16
Ifuonde
Tɔ, n yíe ní teke tiʼninsɛ Febe nɛ. U yé wà sɔnh Kristo ya taanl là te Sankre ya du ni nnɔ ni nɛ. Yonbdaan ya yel bo, teke mɛn wɔ tɛn nì kpɛ bɛ ń li teknh Uwien ya nib ma bo. Uyo wà kɛ u lá ciɛke ní tore wɔ la, ní tore wɔ. Kimɛ wɔn mɔnɔn là tore' binib bi yɛbe. U là tore' min mɔnɔn.
Ní fuonde Prisil nin Akilas kí de nni. Bi yé nʼtonsɔnlieb nɛ *Yesu Kristo ya tuonl ni. Bi là nuunh bɛ ń ŋmiɛn min nɛ ki tì benh bɛ ń kpo. Nɛn bo nɛ n faareh bɛ. Na yé min baba nɛ faareh bɛ, Kristo ya táan yaab bà ŋa yé *Sufmbɛ nnɔ mɔ kɛ faareh bɛ nɛ. Ní fuonde Kristo yaab bà taakeh biʼden ki kàareh nnɔ mɔ kí de nni. Ní fuonde nʼjɔ Epayinɛt kí de nni. Wɔn nɛ kpiɛ' ki teke' Kristo ki jin' Asi ya tinfɛnm ni. Ní fuonde Mari kí de nni. Uʼgbɛnɛnt ben' niʼbo cɛɛn nɛ. Ní fuonde nʼninjiɛb Andronikus nin Yuniyas. Min nin bɛn nɛ là te lipɛkl ni. Bi ŋmɔbe liyel *Yesu ya tondb saan. Bi kpiɛ' ki teke' Kristo ki jin' nin nni mɔnɔn.
Ní fuonde nʼjɔ Ampliyatus kí de nni. N yíe wɔ ki gbien' Yonbdaan bo nɛ. Ní fuonde nʼjɔ Urbɛn. U yé tiʼtonsɔnlie nɛ Kristo ya tuonl ni. Ní fuonde nʼjɔ Stakis mɔ kí de nni. 10 Ní fuonde Apɛlɛs wà wuɔn' ki ye u mɔnbe ki yé Kristo yɔ nnɔ kí de nni. Ní fuonde Aristobul nin uʼden yaab. 11 Ní fuonde nʼden yɔ Herodiyɔn, kí fuonde Narsis nin uʼden yaab bà pɛ Yonbdaan bo nnɔ. 12 Ní fuonde Trifɛnn nin Trifos bà ya gbɛnɛnt ben' Yonbdaan ya tuonl ni nnɔ, kí fuonde tiʼjɔ Pɛrsid wà mɔ ya gbɛnɛnt ben' Yonbdaan ya tuonl ni nnɔ. 13 Ní fuonde Yonbdaan ya tonsɔnmɔ̀n Lufus nin uʼnaa wà yé nʼmɔ ya naa nnɔ. 14 Ní fuonde Asɛnkirt nin Flegon nin Hɛrmɛs, kí fuonde Patrobas nin Hɛrmas nin tiʼninjiɛb bà te biʼsaan nnɔ. 15 Ní fuonde Filolɔg nin Yuli, kí fuonde Nere nin uʼninsɛ nin Olimpas nin Uwien ya nib bà kɛ te biʼsaan nnɔ. 16 Ní fuonde niʼtɔb mɔnmɔnm. Kristo ya táan yaab kɛ fuondeh nɛ.
Igbierfɔrkɛ
17 Nʼyaabɛ, n gbáanh nɛ nɛ, liike mɛn niʼyul bo nin binib bà boreh nɛ ki cèreh ni tùreh nnɔ. Bɛn nɛ niɛh nin bi là tɔke' nɛ Uwien ya gbɛr tà nnɔ. Ni la nɛkndeh bi ya nib, 18 kimɛ ba yé tiʼYonbdaan Kristo ya tonsɔnb. Bi sɔnh biʼpòr bo nɛ, nɛ ki ŋmɔbe uñɔŋmaa, ki lɛreh binib bà ya bɛnm ŋa yɛbe. 19 Ninbi bɛn wɔn, unil kɛ bɛn ni ŋmɔbe mibom ma bo. Nɛn nɛ cère' nʼyɛnm sɔnge niʼbo. N yíe ní li ŋmɔbe miyɛnfuom kí gbien, kí li teh nà mɔn nɛ, kí li ceke ki lɔkeh nà bre. 20 Na ń wuɔke Uwien, uyɛnduɔn ya daan, li cère ni tɛ kí mɛre *Satan. TiʼYonbdaan *Yesu ń juoke nɛ.
21 Nʼtonsɔnlie Timote fuondeh nɛ. Nʼden yaab Lusiyus nin Sasɔn nin Sosipatɛr mɔ fuondeh nɛ.
22 Min Tɛtiyus wà Pɔl cère' n kɛle' kugbɔnku kuu nnɔ mɔ fuondeh nɛ Yonbdaan ya yel bo.* Pɔl nin uʼyul ŋa cinbe ki kɛle' kugbɔnku bugbɛn. U lienh nɛ ujɛ uba cengeh ki kiɛh bi yih wɔ Tɛtiyus.
23 Gayus wà teke' min Pɔl nin Kristo ya taanl yaab kɛ ya cɛ̀nku nnɔ mɔ fuondeh nɛ. Erat wà ŋuuke udu wuu ya like nnɔ mɔ fuondeh nɛ. Tiʼninjɛ Katus mɔ fuondeh nɛ.
[ 24 Yonbdaan *Yesu Kristo ń juoke nɛ. Ami.] Bi kpiɛ' ki kɛle' tigbɔnt tà nnɔ ya tuba ni migbiirm 24 ŋa te tuʼni.
25 Cère mɛn tí kpiɛke Uwien. U ŋmɔbe mituɔm mà li cère tí li faa mitekjim ni. N tɔkeh *Yesu Kristo ya gbɛmɔnmɔnt tà nnɔ nɛ ye nnɔ. Tù là buɔ nɛ haali uyo bo nɛ Uwien kpiire' tù, 26 ki cère' fɛnfɛnnɔ tù te upaan bo. *Uwien ya ñɔbonsɔknb là kɛle' tù biʼgbɔnt ni ma nnɔ nɛ cère' tù ji te kuwenwenku ni. Uwien wà tuu ki te nnɔ, nɛ là sien' ki ye inibol kɛ ń cii tù, ŋɔ kí li ŋmɔbe mibɛnm kí teke wɔ kí ji kí li boh wɔ. 27 Uwien baba nɛ yé uyɛnfodaan, ki kpɛ ukpiɛke uyo wà ŋa ŋmɔbe gbenm *Yesu Kristo bo. Ami.

*16:22 Pɔl nin uʼyul ŋa cinbe ki kɛle' kugbɔnku bugbɛn. U lienh nɛ ujɛ uba cengeh ki kiɛh bi yih wɔ Tɛtiyus.

16:24 Bi kpiɛ' ki kɛle' tigbɔnt tà nnɔ ya tuba ni migbiirm 24 ŋa te tuʼni.