4
Nɛn bo, nʼyaabɛ, n yíe nɛ nɛ, ki dɔkn' nɛ cɛɛn. Ninbi nɛ yé nʼbo nʼyɛnsɔnge, ki yé nʼbo lisuul là bi dienh lɛ̀ wà mɔ̀n' ki faake'. Tùɔre mɛn kí li pɛ Yonbdaan ya sɛn bo nnɔ.
Igbiere
Efodi nin Sɛntik, n sureh nɛ nibonn nà bo si: Yonbdaan bo ní li lienh ki ciih tɔb bó. Sin nʼtonsɔntɔ, umɛmɔ̀ndaan, n gbáanh ŋɛ nɛ, á tore bɛ kimɛ bi yé bipiib bà nin Kleman nin nʼtonsɔntɔb là mɔ̀nde' ki tore' nni tigbɛmɔnmɔnt ya tɔkm ni nɛ. Uwien kɛle' biʼyel limiɛl ya gbɔnku ni ŋɔ.
Yonbdaan bo, li poknh mɛn uyo kɛ. N liɛbe' ki tɔkeh nɛ nɛ, li poknh mɛn. Li ŋmɛ mɛn nin binib kɛ. Yonbdaan ya babaadaali nɛkn' ní ŋɔ. La cère mɛn iyɛnmaale ń li wiɛbe nɛ niba bo, ama ní li kàareh isɛn kɛ ni, kí li gbáanh Uwien, kí li faareh wɔ, kí li miɛh wɔ nà pɔre' nɛ. Nnɔ nɛ Uwien ya yɛnduɔn wà cɛn' unisaal ya bɛnm kɛ nnɔ, li de nɛ lifɛ̀sɔngl, kí cère niʼyɛnm ń li dɔ kí ñɛ *Yesu Kristo bo.
Tɔ, nʼyaabɛ, cère mɛn niʼnun ń li mɔ́n nà kɛ yé nibonmɔ̀nn nin nà kɛ kpɛ bɛ ń li boh nɛ nin nà kɛ cuube nin nà kɛ ŋa ŋmɔbe jɔknt nin nà kɛ kpɛ bɛ ń li yíe nɛ̀ nin nà kɛ ŋmɔbe lisel nin nà mɔn ki tì gben' ki ŋmɔbe kupɛnpɛku bo. Li teh mɛn ni bɛnge' nà nʼsaan, ki cii' nɛ̀, ki teke' nɛ̀, ki laa' n teh nɛ̀ nnɔ, ŋɔ Uwien uyɛnduɔn ya daan ń li te nin nɛ.
Pɔl faareh Filip yaab biʼpum bo
10 N ŋmɔbe uyɛnsɔnge Yonbdaan bo ki gbien', kimɛ ni ji fre' ki wuɔn' ki ye ni tiɛn nʼbó. Ni lì là tiɛn nʼbó nɛ, ama na là laa' sɛn nɛ ní wuɔn kí ye ni tiɛn nʼbó. 11 Nà yé n te tijiint ni nɛ cère' n lienh nnɔ, kimɛ n bɛnge' n li fuobe ma bo isɛn kɛ ni. 12 N bɛn n li fuobe ma bo tijiint ni bii ligbɛl ni. N bɛnge' uyo kɛ, n li fuobe ma bo isɛn kɛ ni. N jinh ki gbuokeh bii n te mikònm la, n ŋmɔbe ki gbien' bii n ŋmɔbe waamu la, n bɛn ń li tien ma. 13 Kí ñɛ Kristo wà dienh nni mituɔm nnɔ bo nɛ n li fre kí tien niʼkɛ.
14 Nin nɛn kɛ, ni tore' nni nʼjɛnd ni ma nnɔ, ni tien' nì mɔn nɛ. 15 Ninbi Filip yaab mɔnɔn bɛn ki ye uyo wà n là siereh Maseduɔnn ya tinfɛnm ni nnɔ, ninbi baba ŋa ñí la, Kristo ya taanl liba mɔnɔn ŋa là ñɛn' niʼba ki tore' nni. N là cin' u ya yo nɛ ki tɔkeh binib Kristo ya gbɛmɔnmɔnt mitinfɛnm nnɔ ni. 16 N là te Tesalonik ya du ni uyo wà nnɔ, ni là nɛ̀kn' nni nà pɔre' nni nì gɛ̀bre' bolm miba. 17 Na yé n nuunh mipum baba nɛ; ama n nuunh niʼpum nnɔ bo, Uwien ń cère ní lɛ mimɔnm kí gbien nɛ.
18 Ni de' nni nà nnɔ, niʼkɛ kɔn' nʼnuɔ ni. Nì yɛbe ki cɛn' n là ciɛke nà mɔnɔn. Ni sɔn' Epafrodit wɔ ń lá de nni nà nnɔ, n laa' nɛ̀, nɛ ki ji ŋmɔbe ki gbien'. Niʼpum nnɔ te tɛn lituɔrl là mɔn liʼnu ŋmɛ, Uwien teke' lɛ̀, uʼyɛnm sɔnge liʼbo nɛ. 19 NʼWien ŋmɔbe ukpiɛke, ki ŋmɔbe lifaal ki gbien' ma nnɔ, *Yesu Kristo bo, u li de nɛ nà kɛ pɔre' nɛ. 20 Cère mɛn tí kpiɛke tiʼBaa Uwien uyo wà ŋa ŋmɔbe gbenm. Ami.
Ifuondfɔrkɛ
21 Ní fuonde binib bà kɛ yé Uwien yaab kí ñɛ *Yesu Kristo bo nnɔ jɛjɛ kí de nni. Kristo yaab bà te nʼsaan nnɔ mɔ fuondeh nɛ.
22 Uwien ya nib kɛ fuondeh nɛ. Ubɛrciɛn Sesa ya tonsɔnb bà yé Uwien ya nib nnɔ tùɔreh ki fuondeh nɛ. 23 Yonbdaan *Yesu Kristo ń juoke nɛ.