3
Kristo yɔ li te ma bo
Tiɛre Kristo yaab kí ye bɛ ń li tuonh gobina nin tibuur ya ciɛnb ya ñuɔn bó, kí li boh bɛ, kí li yé binib bà bonde' bɛ ń li teh nà mɔn, ki la lienh nib bo fɛnfɛnm, ki la kɔnh jɛr, kí li teh tinimɔ̀nt, kí li ŋmɛ nin binib kɛ. Kimɛ uyo uba tinbi mɔnɔn là yé ijɔr nɛ, ka boh Wien, ki yé binib bà tùre', ki taa' tiʼba ki de' tibont tà ti fɛ tù, tiʼmɛnku kɔh tuʼni nnɔ. Ti là teh mibiɛrm nɛ, ki ponbeh tɔb, ki yé binib bà ba yíe tiʼnu, nɛ tiʼmɔ ŋa yíe tɔb ya nu. Ama Uwien tiʼŊmiɛnl wuɔn' tɛ uʼnimɔ̀nt nin uʼyíem uyo wà nnɔ nɛ ki ŋmiɛn' tɛ. Na yé tiʼtùonmɔnmɔn bo nɛ u ŋmiɛn' tɛ, u muɔ' tɛ micɛcɛkm nɛ ki ŋmiɛn' tɛ, kí ñɛ uʼñunsii wà lèbre' tɛ nnɔ nin *Mifuoñaanm tien' tɛ binifɛ̀nb ma nnɔ bo. TiʼŊmiɛnl *Yesu Kristo bo nɛ Uwien de' tɛ *Mifuoñaanm ki tì gben', ŋɔ uʼjuokm bo u bù' tɛ bigbɛmɔ̀ndɛnb ma nnɔ, ti daan ki ye ti li lɛ limiɛl là ŋa ŋmɔbe gbenm. Tigbɛr tuu te nɛ, nɛn bo nɛ n yíe á li tùɔreh ki tɔkeh tù binib, ŋɔ bà teke' Uwien ki jin' nnɔ ya nun ń li mɔ́n bɛ ń li teh nà mɔn. Nɛn nɛ mɔn, ki toreh binib. Ama a la niɛh jɔ̀rniɛm, ki la niɛh nin nib iyaajɛyel bo, ki la kɔnh jɛr, ki la findeh *yiko bo. Nɛn kɛ yé fɛnm nɛ, ka ŋmɔbe torm. 10 Unil cèreh Kristo yaab boreh tɔb la, á gbiere wɔ nba. U yìe la, á gbiere wɔ nle. U tí yìe la, á wiɛ uʼgbɛr, 11 kí li bɛn kí ye ni ya nitunbu tùre' nɛ, ki teh ibiɛre, ki nuunh uʼba bo utudɛre.
Tigbɛfɔrkaar
12 N lá sɔn Atemas bii Ticik aʼsaan la, á ñikn kí cende nni Nikopolis ya du ni, kimɛ n maale' ki ye n li te nɛn saan nɛ tiwɔrciɛnt ya yo. 13 Ñikn kí tore Senas wà bɛn *yiko mɔnmɔnm nnɔ nin Apolos biʼsɛn ya jom ni, ki la cère niba ń pɔre bɛ. 14 Nì mɔn tiʼtɔb Kristo yaab ń bɛnde kí ye nì kpɛ biʼnun ń li mɔ́n bɛ ń li teh nà mɔn nɛ, kí li toreh uyo wà nì kpɛ bɛ ń tore, ŋɔ ki la li te fɛnm. 15 Binib bà kɛ te nʼsaan nnɔ fuondeh ŋɛ. Á fuonde tinbi nin bà kɛ ŋmɔbe mitekjibaabm bi yíe tɛ nnɔ.
Uwien ń juoke niʼkɛ.