ń kù. Ni biin' binib bà ŋa bii' niba ki ku' bɛ, ba kɔn' biʼba bo.
Kuminku nin ikaare ya gbɛr
Nʼyaabɛ, li ŋmɔbe mɛn kuminku kí tì baa Yonbdaan ya baam. Liike mɛn, ukpaal ŋmɔbe kuminku kùa ya bol. U tì ń gu uyo wà uʼkpàabu ya jier li tien mɔnmɔnm nɛ kí cin utɛkpiɛk kí tì baa utɛfɔrkɛ. Niʼmɔ ń taa mɛn kuminku, kí li faakreh niʼba, kimɛ uyo wà Yonbdaan li baa ní nnɔ nɛkn' ní ŋɔ!
Nʼyaabɛ, la po mɛn tɔb bo, ŋɔ Uwien la lá bu nɛ buur. Liike mɛn, wà li bu tibuur nnɔ baa' ki gben'-a! 10 Nʼyaabɛ, li tòkreh mɛn Uwien ya ñɔbonsɔknb bà là len' Yonbdaan ya yel bo nnɔ ya jɛnd nin biʼminku. 11 Ti lienh binib bà ŋmɔbe kuminku ijɛnd ni ki tì gben' nnɔ bo nɛ ki teh Yonbdaan ya mɔnm te biʼbo. Ni cii' Sɔb là ŋmɔbe kuminku kùa ya bol, ki bɛn Yonbdaan là tien' nà ki de' wɔ ijɛnd nnɔ ya gbenm. Kimɛ Yonbdaan ŋmɔbe lifɛ̀sɔngl ki gbien', ki muɔh binib micɛcɛkm.
12 Nʼyaabɛ, nibonn kɛ ni, la pole mɛn taaku, ki niireh nin tink, ki la pole bonn niba nin nitɔnn. Nɛn bo, ni len' ki ye: «Nì te nnɔ la, nɛ̀ ń li te nnɔ,» ni tí ye: «Na te nnɔ la, nì la li te nnɔ», ŋɔ ni la lu Uwien ya buur ni.
Li kàareh mɛn ki dienh biwiɛnb
13 Niʼni uba te ijɛnd ni la, wɔ ń li kàareh. Niʼni uba ŋmɔbe uyɛnsɔnge la, wɔ ń li gɛh iyuon ki dondeh Uwien. 14 Niʼni uba bun la, wɔ ń yin Kristo ya taanl ya ciɛnb, bɛ ń kàare kí de wɔ, kí taa mikpɔm kí fanfaan wɔ Yonbdaan ya yel bo. 15 Bi kàare' nin mitekjim la, Yonbdaan li cère uwiɛn nnɔ ń faake, kí cère wɔ ń fii. U tien' ibiɛre mɔnɔn la, u li fère wɔ yì. 16 Nɛn bo, li tɔkeh mɛn tɔb niʼtùonbiɛrɛ, kí li kàareh ki dienh tɔb, ŋɔ Uwien ń de nɛ laanfiɛ, kimɛ ugbɛmɔ̀ndaan ya kaare ŋmɔbe mituɔm ki gbien'. 17 *Eli là yé unisaal tɛn tinbi nɛ, ki kàare' nin inunmɔ́n ki ye taa la nii. Nɛ taa ŋa tuore' tink bo haali ibin ita nin iŋmaale iluob. 18 U tí liɛbe' ki kàare', nɛ Uwien cère utaa nii', kitink sɔnge' nɛ tijier tien'.
19 Nʼyaabɛ, niʼni uba tùre' tigbɛmɔ̀nt ya sɛn ŋɔ utɔ jiin' wɔ ní la, 20 udaan ń li bɛn kí ye: «Unil jiin' ubiɛrdaan wà tùre' tigbɛmɔ̀nt ya sɛn la, u ŋmiɛn' udaan nɛ, ki li cère Uwien ń fère ibiɛre ì yɛbe.»